Jaarverslag 2017

Groningen geeft energie

Groningen Geeft Energie

Hieronder worden voor de sporen warmte, besparen, zon, wind, biobased economy en ‘smart energy city’ de bereikte resultaten beschreven. In 2017 hebben we de ontwikkeling van de Routekaart Groningen Energieneutraal 2035 voortgezet, door meer partijen aan te laten sluiten. De routekaart, de energiemonitor en het Gronings Bod vormen de context voor de sporen en beschrijven we daarom eerst. De Routekaart hebben we in samenspraak met maatschappelijke partners ontwikkeld. Parallel daaraan hebben we de Energiemonitor ontwikkeld, waarin de inzet en prestaties van ruim 40 bedrijven en instellingen zijn opgenomen. Deze hebben met elkaar afgesproken zich in te zetten voor versnelling van de energietransitie door specifieke Groningse kansen te benutten en daartoe een langjarige samenwerking aan te gaan. Eind 2017 zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een routekaart, die specifiek gebaseerd is op het grondgebied van de gemeente Groningen. De uitkomsten van deze routekaart moeten ons helpen om de komende jaren de juiste keuzes te maken in het ontwikkelen van beleid en projecten.

Op 8 maart 2017 is door gemeente en provincie Groningen het Gronings Bod gedaan aan alle politieke partijen, de Minister van Economische Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Deze brief en krantenadvertentie was het startschot voor een lobbytraject tijdens de landelijke formatieonderhandelingen. Hoofdboodschap van de lobby is 'Groningen wordt de voorloper-regio op het gebied van energietransitie, wonen van de toekomst en slimme mobiliteit'. Tijdens de lobby is de kernboodschap versimpeld tot de drie W's: Wind, Warmte en Waterstof. Groningen stelt voor om versneld de overstap te maken naar een duurzaam energiesysteem. Een aardgas-arm systeem, maar met offshore wind, duurzame warmte en energieopslag door waterstof.

Hoewel het Gronings Bod niet expliciet genoemd wordt in het regeerakkoord, komen er meerdere aspecten uit het bod in terug.  Zo stelden we in de lobby omtrent het Gronings bod voor om de volgende zin op te nemen in het regeerakkoord: ‘Groningen wordt voorloper-regio op het gebied van energietransitie, wonen van de toekomst en slimme mobiliteit’. In het regeerakkoord staat: ‘De provincie Groningen kan koploper worden bij de energietransitie en als kenniscentrum op dit gebied functioneren’.

 

 In 2017 is het volgende gebeurd:

 • De regionale routekaart heeft als basis gediend voor het Gronings Bod;
 • De studies naar een routekaart Groningen Energieneutraal 2035 zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie voor de stad (Next City);
 • Met de energieversnellingstafels hebben we een concrete invulling gegeven aan de routekaart. Aan deze tafels zetten partijen zich in om aan oplossingen te werken van praktische problemen;
 • Ontwikkeling van een permanent platform, met als communicatie-instrument www.groningenenergieneutraal.nl, inclusief nieuwsbrief. Met als doel partners bij elkaar te brengen en tot concrete acties te komen;
 • Het aantal deelnemende bedrijven en instellingen is verdubbeld ten opzichte van 2016 (naar 40).
 • In samenwerking met de woningcorporaties, Gasunie, Gasterra en Grunneger Power zijn dit jaar meer dan 200 hybride lucht warmtepompen geplaatst in sociale woningbouw en bij particuliere woningeigenaars in de provincie.
 • In 2017 lagen er 114.227 zonnepanelen in Groningen. Dit is bijna een verviervoudiging ten opzichte van 2015. De forse groei is te verklaren door de oplevering van twee zonneparken; Vierverlaten (7.777 panelen) en Woldjerspoor (43.000 panelen). Daarnaast is het aantal zonnepalen op daken echter ook verdubbeld ten opzichte van. 2015 (van 31.801 naar 63.451). De ambitie van 100.000 zonnepanelen in 2018 is daarmee al in 2017 ruimschoots behaald.
 • In 2017 is P+R-terrein Reitdiep opgeleverd met een zonnedak van 958 zonnepalen en 100 drijvende zonnepanelen op het naastgelegen oppervlaktewater. Met deze stroom kunnen de elektrische bussen en auto’s worden opgeladen. Daarmee is het een goede stap in de richting van het energieneutrale P+R-concept;
 • Er zijn in 2017 111 woningen verduurzaamd via het energieloket Groningen Woont Slim, waaronder 24 in VvE-verband. Gemiddeld werd 5.739 euro in een woning geïnvesteerd en de totale omzet bedraagt bijna 445 duizend euro. In 2017 hebben 16.673 mensen de website van het loket bezocht, het facebook-bereik is 216.573 bezoekers.
 • Met het Gronings Bod is Groningen op de kaart gezet als potentiële koploper in energietransitie en zijn resultaten behaald met betrekking tot wet- en regelgeving én financiering op het gebied van aardgasloos wonen.
 • Na een succesvolle lobby is het besluit gevallen dat het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) wordt gevestigd in Groningen en Rotterdam.

 

De vervolgstappen zijn:

 • De Energiemonitor verder uitbreiden door het aantal actoren waarvan het energiegebruik wordt gemonitord te vergroten en zo zicht te krijgen op de volledige energiehuishouding van bedrijven en instellingen;
 • Toevoegen van de indicator Co2 reductie aan de energiemonitor;
 • Ontwikkelen van routekaart Groningen Energieneutraal 2035, specifiek voor gemeente Groningen;
 • Samen met de provincie de lobby voortzetten in het kader van het Gronings Bod.

In 2017 kwamen de totale uitgaven van het programma Groningen Geeft Energie uit op 2,8 miljoen euro. Dat kon gedeeltelijk gefinancierd worden door middel van overgehevelde reserves uit voorgaande jaren en externe financiering voor verschillende projecten (bijv. Groningen Woont Slim). Voor een deel is er ook sprake van een tekort. Dat tekort kan deels verklaard worden door de extra inzet voor het Gronings Bod en de lobby voor het klimaatadaptatie-instituut. De hoeveelheid uitgaven toont echter ook aan dat het programma Groningen Geeft Energie op stoom is gekomen. Projecten komen tot ontwikkeling en er kunnen flinke stappen gezet worden de komende jaren. Voor 2018 zal het programma Groningen Geeft Energie een beroep doen op extra middelen uit het Stedelijk Investeringsfonds.