Jaarverslag 2017

1.1.1 Regionaal arbeidsmarktbeleid

Op een goed werkende arbeidsmarkt zijn vraag en aanbod in balans; nu en in de toekomst. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij werkgevers, werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. Als gemeente hebben wij de rol van actieve initiatiefnemer en ondersteuner van de samenwerking tussen deze (sociale) partners. Wij richten ons arbeidsmarktbeleid zowel op de stad als op de regio.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2017 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Realisatie

 2016

Begroting

2017

Realisatie

2017

Aantal plaatsingen door brancheteam

815

700

652

Aantal plaatsingen of plekken gerealiseerd door SROI in de arbeidsmarktregio

622

1.000

867

Aantal gerealiseerde afspraakbanen in de arbeidsmarktregio

1.740

1.000

3.044 (t/m
derde
kwartaal 2017)

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

Wij streefden naar een goed functionerende regionale arbeidsmarkt: meer werkgelegenheid, meer mensen die vanuit een uitkeringssituatie aan de slag zouden gaan en meer jongeren die beter opgeleid zouden worden voor de arbeidsmarkt. We gaven aan het als onze rol te zien om een zo goed mogelijke dienstverlening te organiseren voor werkgevers, uitkeringsgerechtigden en onderwijspartners. Dat wilden we doen door onze ondersteuning af te stemmen op de behoeften van deze partijen. Goed luisteren, beter samenwerken, de ondersteuningsvraag centraal stellen en vanuit die vraag meewerken aan concrete oplossingen. Daarbij wilden wij ons in het bijzonder inzetten voor verbetering van de kansen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en voor jongeren. Vereenvoudiging van de regelgeving rond de afspraakbanen moest ertoe leiden dat jongeren met een arbeidsbeperking eenvoudiger in aanmerking zouden komen voor een afspraakbaan. Interne jobcoaching zou het voor werkgevers mogelijk moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer te begeleiden. Het afgelopen jaar wilden we meer nadruk leggen op het plaatsen van de gemeentelijke doelgroep op afspraakbanen. Op het gebied van SROI was het doel om in toenemende mate zaken regionaal op te pakken, bijvoorbeeld in relatie tot aardbevingsbestendig bouwen.  

Wat Hebben we hiervoor gedaan in 2017?

  • We realiseerden SROI bij 49 aanbestedingen van de gemeente Groningen en 14 van de Provincie Groningen; dit heeft geresulteerd in 867 plaatsingen;
  • We boden begeleiding bij plaatsing op een afspraakbaan; werkgevers werden gefaciliteerd en daarmee ontzorgd Onze jobcoaches zijn hierbij ingezet, waardoor de toeleiding naar en de begeleiding op het werk plaatsvond;
  • We organiseerden Afspraakbanenlunches waarbij kandidaten met loonkostensubsidie en werkgevers samengebracht werden;
  • Vanuit de arbeidsmarktregio Werk in Zicht is de campagne Kansrijkberoep.nl opgezet; deze campagne brengt alle kansrijke beroepen onder de aandacht van werkzoekenden;
  • De voucherregeling jongeren en andere groepen werd opgezet. Hiermee beschikken werkgevers over vouchers waarmee zij een werk(leer)plek aan kunnen bieden aan jongeren, statushouders en vijftig plussers;
  • We voerden het project Aanpak Jeugdwerkloosheid 'Samen naar een werkende toekomst' uit in samenwerking met alle gemeenten in de arbeidsmarktregio; dit heeft geleid tot matching op werk voor jongeren, het in beeld brengen van 'jongeren buiten beeld' en een intensieve samenwerking tussen de driehoek Werk-Onderwijs-Zorg. De aanpak Jeugdwerkloosheid heeft vervolg gekregen in de vorm van het project 'Sluitende aanpak werkzoekende jongeren' dat binnen de arbeidsmarktregio uitgevoerd gaat worden;
  • Mede dankzij een goede samenwerking met het UWV is de instroom in de bijstand dit jaar gedaald.
  • We zijn van start gegaan met het verkennen van de mogelijkheden van de basisbaan.
  • In samenwerking met Prima uitzendorganisatie en met behulp van ouderenambassadeur John de Wolf, is er 17 januari 2018 een grote banenbeurs, genaamd “Old Skool” voor technische en groene beroepen gehouden voor 50-plussers. Gemeente Groningen, UWV, Werk in Zicht en Prima hebben hiervoor allen werkzoekenden benaderd. Dit heeft al tot plaatsingen geleid.

Conclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat wij als stad en regio zeer succesvol zijn het realiseren van de Afspraakbanen. Met de realisatie van meer dan 3000 banen voor mensen met arbeidsbeperking over het afgelopen jaar (t/m kwartaal drie) kunnen wij concluderen dat de samenwerking met en de ondersteuning van werkgevers op dit gebied zeer goed verloopt. Het feit dat wij diverse afspraakbanenlunches organiseerden, heeft tevens bijgedragen aan dit succes.
Het aantal plaatsingen door de brancheteams is met 48 achtergebleven op het beoogde aantal van 700. Mensen vinden op dit moment meer op eigen kracht werk en hoeven dan geen beroep te doen op de bijstand. De groep mensen in de bijstand die goed te bemiddelen is naar werk, is uitgestroomd. Tegelijkertijd zien wij dat de huidige populatie bijstandsgerechtigden een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft en zoeken wij naar nieuwe samenwerkingsverbanden met opleiders en werkgevers in kansrijke sectoren om hen naar werk te begeleiden.

 

In 2017 realiseerden we 867 plaatsingen door middel van Social Return on Investment. Minder dan het beoogde aantal van 1000, maar nog altijd 245 meer dan in 2016. Ondanks dat we het resultaat van 1000 niet behaald hebben, kijken we toch positief terug op het afgelopen jaar. Op het moment dat we het getal 1000 in de begroting opschreven, hadden we nog niet het exacte beeld van het aantal aanbestedingen waarop SROI gerealiseerd zou kunnen worden.

 

Het project Aanpak Jeugdwerkloosheid, dat regionaal is uitgevoerd en inmiddels is afgerond, heeft geleid tot een sterk verbeterde samenwerking in de driehoek Werk-Onderwijs-Zorg; een belangrijke voorwaarde in de begeleiding naar school en werk van kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie en/of zorgproblematiek. Dankzij deze samenwerking wisten wij 1726 jongeren te matchen op werk binnen dit project. Daarnaast werden jongeren ook naar werk begeleid vanuit onze reguliere dienstverlening: e-coaching, centrum naar werk, jongerenteam.