Jaarverslag 2017

Weerstandsvermogen in één oogopslag

 

Berekening weerstandsvermogen rekening 2017

2018

2019

2020

2021

Benodigde weerstandsvermogen (A)

126.899

136.251

136.341

135.780

  Risico grondexploitaties (incl Meerstad)

114.963

115.668

114.916

112.712

  Overige risico's

11.936

20.583

21.425

23.068

Beschikbare weerstandsvermogen (B)

137.107

137.729

140.647

139.599

Ratio weerstandsvermogen (%)

108%

101%

103%

103%

Verschil tussen beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen

10.208

1.478

4.306

3.819

Ambitie (100%=1,0)

100%

100%

100%

100%

 

Opbouw beschikbare weerstandsvermogen

Onderdeel van het gemeentelijk weerstandsvermogen is de reserve Grondzaken. De verwachte omvang van de reserves grondzaken/grondbank eind 2018 voor het weerstandsvermogen bedraagt 24,8 miljoen euro. De verwachte stand van de Algemene Egalisatie Reserve eind 2018 voor het weerstandsvermogen is 20,1 miljoen euro.

Naast deze reserves bestaat het beschikbare weerstandsvermogen voor een belangrijk deel uit de stille reserve in de waarderingen van onze Enexis aandelen. We houden hier rekening met 50 miljoen euro. In het beschikbare weerstandsvermogen houden we rekening met de niet structureel ingezette intensiveringsmiddelen ad 12,950 miljoen euro en een onbenutte belastingcapaciteit van 6,2 miljoen euro. In onderstaand overzicht wordt de opbouw van het beschikbare weerstandsvermogen weergegeven. Ter vergelijking zijn de cijfers van de begroting 2018 opgenomen. In 2018 is 49% van het weerstandsvermogen direct aanspreekbaar als zich een risico voordoet In de jaarschijven 2020 en 2021 is dat 50%. Bij de begroting 2018 was dat voor jaarschijf 2018 50%. Het verschil tussen de rekening 2017 en begroting 2018 wordt veroorzaakt doordat ten opzichte van de begroting 2018 het beschikbaar weerstandsvermogen per saldo met 8,1 miljoen euro is verlaagd. De grootste mutaties zijn:

  • Per saldo een onttrekking van 9,8 miljoen euro uit de Algemene Egalisatiereserve. Het betreft diverse mutaties. De grootste mutaties zijn dekking van de bijdrage toekomst Groninger Airport Eelde (5,7 miljoen euro), voor dekking van de kosten Bed Bad Brood 2018 (3,6 miljoen euro) en de bijdrage voor de wijkontwikkeling Oosterparkwijk (1,3 miljoen euro). Zie onderdeel beschikbaar weerstandsvermogen voor meer details.
  • Een toevoeging van per saldo 10,9 miljoen euro aan de reserve grondzaken. Bij de correcties beginbalans 2017 is 7,7 miljoen euro gedoteerd aan de reserve grondzaken. Bij de rekening 2017 stellen we voor per saldo 700 duizend euro aan de reserve te onttrekken. De onttrekking aan de reserve voor kapitaallasten investeringen bovenwijkse voorzieningen is met 3,9 miljoen euro verlaagd. Zie onderdeel beschikbaar weerstandsvermogen voor meer details.
  • Een onttrekking van per saldo 1,6 miljoen euro aan de reserve parkeren. Zie onderdeel beschikbaar weerstandsvermogen voor meer details.
  • Een onttrekking van 1,75 miljoen euro aan de rente egalisatiereserve omdat de reserve is opgeheven.
  • een onttrekking van 3,2 miljoen euro aan de reserve bodemsanering. Zie onderdeel beschikbaar weerstandsvermogen voor meer details.

 

 Beschikbaar weerstandsvermogen rekening 2017

incidenteel

structureel

Aandeel

in wsv

 

Begr 2018

aandeel in wsv     

 

1. Algemene Egalisatie Reserve (AER)

20.144

 

14,7%

 

20,6%

 

2. Overige reserves

46.613

 

34,0%

49%

29,2%

50%

3. buffers in grondexploitaties (bovenop reguliere buffers)

1.000

 

0,7%

 

2,5%

 

4. stille reserves

50.000

 

36,5%

 

34,4%

 

5. structurele ruimte in intensiveringsbudgetten
 ( bedrag x2)

 

12.950

9,4%

 

8,9%

 

6. onbenutte bealsting capaciteit
(bedrag x 2)

 

6.200

4,5%

 

4,3%

 

7. post onvoorzien (bedrag x2)

 

200

0,1%

51%

0,1%

50%

Totaal beschikbaar weerstandsvermogen

117.757

19.350

 

 

 

 

Beschikbaar weerstandsvermogen

begroting 2018

137.107

 

 

145.219

 

 

 

De afname van het beschikbaar weerstandsvermogen leidt niet tot een verslechtering van de ratio omdat het benodigd weerstandsvermogen meer afneemt als gevolg van afname van de risico's. Per saldo leidt dit tot een verbetering van de ratio met één punt..

 

Uitleg van onze berekeningswijze en gedetailleerde informatie over de risico’s en de beschikbare weerstandsvermogen zijn in de volgende onderdelen van deze paragraaf opgenomen.