Jaarverslag 2017

Cultuur

Bijdrage(n) verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

De Groninger Archieven zijn voor de opbrengsten voor het grootste deel afhankelijk van de bijdragen van de gemeente en het Rijk. Bezuinigingen van deze partijen kan invloed hebben op de opbrengsten en het realiseren van de beleidsdoelen.

Relevante beleidsinformatie

 

De functie van de archieven verschuift naar een brede publieksinstelling met als doel om de geschiedenis van stad en provincie onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen het onderzoek dat in de archieven wordt gedaan en de groeiende belangstelling in regionale geschiedenis.

Digitalisering blijft de komende jaren de rode draad voor de Groninger Archieven. Het accent wordt gelegd op de groei van digitale toegankelijkheid en digitale dienstverlening. Tot 1 januari 2021 wordt toegewerkt naar een te raadplegen collectie onderverdeeld in een fysiek en digitaal deel, met voor beide een eigen depot en eigen publieks-toegankelijkheid.

 

Martiniplaza BV

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

 Het belangrijkste beleidsrisico voor 2018 was de vaststelling van het benodigde budget voor het vastgestelde achterstallig onderhoud voor de periode 2017 t/m 2020 (MJOP2). Dit risico is vervallen omwille van het feit dat het budget door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld.

 

Het tweede risico is het risico dat kan ontstaan indien het vastgoed wordt overgedragen aan de gemeente Groningen en daarbij geen adequate en sluitende afspraken kunnen worden gemaakt over het onderhoud nu en in de komende tien jaar. Indien de dan nieuwe eigenaar van het gebouw (de gemeente) niet kan of wil voldoen aan de eisen die de markt aan het gebouw stelt, komt ook de toekomst van Martiniplaza rechtstreeks in gevaar.

Relevante beleidsinformatie

 

Onderhoud gebouw (1)
Het urgent onderhoud fase 1 (MJOP1) is medio 2017 geëindigd. Een objectieve rapportage daarover van Draaijer+partners is naar de gemeenteraad gezonden.

Onderhoud gebouw (2)
De plannen voor het verdere onderhoud en aanpassing van het gebouw en de omgeving voor de periode 2018-2020 worden momenteel nader uitgewerkt. De financiering hiervoor zal door MartiniPlaza zelf worden verzorgd. Hierover is overeenstemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bereikt.

 

De plannen voor de periode 2020 - 2030 worden nader uitgewerkt. Hierbij gaat het niet alleen om MartiniPlaza maar ook om de inpassing in de omgeving en de vergroening. Ook de toekomst van de beide oudste hallen vormt onderdeel van deze discussie.

 

Definitieve rechtsvorm
Het vervolgonderzoek naar de definitieve rechtsvorm voor MartiniPlaza (BV, stichting dan wel project structuur) is in gang gezet. De uitkomsten daarvan zullen naar verwachting rond de zomer 2018 worden aangeboden ter besluitvorming.

 

Eigenaarschap vastgoed
Het vervolgonderzoek naar wie de eigenaar moet worden van het vastgoed is in gang gezet. De uitkomsten daarvan zullen zoveel mogelijk in samenhang met het onderzoek naar de rechtsvorm rond de zomer 2018 worden aangeboden.

Begroting MartiniPlaza 2018
Deze begroting is in oktober 2017 vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering. Daarover kan op dit moment nog niets worden gezegd. Wel kan worden opgemerkt dat het jaar 2017 conform begroting is verlopen. De voorspellende kracht van de begroting ten opzichte van de realisatie neemt derhalve toe.