Jaarverslag 2017

Ontwikkelingen

Naam ontwikkeling 

Kunstgrasvelden

Programma 5

Sport en bewegen

Omschrijving

Er lopen onderzoeken op het gebied van mogelijke milieurisico’s van toepassing van SBR-rubbergranulaat in en onder de kunstgrasvelden. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en het standpunt van de RIVM, kan dit gevolgen hebben voor nieuwe aanleg en vervanging van velden. Een alternatieve infill is duurder en mogelijk moeten ook bestaande onderlagen worden vervangen.

Actie

We wachten eerst de onderzoeksresultaten af.  Ook lokaal dragen we actief bij aan het bijdragen van kennis, zodat een bestendig beeld ontstaat voor een afweging ultimo 2018. 

 

Naam ontwikkeling 

Verzelfstandiging GGD

Programma 4

Welzijn, gezondheid en zorg

Omschrijving

In 2018 vindt besluitvorming plaats over de verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020

Actie

 

 

Naam ontwikkeling 

Verzelfstandiging CBK

Programma

6. Cultuur

Omschrijving

Bij het CBK zijn de mogelijkheden en consequenties van verzelfstandiging onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft het college een principe besluit genomen tot verzelfstandiging van het CBK met ingang van 2019. 

Actie

Er wordt een transitieplan uitgewerkt. Definitieve besluitvorming zal naar verwachting circa oktober 2018 plaatsvinden.

 

Naam ontwikkeling 

Aanpak achterstallig onderhoud en beveiliging de Oosterpoort

Programma

06.1 Culturele infrastructuur

Omschrijving

Door Draaijer en Partners is de staat van onderhoud van het gebouw de Oosterpoort onderzocht en zijn maatregelen uitgewerkt om geluidsoverlast te beperken en de (Brand)veiligheid van het gebouw te verbeteren. Op basis van dit onderzoek is besloten om de minimaal noodzakelijke maatregelen te treffen om het gebouw nog circa 10 jaar in gebruiken te kunnen houden. Daarnaast is besloten een onderzoek te starten naar de locatie waar de activiteiten van de Oosterpoort in de toekomst kunnen worden voortgezet.  

Actie

 

 

Naam ontwikkeling 

Noordelijk Belastingkantoor

Programma 11

Stadhuis en Stadjer

Omschrijving

Op 1 januari 2018 is het Noordelijk Belastingkantoor begonnen met de uitvoering van de belastingtaken van Groningen. In februari zijn voor het eerst de gecombineerde belastingaanslagen van gemeente en waterschappen verstuurd. Daarmee is de belastingsamenwerking tussen de drie noordelijke waterschappen en de gemeente Groningen een feit en beëindigen we de informatieverstrekking over de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor.

Actie

Niet van toepassing

 

Naam ontwikkeling 

Uitvoering motie 'Controleer uw WOZ-waarde'

Programma 11

Stadhuis en Stadjer

Omschrijving

In het najaar van 2017 is voor de tweede keer de actie 'Controleer uw WOZ-waarde' uitgevoerd. De woningeigenaren zijn via Berichtenbox, sociale media en advertenties op de actie geattendeerd. Ruim 3.000 woningeigenaren hebben hun WOZ-waarde op de speciale webpagina bekeken. Het aantal bezwaarschriften tegen de vastgestelde definitieve WOZ-waarde is iets afgenomen. Vanwege de positieve resultaten die met de interactieve WOZ zijn behaald, gaan wij deze vorm van dienstverlening jaarlijks uitvoeren.  

Actie

Niet van toepassing

 

 

Naam ontwikkeling 

Gemeentelijke herindeling

Programma

Stadhuis en Stadjer

Omschrijving

In de periode tot aan de herindeling vindt onderzoek en rapportage plaats over de effecten van de herindeling op tarieven, heffingen, leges en retributies en over de overige financiële consequenties. Onderzoek naar de manier waarop de belastingen het best geharmoniseerd kunnen worden maakt daar onderdeel van uit. Voorstellen voor definitieve besluitvorming door de nieuwe raad volgen na de herindelingsdatum. 

Actie

Niet van toepassing

 

Naam ontwikkeling 

Inzet binnen Stadsbeheer van mensen met een S.W.-indicatie

Programma 9

Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Omschrijving

Momenteel zijn ongeveer 280 medewerkers van voormalig iederz gedetacheerd bij Stadsbeheer voor het reguliere onderhoudswerk in de openbare ruimte. Binnen deze groep mensen is de jaarlijkse uitstroom relatief hoog. Vanuit de Participatiewet ontstaat de verplichting om het aantal werknemers dat afkomstig is uit groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op peil te houden of te verhogen. Toekomstige uitstroom van iederz medewerkers bij Stadsbeheer moet dan worden gecompenseerd met zogeheten "banenafspraak-banen". Op dit moment is nog onzeker in welke mate de medewerkers, die in deze banen terecht komen, een voldoende bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud van de openbare ruimte. Verder is nog onduidelijk welke salaris- en begeleidingskosten dit voor Stadsbeheer met zich mee zal brengen. Daarnaast zijn wij in gesprek met Directie Werk/voormalig iederz over de ontwikkelingen in het kunnen bereiken van de participatie doelstellingen, en zien we ons geplaatst voor de uitdaging om actief op zoek te gaan naar alternatieven. 

Actie

We brengen de ontwikkelingen in beeld en indien nodig geven we aan wat de gevolgen zijn voor het onderhoudswerk van Stadsbeheer.

 

Naam ontwikkeling 

Herindeling gemeenten, waarmee een DVO is afgesloten

Programma 9

Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Omschrijving

Met de gemeenten Bedum, Winsum, Loppersum heeft de gemeente Groningen DVO Dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Er worden mens en materieel ter beschikking gesteld voor het ophalen van huishoudelijk afval. Wegens de aanstaande gemeentelijke herindeling is het risico dat de DVO's worden opgezegd.

Actie

Wij zetten er actief op in om met accountmanagers in gesprek te blijven met de DVO partners in de nieuw te vormen gemeenten. 

 

Naam ontwikkeling 

Toetsing bouwplannen door derden

Programma 8

Wonen

Omschrijving

Vanaf 2016 wordt het mogelijk de toetsing aan het bouwbesluit en het toezicht op de bouwkwaliteit door private partijen te laten uitvoeren (afhankelijk van wetsvoorstel). Doelstelling is het verlagen van de regeldruk voor bedrijven, professionals en consumenten. In eerste instantie was sprake van overgangsperiode van drie jaar. In deze overgangsperiode zou de indiener van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kiezen voor private of gemeentelijke toetsing (duaal stelsel). In maart 2014 heeft de minister, na overleg met de Tweede Kamer, besloten dat er geen duaal stelsel komt en dat de private kwaliteitsborging stapsgewijs wordt ingevoerd. Zo kunnen markt en overheid wennen aan de nieuwe situatie met het door partijen zelf laten borgen van de kwaliteit van ‘eenvoudige’ bouwwerken. De start was gepland in 2016, echter de wet Kwaliteitsborging is nog steeds niet van kracht. Dit ligt nog ter besluitvorming bij de Tweede Kamer.

Actie

De consequenties voor de gemeente Groningen worden nader uitgewerkt.