Jaarverslag 2017

Beschikbaar weerstandsvermogen

Het beschikbaar weerstandsvermogen wordt gevormd door de middelen die beschikbaar zijn om het nadelige effect van risico’s te kunnen opvangen. Dit is de optelsom van alle elementen die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken.

 

De middelen die we tot de tot het beschikbare weerstandsvermogen rekenen, zijn:

 • Algemene Egalisatiereserve;
 • (Bestemmings-)reserves, voor zover de raad nog geen besluit heeft genomen over de inzet.
 • Post onvoorzien in de begroting;
 • Buffers in grondexploitaties;
 • Niet structureel ingezette intensiveringsmiddelen;
 • Stille reserves.

 

Vrij aanwendbare reserves, risicobuffers en overige

(Bedragen x 1.000 euro)

Rekening 2017

Begroting 2018

1. Algemene Egalisatie Reserve (AER)

20.144

29.951

2. Grondzaken en grondbank

24.822

13.890

3. Bodemsanering

2.025

5.225

4. Martiniplaza

3.916

3.916

5  Kunst CBK

1.647

1.647

6. Exploitatierisico forum

2.321

2.321

7. Parkeren

2.289

3.880

8. Vernieuwing sociaal domein

500

500

9. Forum garage

5.600

5.600

10.Rente egalisatie reserve

0

1.750

11. Overige reserves

3.493

3.618

12. Post onvoorzien

200

200

13. Risicobuffer in grondexploitatie Grote Markt Oost

3.571

3.571

14. Structurele ruimte intensiveringsmiddelen

12.950

12.950

15. Stille reserve (aandelen Enexis)

50.000

50.000

16. Onbenutte belastingcapaciteit

6.200

6.200

Beschikbare weerstandscapaciteit

137.107

145.219

 

Het beschikbare weerstandsvermogen is 137,1 miljoen euro. Dit is 8,1 miljoen euro lager dan in de begroting 2018. Hierbij is rekening gehouden met de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2017.  Deze per saldo verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Afname Algemene Egalisatiereserve met 9,8 miljoen euro;
 • Toename reserve grondzaken/grondbank met 10,9 miljoen euro;
 • Afname reserve parkeren met 1,6 miljoen euro;
 • Vervallen rente egalisatiereserve met 1,75 miljoen euro;
 • Afname reserve bodemsanering met 3,2 miljoen euro;
 • Afname risicobuffer in grondexploitatie Grote Markt met 2,6 miljoen euro;

 

Algemene Egalisatiereserve (AER) (afname 9,8 miljoen euro)
De verwachte stand van de AER voor het weerstandsvermogen is bij de rekening 2017 9,8 miljoen euro lager dan bij de begroting 2018. Het betreft diverse mutaties. Bij de correcties op de beginbalans 2017 is 3,5 miljoen euro gedoteerd aan de AER. Bij de begroting 2018 was 1 miljoen euro hiervan al bekend dus per saldo is de AER 2,5 miljoen euro hoger. Voor de dekking van de bijdrage toekomst Groninger Airport Eelde is 5,7 miljoen euro onttrokken aan de AER. In de jaren 2019 tot en met 2037 wordt het programma G-kwadraat jaarlijks met 300 duizend euro verlaagd ten gunste van een toevoeging aan de AER. Voor dekking van de kosten Bed Bad Brood 2018 is of verwachten we in totaal 3,8 miljoen euro te onttrekken aan de AER. Voor de bijdrage wijkontwikkeling Oosterparkwijk is 1,3 miljoen euro onttrokken aan de AER. Ten laste van de AER is 300 duizend euro gebracht voor een bijdrage voor plankosten huisvesting Oosterpoort. Voor Koningsdag is 800 duizend euro onttrokken aan de AER. Voor dekking van de incidentele subsidie aan WIJ Groningen is 500 duizend euro onttrokken aan de AER. Er is 300 duizend euro toegevoegd aan de AER zijnde het resultaat project uitbreiding P+R Haren. Voor het compensatiepakket groen en duurzaam Eelde is 150 duizend euro onttrokken aan de AER. In 2019 wordt dit bedrag weer toegevoegd aan de AER. Het saldo van de vervallen rente egalisatiereserve ad 1,75 miljoen euro is gedoteerd aan de AER. Tot slot is rekening gehouden met een onttrekking van 1,862 miljoen euro ter dekking van de kosten van de Nieuwbouwschool Engelbert.

