Jaarverslag 2017

6.1.2 Een sterke basis en ruimte vernieuwing

Het grote en diverse culturele aanbod is een van de grote pijlers onder de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de stad Groningen. Deze diversiteit heeft een keerzijde. Het is kostbaar om overeind te houden. Hierdoor is er de afgelopen jaren maar beperkt financiële ruimte geweest voor vernieuwing. We willen flexibele ruimte in ons cultuurbudget om onze strategische doelen te behalen. Dit laten we niet ten koste gaan van de instellingen die al jarenlang bij dragen aan het unieke culturele klimaat in onze stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% subsidieaanvragen afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijn (100%)

100%

100%

100%

% benutting van de beschikbare budgetten voor cultuurprojecten

100%

100%

99%

Budget 2017 voor aanvulling huisvestingslasten is niet volledig uitgeput omdat de projecten Kunstwerf en Historisch Kwartier nog niet gerealiseerd zijn.

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden meer flexibele ruimte in ons cultuurbudget. Zo konden we beter aansluiten bij ontwikkelingen die zich voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van stadsontwikkeling of de vernieuwing van het sociaal domein;
  • We wilden ‘Groninger cultuurpijlers’ aanwijzen en stelden hiervoor extra budget beschikbaar. We bedoelen daarmee de instellingen die de basis zijn van ons cultuuraanbod en ons cultuurprofiel. We vroegen de Cultuurpijlers kleinere instellingen te ondersteunen en het initiatief te nemen tot (meer)samenwerking;
  • We wilden ingaan op de vraag om meer inhoudelijke monitoring.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Cofinancieringsfonds en vernieuwingsfonds

We hebben het cofinancieringsfonds ingesteld en ingezet voor onder andere het programma Een leven lang kunst in het kader van Age Friendly Cultural Region, het wijktheaterproject De wijk de wereld en de samenwerking met het Altonale festival in Hamburg.
De raad heeft bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma besloten GRID, Noord Pool Orkest, Prime, 5 Great Guitars en het Grafisch Centrum te financieren uit het vernieuwingsfonds.

 

Cultuurpijlers

In 2017 hebben we zeven instellingen benoemd tot cultuurpijler. De instellingen trekken gezamenlijk op, zo vormen ze het gezicht van de culturele infrastructuur van de stad. De instellingen zijn begonnen met de uitvoering van hun plannen, we noemen een aantal voorbeelden; SLAG en het Groninger Museum hebben hun organisatie versterkt door een extra medewerker aan te stellen, het NNO en Club Guy and Roni hebben samengewerkt aan de voorstelling Move it!

 

Monitoring

In 2017 zijn wij gestart met de invoering van het nieuwe programma van eisen (PVE) voor de culturele instellingen. Dit PVE is een uitwerking van de maatschappelijke doelen benoemd in de kadernota 2017-2020. We hebben instellingen gevraagd in hun subsidieaanvraag 2018 te reageren op dit PVE door aan te geven op welke wijze zij met hun activiteiten bijdragen aan deze doelen.

Conclusie

Met het instellen van het cultuurpijlerfonds en het benoemen van de pijlers hebben we een stap gezet met het verstevigen van de culturele infrastructuur. De winst is nu al dat instellingen samen optrekken en samen een vuist kunnen maken. Tevens zijn al een paar mooie projecten gerealiseerd, in 2018 gaan de cultuurpijlers verder met de uitvoering van hun plannen. Het cofinancieringsfonds zorgt ervoor dat we projecten kunnen ondersteunen die op het snijvlak van cultuur en het sociale domein zitten. Hierdoor hebben een aantal culturele organisaties hun maatschappelijke projecten kunnen uitvoeren.