Jaarverslag 2017

6.2.1 Samenleven met cultuur

Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, duurzaamheid, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Mogelijk oplossingen vragen om innovatie en creativiteit, bij uitstek een kracht van de culturele sector. We willen daarom deze kracht verbinden aan maatschappelijke thema’s. We willen dat kunst en cultuur in het centrum van de stad en in de wijken toegankelijk en te beleven is.  

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden cultuur verbinden aan maatschappelijke thema’s als healthy ageing;
  • We wilden cultuur inzetten als middel voor ontmoeting en debat;
  • We wilden culturele instellingen uitdagen om hun waarde voor het bredere maatschappelijke domein te bewijzen en verder hierop in te zetten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Let's Gro

Tijdens Let's Gro hebben we een denksessie en presentatie georganiseerd met het thema 'Zorg voor de kunst'. Met een groep van ong. 40 geïnteresseerden uit de zorg en de cultuursector hebben we gebrainstormd over hoe kunst kan bijdragen aan de zorgpreventie. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een 'bijsluiter'. In een publiek deel hebben verschillende succesvolle initiatieven zichzelf gepresenteerd en laten zien wat de meerwaarde van kunst in de zorg is.

 

Breed gemeenschappelijk programma

De transformatieagenda is gepresenteerd aan de raad, hier is vanuit cultuur aan bijgedragen.

 

Age Friendly Cultural Region

In 2017 zijn we samen met de provincie gestart met het programma 'Een leven lang kunst'. VRIJDAG en de Hanzehogeschool hebben het festival 'De kunst van het ouder worden' georganiseerd. Daarnaast is het Pronkjewailfonds opgericht. Particulieren en professionals hebben gezamenlijk 14 aanvragen ingediend. Met de toekenning uit het fonds zijn activiteiten voor ouderen georganiseerd. In 2018 gaan we verder met de uitvoering van het programma.

 

Maatschappelijk domein

In 2017 hebben initiatiefnemers OPSB, NNT/Guy and Roni en de Wijkjury voorbereidingen getroffen voor de wijkvoorstelling 'De wijk de wereld'. Doel van het project is mensen uit de wijken Selwerd/Paddepoel middels theater met elkaar in contact te brengen. In het kader van het cultuurpijlerschap hebben Club Guy&Roni en het NNO de dansvoorstelling Move it! gemaakt. Dit was een project met leerlingen van het voortgezet onderwijs. In 2018 werken we samen met VRIJDAG aan een projectplan over de aanpak 'kunst en cultuur in wijken'.

Conclusie

Het programma Een leven lang kunst heeft middels het Pronkjewailfonds acht mooie projecten opgeleverd die bijdragen aan cultuurparticipatie door ouderen. Er gebeurt al heel veel op dit gebied, door dit programma worden de activiteiten en projecten zichtbaar. In 2018 gaan verder met de wijkgerichte aanpak, waarbij we vanuit de kracht van de wijk gaan werken.