 

In deze rekening wordt de boekhoudkundige stand van de AER per 31 december 2017 weergegeven. Voor het weerstandsvermogen gebruiken we de stand per 31 december 2018. Op de stand per 31 december 2017 worden correcties uitgevoerd omdat bepaalde posten in de AER bestemd zijn voor een specifiek doel en niet mee kunnen tellen voor het weerstandsvermogen. Daarnaast zijn bepaalde bedragen die in latere jaren worden onttrokken voor een juist beeld voor het weerstandsvermogen in 2018 onttrokken.

 

In onderstaand overzicht geven we de wijzigingen weer.

 

Algemene Egalisatiereserve 

(bedragen x 1.000 euro)

 

Boekhoudkundig saldo 31-12-2017

44.598

- Dekking knelpunten bezuinigingen 2018 - 2020

-10.298

- Dekking kosten 2018 bed, bad en brood

-3.780

- Onttrekking voor voeding SIF (zie ook reserve GZ is 12.000)

-5.558

- Reservering voor tekort 2020

-4.670

- Claim nacalculatie projecten

-632

- Aanvulling wsv 

3.058

- Terug storting huurverplichting Europaweg

660

- Dekking tekort BUIG 2017

6.412

- Financiering incidentele subsidie WIJ Groningen

-500

- Compensatiepakket groen en duurzaam Eelde

-150

- Bijdrage toekomst GAE

-5.700

- Koningsdajg 2018

-797

- Onderzoek Geothermie Noordwest

-80

- Inv.fonds sport LTC Hoogkerk

-80

- Plankosten herhuisvesting Oosterpoort

-300

- Wijkontwikkeling Oosterparkwijk

-1.297

- MJOP-fase 2 Martiniplaza

45

- Vervroegde aflossing Royal Bank of Scotland

867

 - Dekking premiekorting collectieve verzekering

224

-  Begrotingssaldoten laste van wsv en afronding

-16

-Dekking school Meeroevers

-1.862

Saldo voor weerstandsvermogen per 31-12-2018

20.144

 

Grondzaken/grondbank (toename 10,9 miljoen euro)
De verwachte stand van de reserves grondzaken/grondbank voor het weerstandsvermogen is bij de rekening 2017 10,9 miljoen euro hoger dan bij de begroting 2018.

Bij de correcties van de beginbalans 2017 is per saldo 7,7 miljoen euro toegevoegd aan de reserve grondzaken. Bij de rekening 2017 doen we een voorstel om per saldo 700 duizend euro te onttrekken aan de reserve grondzaken. In 2017 is 700 duizend euro rente toegevoegd aan de reserve. Dit bedrag is bij de begroting 2018 ten onrechte niet als mutatie meegenomen bij bepaling van het saldo. Ter dekking van het verbeterprogramma financiën wordt 750 duizend euro onttrokken. Doordat de investeringen bovenwijkse voorzieningen Meerstad vanaf 2019 wijzigen van projectinvestering naar concerninvestering dalen de kapitaallasten (van 3,74% naar 2% rente).. Daardoor daalt vanaf 2019 ook de onttrekking aan de reserve grondzaken ter dekking van deze kosten met 3,9 miljoen euro.

