Jaarverslag 2017

Cultuur

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
06.1Culturele infrastructuur23.96329.31930.383-1.064
06.1.1Ruim baan voor talent842886931-45
06.1.2Een sterke basis en ruimte ver4.9364.9214.934-13
06.1.4Overal cultuur17.26222.58723.617-1.031
06.1.5Evenementen92392690125
06.2Deelname aan cultuur15.18915.21515.228-13
06.2.2Een leven lang cultuur15.18915.21515.228-13
Baten
06.1Culturele infrastructuur9.9099.93711.4061.470
06.1.1Ruim baan voor talent2220
06.1.2Een sterke basis en ruimte ver001010
06.1.4Overal cultuur9.5629.59011.0861.496
06.1.5Evenementen345345309-36
06.2Deelname aan cultuur002424
06.2.2Een leven lang cultuur002424
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1.7361.8091.8090
Onttrekking aan reserves2.4642.5232.5230
Totaal Saldo na bestemming.28.51533.88233.467415

Financiële toelichting

 

6.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-1.064

1.470

406

Onderhoud gebouwen (N 320 duizend euro)
Bij de Oosterpoort en de Schouwburg was er in 2017 een nadeel op onderhoud van 320 duizend euro. In 2017 is de onderhoudssituatie van De Oosterpoort onderzocht door Draaijer+Partners. Aanleiding was onder andere het oplopende tekort op onderhoud en knelpunten met betrekking tot de (brand)veiligheid en geluidsoverlast. Uit het onderzoek bleek dat het gebouw, ongeacht de investeringen, niet meer 'up to date' is te krijgen. Daarop heeft ons college besloten tot nieuwbouw binnen 10 jaar en instandhouding van de huidige locatie gedurende deze periode. Om te voldoen aan de actuele eisen met betrekking tot (brand)veiligheid en geluidsoverlast, is -conform het advies - besloten tot het doen van de noodzakelijke investeringen in 2018.

 

Kapitaallasten (V 175 duizend euro)
Er is incidentele vrijval op kapitaallasten bij de Oosterpoort en de Schouwburg, omdat vervangingsinvesteringen later dan begroot worden uitgevoerd. Grotere projecten bij deze gebouwen worden zo veel mogelijk in de zomermaanden gepland, wanneer weinig programmering plaatsvindt. De kapitaallasten komen daardoor nog niet volledig ten laste van 2017.

 

Programmering (N 77 duizend euro)
In het kader van onze ontwikkelrol bij de podiumkunsten hebben we in 2017 in de programmering bij de Oosterpoort enkele experimenten opgezet, zowel op inhoud als op nieuwe doelgroepen. Met nieuwe festivals als Rockit, Schools'out en My First Festival proberen we nieuwe jazzmuziek en meer jeugd binnen te krijgen. Daarnaast zijn we gestart met het verbinden van de wijken van Groningen en de Stadsschouwburg in het project De Wijk, De Wereld. Deze experimenten hebben in 2017 geleid tot nadeel op het programmeringsresultaat.

 

Extra beleidsmiddelen Cultuur (thema Verrijken) (V 178 duizend euro)
In de begroting 2018 hebben we opgenomen dat een aantal knelpunten/ambities binnen het programma Cultuur in 2018, deels gefinancierd wordt uit het cultuurbudget 2017. Het gaat om de knelpunten/ambities Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (project Claudy Jongstra en de Groningse Ambassade) en de door de raad, bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Cultuur, besloten aanvullende financiering voor Urban House, Noord Pool Orkest, Prime en Music and Fun. In 2017 hebben we hiervoor een budget van 178 duizend euro gereserveerd.

 

Plankosten Kunstwerf Ebbingekwartier (V 175 duizend euro)
De voorbereidingskosten voor de realisatie van het nieuwbouwproject Kunstwerf Ebbingekwartier zijn in 2017 lager dan de bijdrage.

 

Overige afwijkingen (V 17 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 17 duizend euro.