Jaarverslag 2017

Spoor wind

 

Wat wilden we bereiken?

In 2011 gingen we ervan uit dat windenergie voor 15% kan bijdragen aan een energieneutrale stad. Dit baseerden we op de bouw van tientallen grote windturbines. Het provinciale beleid blokkeert echter nog steeds het plaatsen van grote windturbines op andere plaatsen dan bij Delfzijl, de Eemshaven en bij de N33/A7. Het nieuwe provinciale omgevingsplan zet echter de deur op een kier voor initiatieven elders in de provincie. In 2013 deden we al een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige windenergie in de gemeenten Groningen en Ten Boer. Daarbij brachten we belemmeringen en kansen in kaart. In mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten en het proces waarlangs wij windenergie in en nabij de stad verder willen ontwikkelingen. Zorgvuldigheid, openheid, inspraak en financiële participatiemogelijkheden zijn hierin kernbegrippen. We willen laten zien welke kansen windenergie biedt, voor particulieren, maar ook voor onze buurten, wijken of bedrijventerreinen. We willen windenergie door en voor Stadjers.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • In 2017 hebben we met name gewerkt aan de inhoudelijke invulling van ons beleidskader (na het participatieve proces in 2016);
  • In 2016 en 2017 hebben hiertoe verschillende bijeenkomsten georganiseerd (een symposium en gebiedsbijeenkomsten) en een stadsbrede enquête uitgezet. Doel is het inventariseren van meningen, voorkeuren en ideeën die rondom dit thema leven in de stad. Deze inventarisatie vormt de basis voor een Windplan of beleidskader wind dat aan de gemeenteraad in 2018 ter besluitvorming wordt aangeboden;
  • We hebben actief gezocht naar afstemming met onze strategische partners, waaronder de provincie;
  • We zijn in de gemeente Ten Boer gestart met een participatief proces naar de mogelijkheden (voorwaarden) van de ontwikkeling van windenergie;
  • Het College van Gedeputeerde Staten heeft in de provinciale omgevingsvisie 2016-2020 nieuw beleid aangekondigd om windinitiatieven mogelijk te maken. In 2017 is de provincie gestart met de voorbereidingen op dit nieuwe beleid. In 2017 organiseerde de provincie ‘energiedialogen’ in de provincie. Op basis van resultaten uit dat proces heeft de provincie een lijn uitgezet. Ten aanzien van wind op land wil de provincie gaan werken volgens een maatschappelijke tender om zo ook windprojecten buiten de bestaande gebieden mogelijk te maken. De provincie wil dit graag samen met medeoverheden en stakeholders doen. Wij willen deze nieuwe beleidsruimte benutten. De resultaten uit onze gebiedsverkenningen kunnen rechtstreeks input bieden voor deze maatschappelijke tender.

Conclusie

Wij spelen maximaal in op de beleidsruimte die door de provincie wordt geboden voor de bouw van grote windturbines, maar laten ook eigen randvoorwaarden daarbij een grote rol spelen. De doelstelling uit 2011 om aan windenergie een bijdrage van 15% toe te kennen voor een energieneutrale stad moet echter worden herzien, indien deze in de gemeente Groningen zouden moeten worden geplaatst. Ons beleidskader is in 2017 afgerond. Hierin hebben we de beschikbare ruimte en andere voorwaarden in onze gemeente (met input van uit ons participatieve proces) in beeld gebracht. In het voorjaar van 2018 worden de stukken ter besluitvorming aangeboden.