 

In deze rekening wordt de boekhoudkundige stand van de reserves grondzaken/grondbank per 31 december 2017 weergegeven. Voor het weerstandsvermogen gebruiken we de stand per 31 december 2018. Op de stand per 31 december 2017 worden correcties uitgevoerd omdat bepaalde posten in de reserves grondzaken/grondbank bestemd zijn voor een specifiek doel en niet mee kunnen tellen voor het weerstandsvermogen. Daarnaast zijn bepaalde bedragen die in latere jaren worden onttrokken voor een juist beeld voor het weerstandsvermogen in 2018 onttrokken.

 

In onderstaand overzicht geven we de wijzigingen weer.

Reserves Grondzaken /grondbank

 

boekhoudkundig saldo 31-12-2017

53.791

- Dekking kapitaallasten investeringen bovenwijkse voorzieningen Meerstad

-12.355

- Resultaat grondzaken rekening 2017

13.914

- Besteedbaar resultaat 2017

-14.602

- Dekking voor verbeterprogramma Financiën

-750

- Onttrekking voor voeding SIF (zie ook AER is 5.558)

-12.000

- Onttrekking  rentekosten van gronden die niet in grexen zijn opgenomen 

-3.176

Saldo voor weerstandsvermogen per 31-12-2018

24.822

 

Reserve parkeren (afname 1,6 miljoen euro)
Bij de correcties op de beginbalans 2017 is per saldo 2,7 onttrokken aan de reserve parkeren. Een onttrekking van 2,86 miljoen euro ter gedeeltelijke dekking van de afboeking boekwaarde parkeergarage Westerhaven (3,8 miljoen euro) en een correctie op het resultaat 2016 met + 140 duizend euro. Bij de rekening 2017 doen we een voorstel om 1,1 miljoen euro toe te voegen aan de reserve parkeren.

 

Rente egalisatiereserve (afname 1,75 miljoen euro)
De rente egalisatiereserve is opgeheven en het saldo is overgeboekt naar de AER.

 

Reserve bodemsanering(afname 3,2 miljoen euro)
In het raadsvoorstel over de voormalige vuilstortlocatie Woltersum stellen we voor een gemeentelijke bijdrage van 3,2 miljoen euro beschikbaar te stellen om de vuilstortlocatie te verwijderen en deze bijdrage ten laste van de reserve bodemsanering te brengen. Aangezien deze reserve onderdeel is van het gemeentelijk weerstandsvermogen, leidt de onttrekking tot een verlaging van het beschikbaar weerstandsvermogen. De raad moet hier nog een besluit over nemen.

 

Afname risicobuffer in grondexplotatie Grote Markt (afname 2,6 miljoen euro)
Bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen (risico) hielden we rekening met een risico van 3,6 miljoen euro voor het verkrijgen van subsidies in de bouw- en grondexploitatie Grote Markt. Dit risico kon worden opgevangen met de beschikbare buffer in de bouw- en grondexploitatie. Daarom namen we 3,6 miljoen euro van de buffer mee in het beschikbaar weerstandsvermogen. Nu het risico op het verkrijgen van de subsidie is vervallen, nemen we ook de buffer niet meer mee in het beschikbaar weerstandsvermogen.

In het raadsvoorstel over de exploitatie van het Groninger Forum stellen we voor een tekort ten laste te brengen van de reserve aanloopkosten Groninger Forum. Indien dit niet voldoende is, verlagen we de bijdrage van het Groninger Forum aan de bouw- en grondexploitatie. Dit gaat dan ten laste van de beschikbare buffer in de bouw- en grondexploitatie. Vooralsnog ramen we het effect voor de bouw- en grondexploitatie op 1 miljoen euro. Deze 1 miljoen euro nemen we mee in het beschikbaar weerstandsvermogen (tegenover het risico Groninger Forum).

Naar verwachting neemt de raad eind juni een besluit over dit voorstel.

Per saldo neemt de omvang van de buffer in de bouw- en grondexploitatie af met 2,6 miljoen euro.