Jaarverslag 2017

Spoor biobased economie

 

Wat wilden we bereiken?

In 2013 stelden we de visie ‘Op weg naar een groene kringloopeconomie’ vast. Daarin hebben we het inzetten van biomassa als duurzame energiebron verbreed naar een “biobased economy”. Dit betekent het vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa als grondstof of brandstof. Het inzetten van biomassa als grondstof levert het meeste op. We willen daarnaast dat biomassa voor 20% gaat bijdragen aan een energieneutrale stad. Voorgenomen activiteiten waren:

 • Duurzaam benutten van eigen biomassa waarbij de energie-waardenpiramide leidend is;
 • Voorwaarden creëren voor de biobased society en aantrekken van nieuwe biobased bedrijvigheid;
 • Onderzoeken en experimenteren met benutten van biomassa en het inzetten van biomassa voor energieproductie;
 • Stimuleren kennisontwikkeling door symposia en bijdragen aan haalbaarheidsonderzoeken en startups;
 • Meewerken aan het initiatief ‘de groene loper’ om het vestigingsklimaat voor biobased bedrijven te verbeteren;
 • Onderzoeken kansen van verbouw van biomassa op niet gebruikte bedrijventerreinen;
 • Continueren onderzoek naar het benutten van reststoffen en het opwekken van energie uit afvalwater.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Binnen het energieprogramma is ‘biobased economy’ een wat smaller spoor als dit strikt op de energietransitie wordt betrokken. Een aantal innovaties die in Groningen plaatsvinden zijn echter wel degelijk relevant voor de toekomstige energievoorziening. In Groningen als groengashoofstad worden door verschillende partijen grote hoeveelheden groen gas geproduceerd uit organische reststromen en vaak is energieproductie de eerste stap in het benutten van organische restproductie en leidt deze toepassing regelmatig tot hoogwaardiger toepassingen. Er is een sterke verwantschap tussen biobased en circulaire economie.

Projecten 2017

 • Een belangrijk deel van de biomassa die vrijkomt uit het beheer van de stad wordt omgezet in energie;
 • We hebben een kennistafel georganiseerd rond groen gas met deskundigen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid;
 • We hebben een bijdrage geleverd aan een aantal onderzoeken op Entrance op het gebied van energie uit biomassa;
 • Ons afvalbeleid is erop gericht zoveel mogelijk deelstromen uit huishoudelijk afval in te zetten als bruikbare grondstof;
 • De bouwrijp fase van Reitdiep fase 3 (200 woningen) is opgestart. In dit gebied wordt een vacuümriool aangelegd voor zwart water en organisch keukenafval. Het doel is om uit dit materiaal groen gas te maken en nutriënten terug te winnen.

Conclusie

In Groningen vindt zowel in laboratoria als op praktijkschaal zeer relevant onderzoek plaats op het gebied van de biobased en circulaire economie. Dit is tevens relevant voor ‘Groningen aardgasloos in 2035’ en de rol daarbij voor hernieuwbare gassen.