Jaarverslag 2017

1.2.3 Handhaving

We willen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er recht op hebben. Hiervoor volgen wij zorgvuldige intake-procedures. Verder informeren we onze klanten actief en begrijpelijk over de regels, voorwaarden en sancties. Vanuit het oogpunt van vertrouwen in burgers controleren we gericht.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Begroting

2017

Behaald

2017

Aantal beëindigde uitkeringen (controle aan de achterkant).

222

200

179

% toegekende aanvragen (controle aan de poort)

62%

63%

63%

Aantal opgelegde boetes

306

Daling

244

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen met ons handhavingsbeleid bereiken dat zoveel mogelijk burgers de wetten en regels naleven die bij een uitkering horen. We weten dat de meerderheid van de burgers dit uit zichzelf al doet. Daar waar fraude zich wel voordoet willen wij deze zo snel mogelijk stopzetten en het liefst voorkomen. Dat hebben we gedaan door helder te communiceren en door een zorgvuldige beoordeling van uitkeringsaanvragen. Als we in het kader van een handhavingsonderzoek constateren dat er (mogelijk) sprake is van een zorgbehoefte dan delen we dat signaal met het WIJ-team. Als een klant herhaaldelijk niet reageert op een oproep in het kader van een handhavingsonderzoek dan beëindigen we de uitkering niet direct maar informeren we eerst of de klant bekend is bij het WIJ-team. Als de klant bekend is bij het WIJ-team stemmen we de vervolgstap af.  

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Strenge controle aan de poort;
  • Voorlichting over regels en sancties;
  • Fraude-alertheid binnen WIMP bevorderd door scholing en coaching van medewerkers, onder andere op het gebied van maatregelen;
  • Themacontroles.

Conclusie

Het aantal beëindigingen is iets lager uitgekomen dan de prognose, dit ondanks dat we circa 10% meer onderzoeken hebben afgerond. Verklaring hiervoor is dat we lichtere signalen voor rechtmatigheidsonderzoeken hebben teruggelegd in het primair proces om hiermee de fraude-alertheid bij collega's te vergroten. Immers onderzoek naar rechtmatigheid moet geen exclusieve taak zijn voor de afdeling Handhaving maar moet aanvullend zijn. De complexiteit van de onderzoeken is hierdoor toegenomen en heeft onder andere geleid tot een stijging in het aantal (arbeid-intensievere) strafrechtelijke onderzoeken.

 

Het aantal boetes is meer gedaald dan verwacht. Deze teruggang is geheel te verklaren door de afname van het aantal opgelegde inburgeringsboetes.  Het aantal opgelegde P wet boetes is constant gebleven. Verklaring voor de afname is dat inburgeraars vanaf 01 01 2013 onder verantwoordelijkheid zijn gebracht van de DUO. Alleen inburgerings-plichtigen van voor deze datum vallen onder de gemeente. Deze groep inburgeraars droogt dus op en de daling zal zich verder voortzetten.