Jaarverslag 2017

1.1.3 Maatschappelijke participatie

Het is belangrijk actief te zijn in de samenleving en iets voor een ander te betekenen. Door deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten in de wijk, actief te zijn op een Participatiebaan of actief te zijn als vrijwilliger. Dat kunnen eerste stappen zijn naar de arbeidsmarkt. Maatschappelijke participatie vindt in de praktijk plaats bij maatschappelijke organisaties en verenigingen. We proberen maatschappelijke organisaties hierin te stimuleren. We bemiddelen en subsidiëren. We zoeken de verbinding met andere doelgroepen en beleidsterreinen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2017 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Realisatie

 2016

Begroting

2017

Realisatie

2017

Aantal mensen dat actief is op een P-baan

400

500

559

Aantal beschutte werkplekken (SW)

399

395

400

Aantal beschutte werkplekken nieuw (P-wet

17

44

35

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

Met de nota 'Mee(r)doen in Stad' hebben we de beweging richting de wijken al ingezet. In 2017 streefden we ernaar om in alle wijken activiteiten aan te bieden. We gingen ervan uit dat de in 2016 ingezette intensivering, onder meer door Kansen in Kaart en de komst van de re-integratiecoaches maatschappelijke participatie in 2017 tot gevolg zou hebben dat meer mensen op een P-baan terecht zouden komen of actief zouden worden op een vrijwilligersplek of wijkactiviteit. We wilden bezien op welke manier een terugval in ondersteuning na 2 jaar op een P-baan kon worden voorkomen en we wilden de persoonlijke ontwikkeling monitoren om meer doorstroom te realiseren. We wilden de mogelijkheid van scholing naast een P-baan aanbieden.

 

Daarnaast wilden we in 2017 beschutte werkplekken aanbieden voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We wilden maatschappelijke participatie en dagbesteding goed op elkaar aan laten sluiten. Zowel in de ondersteuning als in het aanbod van activiteiten.

Wat Hebben we hiervoor gedaan in 2017?

  • In zijn algemeenheid zijn procedures en functies meer gestroomlijnd, om P-banen optimaal te kunnen inzetten. Zo is aangesloten bij Kansen in Kaart en Link050;
  • Het aantal Coaches Meedoen is uitgebreid tot 14. (Voorheen Re-integratie Coaches Maatschappelijke Participatie). Zij ondersteunen de deelnemers bij alle vragen die de deelnemers hebben, zijn actief in alle wijken en sluiten daarbij nauw aan bij de WIJ teams. Ze begeleiden ook plaatsingen naar vrijwilligerswerk of sociale activering;
  • Uitbreiding van het scholingsaanbod en de bekendheid daarvan heeft succes gehad. 56 mensen volg(d)en scholing naast een P-baan, 17 mensen ontvingen scholing na beëindiging van de P-baan;
  • Op 28 november organiseerden we een drukbezochte manifestatie Hoera voor de Participatiebaan. Dit was een netwerkbijeenkomst voor alle relaties die met P-banen te maken hebben;
  • Er is intern een Adviseur Participatiebanen aangesteld. Deze adviseur is aanspreekpunt voor een organisatie die nog niet bekend is met P-banen maar wel graag iemand in dienst wil nemen. De subsidie voor externe adviseurs is beëindigd;
  • In 7 wijken (Vinkhuizen, Lewenborg, Korrewegwijk/de Hoogte, Beijum, SPT, Oosterpark en Hoogkerk) worden wijk-activeringsprojecten uitgevoerd, door Werkpro, Saaksumborg, Leger des Heils en Floreshuis;
  • Het organiseren van beschutte werkplekken bij iederz;
  • Het begeleiden van de diverse doelgroepen die bij iederz werken: oud beschut, nieuw beschut en werkstage/ arbeidsmatige dagbesteding;
  • Het onderhouden en versterken van de samenwerking met ketenpartners rondom nieuw beschut, zoals het onderwijs, het UWV en zorginstellingen;
  • Het verzorgen van interne en externe communicatie over nieuw beschut.

Conclusie

Het aantal mensen met een Participatiebaan is dankzij een aantal gerichte maatregelen fors gestegen tot in totaal 559 per 31 december 2017. De bekendheid is vergroot, ook via sociale media, de scholingsmogelijkheden verruimd, verlenging is mogelijk gemaakt en de infrastructuur is zodanig aangepast dat er sprake is van optimale onderlinge afstemming en taakverdeling, ook op wijkniveau.

 

Het aantal medewerkers oud-beschut is in 2017 licht gestegen. De verwachting was dat het aantal plekken licht zou afnemen door natuurlijk verloop. De verklaring voor de stijging is dat een aantal werknemers is teruggestroomd vanuit een detachering of begeleid werken plek naar oud beschut.

 

Het aantal medewerkers nieuw-beschut is gestegen naar 35 plekken. Dit is inclusief twee medewerkers uit de gemeente Ten Boer. Hiermee is de instroom van nieuw beschut goed op gang gekomen, al lopen we nog iets achter met het bereiken van de beoogde doelstelling van 44 plekken. Eind 2017 waren een aantal UWV- trajecten nog niet afgerond. Ondertussen is dit wel het geval en zijn er in februari weer mensen ingestroomd. Landelijk gezien doen we het goed en zijn we benaderd als voorbeeldgemeente.