Jaarverslag 2017

Spoor Groningen smart city

 

Wat wilden we bereiken?

We zijn al meerdere jaren actief in het verder uitbouwen van de ‘Smart Energy City Groningen’. De sectoren Energie en ICT zijn sterk vertegenwoordigd en verankerd in de Groningse economie. Projecten waren: het uitbouwen van PowerMatchtingCity, het uitwisselen van energiedata en het uitbouwen van energiekennis via de Energy Academy Europe. Ook kwamen er faciliteiten die het ontwikkelen van bedrijven versnellen. Voorbeelden zijn EnTranCe, bedrijvennetwerken, incubators en valorisatieprogramma’s. De gemeente ondersteunt andere partijen bij innovatie en werkt als netwerker om samenwerking te stimuleren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Projecten waar we in 2017 aan gewerkt hebben zijn:

  • Green Deal Smart Energy City voortgezet. Noorderplantsoenbuurt fungeert hierbij als proefwijk die energieneutraal wil worden. In dit icoonproject is de bewonersorganisatie de trekkende partij, waarbij slimme manieren worden verzonnen om bewoners te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen;
  • Deelname in Project ‘Community-flex Bedrijvenpark Zuidoost’ voor de ontwikkeling van energieregelsystemen en -diensten op een bedrijvenpark;
  • De gemeente Groningen doet in samenwerking met de gemeente Tilburg mee in het prioriteitsthema Energy Transition van de EU Urban Agenda. Doel van deze samenwerking met andere Europese steden is advies geven aan de Europese Commissie op het gebied van beleid, regelgeving en financiering;
  • Nadruk op Groningen als Smart Energy City gelegd in de Europese belangenbehartiging, projectverwerving en profilering;
  • Ondersteunen van onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen, onder andere: Energysense (onderzoek gericht op het begrijpen van veranderingspatronen in houding, gedrag en energiegebruik) en ESI-POSE (onderzoek naar ontwikkeling van energiemanagementsysteem in relatie tot gedrag);
  • EU project “Intensss PA, Integrated Sustainable Energy Planning”. Hierin werken wij samen met de RuG en zeven steden en regio’s aan ruimtelijke inpassingsvraagstukken van de energietransitie. Deze steden beogen op dit punt een voortrekkersrol in Europa te spelen. Ook bedrijven en bewoners spelen hierin een rol;
  • Een nieuw thema binnen het energieprogramma is groene waterstof. Waterstof zal een rol gaan spelen in de energietransitie, echter is het nog onduidelijk hoe groot deze rol zal zijn. Afgelopen jaar zijn we concreet bezig geweest met het verder verduurzamen van ons eigen gemeentelijke wagenpark. Dankzij het Europese Hytrec2 project zijn we in staat een zestal voertuigen op waterstof te laten rijden binnen de gemeente, waaronder een veegwagen, vuilniswagen, twee auto’s en ook zullen nog twee bestelbusjes worden toegevoegd. Daarnaast kan waterstof een nieuwe economie aanboren waar we (met onze kennis van gassen) in Noord-Nederland veel profijt van kunnen hebben. We hebben Groningen op meerdere fronten gepromoot als kennis en innovatiestad, waarbij ook de waterstofeconomie nadrukkelijk benoemd is.

 

Conclusie

In Groningen zetten we niet alleen relevante stappen om fossiele energie terug te dringen, we verbinden dit ook met innovaties die juist in kennisstad Groningen worden ontwikkeld. We kiezen als stad daarmee ook een rol als living lab voor een groot aantal technische ontwikkelingen.