Jaarverslag 2017

6.2.2 Een leven lang cultuur

Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. In Groningen krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur. We willen dat de inwoners van de stad kennis hebben van de geschiedenis van Groningen om bewustzijn te creëren over onze identiteit in zowel het verleden als het heden. We bevorderen actieve cultuurparticipatie omdat dit bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en sociale cohesie bevordert. Voor de musea en bibliotheek hebben we een nieuw uitvoeringsbeleid ontwikkeld.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal bezoekers Groninger Forum

1.190.151

107.000*

1.229.004

Aantal uitleningen bibliotheek

1.299.616

1.370.000

826.405

Aantal leden bibliotheek

45.500

45.000

42.379

% Groningers dat wekelijks naar OOG kijkt

42%

24%**

49%

Aantal bezoekers Noordelijk Scheepvaartmuseum

25.900

30.000

38.757

Aantal gehonoreerde projecten Plusregeling amateurkunst (en uitputting budget)

38

25

43

Aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs met CMK

9.371

10.000

9.752

% deelnemende scholen aan CMK

35%

35%

59%

Aantal scholen in het VO met de Cultuurkaart

10

10

10

* Het aantal bezoekers van het Forum in de begroting 2017 is onjuist weergegeven. In de realisatie van 2016 en de begroting 2017 zijn getallen opgenomen waarbij de verlengingen als nieuwe uitleningen werden geteld. In 2017 zijn alleen de uitleningen opgenomen. Er is een lichte daling van leden vanwege de opschoning van de verschillende abonnementensoorten. De verwachting is dat dit aantal weer zal gaan stijgen door het boetevrije abonnement.

** In 2016 is een onderzoek gestart naar de kijk- en luistercijfers van OOG. De beoogde doelstelling van 24% is gemaakt nog voor het onderzoek plaatsvond.

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. We sloten aan bij de Europese doelstelling van een leven lang leren en staan voor dat Stadjers 21st century skills ontwikkelen. In Groningen kreeg iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur;
  • We wilden dat de inwoners van de stad kennis hebben van de geschiedenis van Groningen. Dit is belangrijk voor het bewustzijn over onze samenleving in zowel het verleden als het heden;
  • We vergrootten het bereik en de kwaliteit van cultuuronderwijs op scholen. Ons instrument hiervoor is Cultuureducatie met kwaliteit;
  • We streefden naar een optimale inzet van het gemeentelijke amateurkunstbudget;
  • We wilden meer samenwerking bewerkstelligen tussen de erfgoedinstellingen, zodat de collectie Groningen vaker en laagdrempelig wordt getoond;
  • De inwoners van de stad hadden plezier in lezen en werden gestimuleerd in hun literaire ontwikkeling;
  • Kinderen, jongeren en volwassenen in de stad beschikken over een basisniveau taalvaardigheid waarmee ze minimaal zelfredzaam zijn in de hedendaagse informatiemaatschappij. Ze maakten kennis met, en beleefden plezier aan lezen;
  • De inwoners van de stad zijn actieve burgers die deel uitmaakten van en participeerden in de samenleving.  Alle Groningers hadden de mogelijkheid om vrij elkaar te ontmoeten en in debat te gaan over actuele maatschappelijke thema’s.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Cultuureducatie

In september 2017 is K&C begonnen met de uitvoering van de steunfunctie cultuureducatie voor de stad. Dit heeft geleid tot een actualisatie van het nascholingsaanbod, een uitbreiding van het cultuurmenu en meer samenwerking tussen de culturele instellingen op het gebied van cultuuronderwijs. Cultuureducatie met kwaliteit is in 2017 voortgezet.
Wij zijn als eerste gemeente gestart met 'Meer muziek in de klas'. Verschillende partijen uit de stad waaronder schoolbesturen, het Prins Claus Conservatorium en de PABO hebben gewerkt aan het gezamenlijk opstellen van plannen hoe muziekonderwijs een structurele plek binnen het curriculum te geven.

 

Amateurkunst

De klankbordgroep amateurkunst heeft een aantal aanbevelingen gedaan over de Basisregeling Amateurkunst en de Plusregeling. Deze aanbevelingen gericht op verhoging van het budget en het efficiënter inzetten van beide regelingen hebben wij overgenomen.

 

Toegankelijkheid kunst en cultuur

Ook in 2017 konden Stadjers die geen financiële mogelijkheden hebben om deel te nemen aan cultuur gebruik maken van het Jeugdcultuurfonds en de Stadjerspas. De regeling waarbij studenten gratis naar het Groninger Museum kunnen is verlengd tot 2020.

 

Groninger Forum - wijkfilialen

Het bibliotheekwerk in de wijken is versterkt. De wijkvestigingen van het Groninger Forum functioneren vooral als familiebibliotheek. De klassieke bibliotheektaken zijn een belangrijk vertrekpunt voor deze vestigingen. Tegelijkertijd ontwikkelen de wijkvestigingen zich verder tot een meer eigentijds multidisciplinair platform waar informatie, educatie en ontmoeten kernwaarden zijn. Het accent van een wijkvestiging ligt op activiteiten rond educatie, jeugdactiviteiten en sociaal domein.

Conclusie

Cultuureducatie met kwaliteit is voortgezet, door de landelijke regeling muziekimpuls lag de focus op muziek. Het bibliotheekwerk in de wijken is versterkt. De wijkfilialen hebben een modern karakter gekregen en spelen hiermee in op de behoefte van de samenleving.