Jaarverslag 2017

1.2.2 Armoede- en minimabeleid

Rondkomen met een inkomen op of net boven het minimum is lastig. We willen mensen die in armoede leven perspectief bieden. We ondersteunen mensen met aanvullende financiële ondersteuning (vangnet). Dit combineren we met begeleiding waarbij mensen weer regie krijgen over hun eigen situatie (vliegwiel). We werken intensief samen met maatschappelijke partners en bedrijven (verbinding) en haken in op initiatieven uit de samenleving.

 

 Onder inkomensregelingen verstaan we: bijzondere bijstand (inclusief duurzame gebruiksgoederen), vergoeding ouderbijdrage schoolfonds en individuele inkomenstoeslag.

 

Het aantal ondersteuningscontacten heeft specifiek betrekking op het Kindpakket, serviceteam/ minimaloket, inspiratiegroepen, ondersteuning aan zelfstandigen, Toentje en de Stadjerspas.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Begroting

2017

Behaald

2017

Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand.

6.470

Stabiel

6.058

Waarvan in het kader van de witgoedregeling.

882

Stabiel

1.028

Aantal verstrekte individuele inkomenstoeslagen (voorheen langdurigheidstoeslagen).

4.588

Stabiel

4.871

Aantal gehonoreerde vergoedingen ouderbijdrage schoolfonds (schooljaar).

2.117

Stabiel

2.209

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van één of meer inkomensregelingen.

9.319

Stabiel

9.412

Aantal ondersteuningscontacten dat tot stand komt binnen de projecten/overige activiteiten van het armoedebeleid.

26.500

Stijging

Stijging

Aantal deelnemers collectieve zorgverzekering.

Lichte daling

-

Lichte stijging

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

Speerpunten waren onder meer het verder vergroten van het bereik onder minima, de bewustwording en signalering van armoede te vergroten, een adequate bestemming te vinden voor de extra rijksmiddelen conform de criteria (Kansen voor alle kinderen) en aandacht voor de effecten van de inspanningen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Het aantal abonnees op de Stadjerspas nam in 2017 toe met 3000. Eind 2017 waren er ruim 11.000 abonnees, via welke we ook 5068 kinderen bereiken van 0 - 18 jaar. Vanaf november 2017 kunnen ook alle minima in Ten Boer gebruik maken van de pas. De nieuwsbrief is een effectief communicatiemiddel gebleken;
 • Het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van een of meerdere inkomensregelingen is gestegen. Over 2015 (nulmeting) bedroeg het aantal 8.586. Inmiddels is dat 9.412. Onze inzet op het gebied van communicatie, ook via het serviceteam van het minimaloket, werpt vruchten af;
 • In november is de gids Mooi meegenomen uitgebracht en verspreid, waarin alle regelingen, projecten en voorzieningen voor minima zijn opgenomen. Hier was veel behoefte aan. Er is een versie voor professionals en een versie voor minima zelf;
 • 162 deelnemers hebben de training Armoede dichtbij of de training Armoede op school gevolgd, waaronder alle WIJ medewerkers. De training leert armoede te herkennen en mensen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Er is een aparte training ontwikkeld voor onderwijzend personeel;
 • 3 Forumbijeenkomsten rondom film I Daniel Blake, gemiddeld 300 aanwezigen;
 • Op 15 scholen zijn brugfunctionarissen actief, die armoede signaleren bij schoolkinderen en ondersteuning bieden aan de ouders;
 • Ook via het Serviceteam (ervaringsdeskundigen) worden minima bereikt en gewezen op de mogelijkheden.

 

Activiteiten: een selectie

 • De rijksmiddelen voor kinderen in armoede waren aanleiding voor een forse impuls voor het kindpakket;
 • In de weken voor Sinterklaas zijn 2048 speelgoedbonnen en 2291 kledingbonnen verstrekt voor kinderen en jongeren. De verstrekking verliep voor het eerst via de WIJ-teams. De opkomst was 83%;
 • Het aantal abonnementen voor de bibliotheek bedroeg 1521. Het abonnement is voor minima gratis geworden;
 • Kinderen kunnen nu ook gratis afzwemmen voor diploma B;
 • Er zijn 700 fietsen gedoneerd aan kinderen, die voor 60% door Stadjers zijn aangeleverd;
 • Bijdrage aan verhuizing Voedselbank naar andere en grotere locatie;
 • Fors ingezet op preventieprojecten om schulden bij jongeren te voorkomen;
 • Investering in tweejarige opleiding tot ervaringsdeskundige, met perspectief op startkwalificatie;
 • Start pilot met het maatwerkbudget dat bij de WIJ is belegd. Medewerkers kunnen dit regelarm en snel inzetten als men financiële knelpunten tegen komt bij minima. Daar is in een half jaar al flink gebruik van gemaakt.

Conclusie

Het bereik onder minima was een belangrijke opgave in 2017. Dat is door alle activiteiten flink vergroot. Het aantal toegekende aanvragen voor de individuele bijzondere bijstand nam af, maar we zien dat de overige bestaande armoede voorzieningen en minimaregelingen beter worden benut. Mede door de extra Klijnsmamiddelen voor kinderen in armoede kon deze toename goed worden opgevangen. Het signaleren en verlichten van armoede is inmiddels goed geïntegreerd in het wijkgericht werken. Ondanks dat het aantal toegekende aanvragen voor de individuele bijzondere bijstand is afgenomen, zijn de kosten ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge kosten voor beschermingsbewind en aanvullende bijstand voor jongeren onder de 21 jaar. Van dit laatste wordt voornamelijk gebruik gemaakt van statushouders.