Jaarverslag 2017

6.1.5 Evenementen

Groningen wil een aantrekkelijke en economisch vitale stad zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Een gevarieerd evenementenaanbod draagt hieraan bij. In het evenementenbeleid maken we een belangenafweging tussen een bruisende en een leefbare stad. Samen met partners organiseren we meer regie op het aanbod van grote evenementen. Daarnaast hebben we gericht locatiebeleid voor de belangrijkste locaties in de stad.

 

Wij willen dat Groningen haar sterke positie als evenementenstad in stand houdt. Groningen heeft een eigen gezicht en is ook voor buitenstaanders een jonge, eigenzinnige stad met veel aandacht voor cultuur. Met onze historische binnenstad en de aanwezigheid van grote kennisinstellingen hebben we veel te bieden voor organisatoren van evenementen. Wij willen dat evenementen meer bijdragen aan een herkenbaar profiel van Groningen. Evenementenbeleid en citymarketing zijn sterk aan elkaar verbonden.

 

Onderstaande indicatoren zijn een inschatting, omdat de jaarplanning grote evenementen nog niet is vastgesteld. Daarnaast zijn per 2016 ook de categorieën voor het aantal evenementen gewijzigd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald

2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal evenementen 200 - 1.000 bezoekers

215

180

95

Aantal evenementen 1.000 - 2.000 bezoekers

80

41

Aantal evenementen 2.000 - 25.000 bezoekers

24

28

21

Aantal evenementen meer dan 25.000 bezoekers

3

3

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen (totaal)

450

190

324

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - overige evenementenlocaties

-

40

29

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Binnenstad

-

10

48

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Ebbingekwartier

-

0

0

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Stadspark

-

50

130

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Kardinge

-

30

17

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Rode Haan

-

15

13

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Suikerunieterrein

-

45

66

 

Het aantal kleine en middelgrote evenementen is gedaald. Conform de landelijk trend, is er een daling waarneembaar in het aantal evenementen. Daarnaast is het voor evenementenorganisatoren complexer geworden om een evenement te organiseren gelet op de eisen die aan veiligheid worden gesteld. Tot slot hebben wij in sommige gevallen meerdere evenementen onder één vergunning ondergebracht waar dit voorheen verschillende vergunningen betrof.

 

Het aantal meldingen geluidsoverlast valt ons dit jaar tegen en is hoger dan onze ambitie. Dit wordt onder andere verklaard door twee evenementen, namelijk de KEI-week in de binnenstad (39 meldingen) en Kingsland in het Stadspark (89 meldingen). Doordat het Paradigm-festival op het Suikerunieterrein dit jaar in samenwerking met bewoners en Evenementenmanagement heeft geïnvesteerd in het beperken van de geluidsoverlast, is het aantal meldingen over het festival is in 2017 beperkt gebleven tot 50 waar dit in 2016 nog ruim 200 meldingen betrof. Dit verklaart de forse daling in het totaal aantal meldingen geluidsoverlast. In 2018 evalueren wij de geluidsnormen voor evenementen. Hierin betrekken wij ook de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Wat wilden we bereiken in 2017?

Wij wilden werken aan de doorontwikkeling van ons strategisch evenementenbeleid door te blijven sturen op een kwalitatief en gevarieerd evenementenprogramma. Om alle initiatieven een goede plek te kunnen geven in onze stad, wilden we werken aan een afwegingskader, om op basis hiervan keuzes te maken. Daarnaast wilden we de Adviesgroep Programmering Evenementen gebruiken als platform om samen met onze partners meer op kwaliteit en diversiteit van evenementen te kunnen sturen. Tot slot was het verbeteren van de kwaliteit van onze volksfeesten een van onze doelen. In samenwerking met onze partners bij de volksfeesten wilden wij werken aan een hierbij passende invulling van deze dagen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben in 2017 een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen in onze stad gefaciliteerd;
  • We gebruiken het volgende afwegingskader voor de evenementenprogrammering: een kwalitatief goed en gevarieerd evenementenprogramma met voor ieder wat wils, dat bijdraagt aan de programmering van onze stad en evenwichtig wordt gespreid over onze evenementenlocaties;
  • We hebben voor het Suikerfabriekterrein een locatieprofiel ontwikkeld;
  • We hebben het evenementenvergunningverleningsproces verder verbeterd;
  • We hebben de samenwerking tussen de parate en gemeentelijke diensten tijdens een evenement verbeterd;
  • We hebben tijdens het Paradigm-festival in samenwerking met de organisator en buurtbewoners een proef gehouden voor het beperken van de ervaren geluidsoverlast voor omwonenden;
  • We hebben het contract met de exploitant van de Drafbaan beëindigd zodat we een andere invulling kunnen geven aan de programmering op de Drafbaan;
  •  We hebben evenementenorganisatoren gecoacht over het duurzaam organiseren van hun evenementen.

Conclusie

Groningen behoudt haar sterke positie in de top van de evenementensteden in Nederland. De brede en gevarieerde evenementenprogrammering draagt bij aan onze cultureel bruisende stad waar iedereen zich thuis voelt. Zo hadden wij naast de bekende evenementen in 2017 ook enkele nieuwe evenementen. De eerste editie van Groninginnedag heeft plaatsgevonden, een vernieuwend initiatief waarin meerdere kleinere evenementen samenkwamen in één groot evenement. Daarnaast heeft Albertus Magnus haar lustrum met verschillende evenementen in de stad gevierd.

 

De evenementenwereld kent een grote dynamiek. Als top-evenementenstad kunnen we ons dan ook niet permitteren om stil te staan. We blijven werken aan de optimalisering van onze evenementenprogrammering, ons vergunningverleningsproces en onze locatieprofielen. Over het algemeen slagen we erin om de geluidsoverlast bij muziekevenementen te beperken. De balans tussen leefbaarheid en levendigheid is een onderwerp dat continue onze aandacht heeft. In 2018 evalueren wij de geluidsnormen en blijven we ons inspannen om de ervaren geluidsoverlast van evenementen verder terug te dringen.