Jaarverslag 2017

Spoor zon

 

Wat wilden we bereiken?

In ‘De Zonnewijzer’ (2016) is de ambitie en strategie beschreven om in 2035 ten minste 500MW aan zonnepanelen in en rond de stad te hebben. Dit zijn ongeveer 1,7 miljoen zonnepanelen. De helft van dit grote vermogen kan op daken worden gerealiseerd en voor de andere helft zijn zonneparken nodig. We kunnen daarmee dan in 40% van de elektriciteitsbehoefte van de stad voorzien. Uit inventarisatie blijkt dat de potentie voor zonne-energie zelfs nog zou kunnen groeien naar het dubbele van deze 500 MW. Dit past goed in de verwachting dat ook de toekomstige warmtevoorziening van de stad verschuift naar elektrische warmtepompen die aardgas vervangen en het toenemende gebruik van elektrische auto’s. De daarvoor benodigde extra elektriciteit kan mogelijk in de stad zelf worden opgewekt. In de begroting 2017 gaven wij aan hiertoe het aantal zonnepanelen zou moeten verdubbelen ten opzichte van 2015.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We verwachtten in 2017 dubbel zoveel zonnepanelen te hebben als in 2015, te weten ongeveer 70.000 stuks. De werkelijkheid is dat de groei bijna verviervoudigd is ten opzichte van 2015. In 2017 lagen er 114.227 zonnepanelen in Groningen. De forse groei is te verklaren door de oplevering van twee zonneparken; Vierverlaten (7.777 panelen) en Woldjerspoor (43.000 panelen). Daarnaast is het aantal zonnepalen op daken echter ook verdubbeld ten opzichte van2015 (van 31.801 naar 63.451). De ambitie van 100.000 zonnepanelen in 2018 is daarmee al in 2017 ruimschoots behaald;
  • De marktontwikkelingen zijn gunstig en ook in 2017 was er rijkssubsidie beschikbaar (SDE). Daarmee zijn businesscases in principe rond te krijgen. Voor 33 locaties in Groningen is subsidie aangevraagd, ter waarde van 2,6 miljoen euro. De verwachting is dat hiermee binnen 2 jaar veel zonnedaken worden ontwikkeld op bedrijfspanden;
  • In onze gemeente is eind 2016 de bouw gestart van het zonnepark Vierverlaten met 7.777 panelen. Dit park is in juni 2017 feestelijk geopend en is tot dusver het grootste collectieve park in Nederland;
  • Het park Woldjerspoor op het ARCG is in september 2017 geopend en met 43.000 panelen is dit het grootste zonnepark in de gemeente. Het park levert de elektriciteit voor de productie van duurzame waterstof. Inmiddels rijden zes voertuigen van de gemeente Groningen op deze waterstof;
  • Voor het park Roodehaan met 90.000 panelen is een omgevingsvergunning afgegeven. In maart 2018 start de bouw van dit project;
  • In ‘De Zonnewijzer’ houden wij rekening met de gefaseerde ontwikkeling van een zeer groot zonnepark van 250MW in Meerstad-Noord. Dat komt overeen met een gebied ter grootte van ongeveer 360 voetbalvelden;
  • In 2017 is P+R-terrein Reitdiep opgeleverd met een zonnedak van 958 zonnepalen en 100 drijvende zonnepanelen op het naastgelegen oppervlaktewater. Met deze stroom kunnen de elektrische bussen en auto’s worden opgeladen. Daarmee is het een goede stap in de richting van het energieneutrale P+R-concept;
  • Wij spelen actief in op kansrijke ontwikkelingen door als gemeente in te zetten op (1) actief informeren en ontzorgen van initiatiefnemers, (2) gunstige regels en beleid, (3) financiële belemmeringen wegnemen, en (4) projecten initiëren en uitvoeren. Tot de laatste behoren bijvoorbeeld de realisering van energieneutrale P+R’s Reitdiep en Meerstad.

Conclusie

We staan aan de vooravond van een ongekende opschaling van zonne-energie. Als gemeente spelen we daarop in zoals aangegeven is in ‘De Zonnewijzer’. De aanzienlijke potentie voorbij de daarin opgenomen ambitie van 500MW (tot bijv. 1000MW) kan samen met warmte een hoofdrol gaan spelen in het scenario voor een energieneutrale stad in 2035.