Jaarverslag 2017

Benodigd weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door:

 • De verwachte impact van de aanwezige risico’s;
 • De gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen;
 • De mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst.

 

De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag.

De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het benodigde weerstandsvermogen opgenomen.

Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

 

 

Risico's incidenteel

 

Risico's structureel

 

 

 

risico 

kans

schatting

risico 

kans

schatting

 

  1. Grondexploitatie incl Meerstad

114.963

100%

114.963

 

 

 

 

  2. Lening Euroborg

7.234

25%

1.809

 

 

 

 

  3. Btw terugvordering reintegratie trajecten

930

25%

233

 

 

 

 

  4. Bodemsanering

2.200

75%

1.650

 

 

 

 

  5.  Parkeerbedrijf

2.859

100%

2.859

 

 

 

 

  6.  Bezuinigingen

4.000

100%

4.000

 

 

 

 

  7.  Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV

884

100%

884

 

 

 

 

  8. Vernieuwing sociaal domein

 

 

 

5.700

100%

5.700

 

 9. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen

 

 

 

1.420

25%

355

 

10. Financiering uitvoering wet BUIG

 

 

 

1.200

50%

600

 

11  Overige risico’s

1.492

divers

1.099

129

divers

97

 

Totale risico's

 

 

127.496

 

 

6.752

 

Structureel maal factor 2

 

 

 

 

 

13.504

 

Waarschijnlijkheidsfactor 90%

 

 

114.746

 

 

12.153

 

Benodigde weerstandscapaciteit (afgerond)

 

 

 

 

 

126.899

 

benodigde weerstandsvermogen

 

 

 

 

 

 

126.899

beschikbare weerstandsvermogen

 

 

 

 

 

 

137.107

Ratio weerstandscapaciteit

 

 

 

 

 

 

108%

 

Het benodigde weerstandsvermogen is 126,9 miljoen euro en neemt ten opzichte van de risico’s in de begroting 2018 af met 8,2 miljoen euro.

 

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Daling risico grondexploitaties inclusief Meerstad in 2018 met 7,1 miljoen euro;
 • Daling gemeentelijk aandeel risicoproject Warmtenet BV/Geothermie met 1,2 miljoen euro;
 • Daling risico vernieuwing sociaal domein met 0,9 miljoen euro;
 • Stijging risico financiering uitvoering wet Buig met 0,3 miljoen euro;
 • Stijging per saldo van de overige veranderingen verklaren de rest (0,7 miljoen euro).

 

(Bij deze omvang van de veranderingen is rekening gehouden met het effect van structurele risico’s (bedrag x 2) en het effect van de waarschijnlijkheidsfactor van 90%.)

 

Grondexploitatie inclusief Meerstad

De omvang van het totale risico bij grondexploitaties is gedaald ten opzichte van de begroting 2018. In 2018 is het risico 7,1 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in de grondexploitatie Meerstad als gevolg van de volledige doorrekening van de verlaging van de boekwaarde van 72 miljoen euro als gevolg van de overheveling van bovenwijkse voorzieningen naar de gemeente.

 

Gemeentelijk aandeel Warmtestad/ Geothermie

De raad heeft op 29 november 2017 besloten te stoppen met geothermie. Dit betekent dat een deel van de investeringen in planvorming en voorbereiding van realisatie moeten worden afgeboekt. Het gemeentelijk risico is gebaseerd op de door ons verstrekte financiering aan Warmtestad. De afboeking leidt tot een verlaging van het risico. Daarnaast is het risico lager omdat er minder onzekerheden zijn. Zo is een aanzienlijk deel van het warmtenet inmiddels gerealiseerd en zijn er voor 3.600 woningequivalenten warmtecontracten afgesloten.

 

Risico vernieuwing sociaal domein

Het risico sociaal domein is herijkt. We onderscheiden deze nu in een risico op zorggebruik WMO ZIN 18+, een risico op de transformatie van dure naar goedkopere zorg en een risico op hogere kosten jeugdzorg. Voorheen was er ook een risico huisvesting van de WIJ-teams. Die laatste kon vervallen gezien de stabilisatie van de huisvestingssituatie. Per saldo is het risico vernieuwing sociaal domein ten opzichte van de begroting 2018 gedaald met 0,9 miljoen euro.

 

Risico financiering uitvoering wet Buig

Bij de begroting 2018 is voor het verwachte tekort Buig, per saldo 7,2 miljoen euro extra beleid beschikbaar gesteld. Het risico op een hoger tekort in 2018 schatten we in op 1,1 miljoen euro (1,2x50%x2x0,9). In de begroting 2018 hebben we een verkeerd bedrag opgenomen voor het hoger tekort. Dat hebben we nu gecorrigeerd waardoor het risico in totaal 0,3 miljoen euro hoger wordt.

 

Diversen

 • Diverse wijzigingen in de incidentele- en structurele risico’s leiden per saldo tot een verhoging van de risico’s met 0,7 miljoen euro.

 

Ten opzichte van de begroting 2018 zijn er geen risico's vervallen. De volgende risico's zijn ten opzichte van de begroting 2018 opgenomen:

 • Risico gelijk speelveld afboeking kleedkamers en clubgebouwen
 • TW beschermingsbewind
 • Zernikepark
 • Multi Functionele Accommodaties