Jaarverslag 2017

Dynamisch weerstandsvermogen

We laten de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien als gevolg van wijzigingen in de risico’s en de reserves in de periode 2018-2021. Hiermee ontstaat een beter beeld van de meerjarige ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

 

Wanneer voor risico’s een meerjarige inschatting kan worden gemaakt (in effect en/of kans van optreden) nemen we deze meerjarig inschatting op in de dynamische ontwikkeling.

Het gaat bijvoorbeeld om de risico’s bij grondexploitaties en het parkeerbedrijf. In de gevallen waar we geen meerjarige ontwikkeling kunnen inschatten, houden we rekening met een constante waarde van het risico voor de periode 2018-2021.

In het geval reservemutaties voor de komende jaren bekend zijn, houden we hier rekening mee in de dynamische ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Het gaat onder andere om mutaties in de Algemene Egalisatiereserve en de reserve sociaal domein. Ook de meerjarige toevoeging aan de reserve Forum garage van 700 duizend euro, en een structurele onttrekking van 3,2 miljoen euro uit de reserve grondzaken zijn meegenomen bij het bepalen van het dynamisch weerstandsvermogen. Voor een juist beeld van het beschikbare weerstandsvermogen hebben we drie posten als één bedrag aan het beschikbare weerstandsvermogen onttrokken. Het gaat om:

  • De incidentele opgave 2017-2020 bij het realiseren van bezuinigingen van in totaal 19,7 miljoen euro ten laste van de AER;
  • De dekking van de kapitaallasten van de overgehevelde investeringen in bovenwijkse voorzieningen van Meerstad aan de gemeente Groningen voor de jaren 2017-2022 van in totaal 16,9 miljoen euro ten laste van de reserve Grondzaken;
  • De voeding van het stedelijk investeringsfonds (17,6 miljoen euro) in 2018 en de dekking voor het tekort in het financieel perspectief in 2020 (4,7 miljoen euro).

 

Deze gegevens zijn verwerkt en leiden tot het volgende beeld voor het weerstandsvermogen voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Rekening 2017

Weerstandsvermogen

Jaarschijf

2018

2019

2020

2021

Benodigde weerstandsvermogen (A)

126.899

136.251

136.341

135.780

Beschikbare weerstandsvermogen (B)

137.107

137.729

140.647

139.599

Ratio weerstandsvermogen

108%

101%

103%

103%

Weerstandsvermogen B - A 

10.208

1.478

4.306

3.819

Ratio weerstandsvermogen begroting 2018

107%

101%

100%

102%

 

Ten opzichte van de begroting 2018 is het weerstandsvermogen in de rekening 2017 verbeterd. In de begroting 2018 was het weerstandsvermogen 107%. In deze rekening verbetert het weerstandsvermogen in 2018 naar 108%.

In 2019 daalt de ratio naar 101% omdat de risico’s in 2019 toenemen met 9,4 miljoen euro en de reserves vrijwel op hetzelfde niveau blijven. De toename van de risico’s komt met name door:

  • Risico financiering uitvoering wet Buig met 5,8 miljoen euro;
  • Risico sociaal domein met 1,3 miljoen euro;
  • Risico niet halen bezuinigingen met 0,9 miljoen euro;
  • Risico grondexploitatie inclusief Meerstad met 0,6 miljoen euro;
  • Risico parkeren met 0,7 miljoen euro;

 

In de jaren na 2019 blijft het weerstandsvermogen redelijk constant, doordat de meerjarige mutaties in het beschikbare weerstandsvermogen redelijk in evenwicht is met de mutaties in de risico’s.

 

Ons streven is een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,0. In 2018 bereiken we een ratio van 108%. Dat wordt met name veroorzaakt door een verdere verlaging van het risico bij Meerstad. Daarnaast wordt het beschikbare weerstandsvermogen 8,1 miljoen euro lager. Hierbij is sprake van een daling van de AER met 9,8 miljoen euro. Aan de andere kant neemt de reserve grondzaken toe met ruim 10,9 miljoen euro als gevolg van de effecten van de herziening 2017.

 

In 2019 is de verwachte ratio van het weerstandsvermogen het laagst met 101%. In de brief over de actualisatie van de grondexploitaties hebben we aangegeven dat toepassing van de BBV-voorschriften de gevoeligheid van grondexploitaties vergroot omdat er geen algemene buffers meer in de grondexploitatie morgen worden opgenomen. Afwijkingen leiden dus sneller tot een resultaat. Met deze grotere gevoeligheid is bij het bepalen van het risico grondexploitaties volgens de risicoboxenmethode nog geen rekening gehouden. Vooralsnog houden we de ruimte boven de 100% beschikbaar in het weerstandsvermogen.

We brengen in beeld hoe met de toegenomen gevoeligheid binnen de grondexploitaties kan worden omgegaan. Het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot het aanhouden van een extra buffer buiten de grondexploitaties of het verfijnen van de risicoboxenmethode, waarbij een inschatting wordt gemaakt van het risico van de grotere gevoeligheid. Bij een eventuele inzet van weerstandsvermogen kijken we ook naar de verhouding hard/ zacht in het weerstandsvermogen, omdat het van belang is dat er voldoende harde reserves in het weerstandsvermogen zitten. Op basis van de huidige cijfers is de verhouding 49% hard en 51% zacht.