Jaarverslag 2017

6.1.1 Ruim baan voor talent

Met haar kennis- en cultuurinstellingen, hoogopgeleide bevolking en instroom van jong (internationaal) creatief talent is Groningen een ‘City of Talent’. Wij willen ons de komende cultuurnotaperiode profileren als dé culturele ‘City of Talent’ van Nederland. We blijven werken om het inspirerende klimaat van de stad te behouden en jong talent de kans te bieden zich hier te ontwikkelen. We bouwen verder aan waar we goed in zijn.

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden broedplaatsen creëren en ondersteunen waar nieuw talent en nieuwe kunstvormen kunnen worden ontwikkeld, en talent en innovatie kunnen worden getoond;
  • We zetten talent in als ambassadeur voor de stad;
  • We wilden het unieke karakter van ons cultuuraanbod benutten door in te zetten op een nieuw stadsbreed talentenprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Broedplaatsen

We hebben opdracht gegeven een quickscan te maken van de huidige en toekomstige behoefte aan broedplaatsen, met het oog op leegstandsbeleid, gebiedsontwikkeling en cultuur- en economisch beleid in het kader van talentontwikkeling. In 2018 worden de uitkomsten daarvan opgeleverd en bereiden we eventuele vervolgstappen voor.

 

We verstrekten subsidies aan twee collectieven van jonge getalenteerde podiumkunstenaars voor een plek waar ze kunnen experimenteren, interdisciplinair samenwerken, optreden, oftewel hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De kunstenaars zijn tevens verbonden aan het talentenprogramma van Station Noord. We zijn nog in gesprek met een derde collectief van jonge makers. De drie initiatieven monitoren we om input te krijgen voor het versterken van de keten van talentontwikkeling.

 

Talentenontwikkelingsprogramma

We hebben gesproken met het culturele veld om input te krijgen voor de inrichting van een talentenprogramma om de keten van talentontwikkeling en de behoeften in Groningen in kaart te brengen.

 

Stipendia

In het kader van talentontwikkeling reikten wij drie stipendia uit aan veelbelovende jonge Groninger kunstenaars op het gebied van muziek, beeldende kunst en literatuur. Samen met de provincie Groningen onderzoeken wij hoe wij het nieuwe stipendium Kunst & Samenleving in het najaar van 2019 voor het eerst kunnen uitreiken. Het stipendium sluit aan bij de strategie ‘samenleven met cultuur’.

 

Groningen was Partner-stad van het Altonale festival in Hamburg 2017 en kon in dat kader een aantal Groningse talenten een podium bieden. Zij waren ambassadeur voor Groningen City of Talent.

Conclusie

 

Ruim baan voor talent betekende in de praktijk dat talent werd opgemerkt en fysieke en mentale ruimte kreeg om zich te ontwikkelen. De ervaringen die we in 2017 hebben opgedaan gebruiken we om onze strategie te verfijnen en criteria voor ondersteuning te bepalen. Broedplaatsbeleid is in ontwikkeling.