Jaarverslag 2017

5.2.2 Ruim baan voor talent

Topsport en breedtesport horen bij elkaar en versterken elkaar. Topsport is ook citymarketing en heeft betekenis voor de economie. Hierbij valt te denken aan de verkoop van sportkleding en –materialen. Ook komen veel deelnemers en toeschouwers bij evenementen terug. In Groningen hebben we kennis en opleidingen op het gebied van topsport en talentontwikkeling (Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Middelbaar Beroeps Onderwijs). Door de jeugdige bevolkingssamenstelling zijn er veel talentvolle sporters.

 

We willen Groningen een City of Talent laten zijn, ook voor de sport. We willen dat zeer talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we ze, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

 

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal ondersteunde RTC’s

7

7

7

Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen

6

5

7

% talenten dat doorstroomt naar een hogere status NOC-NSF

-

4%

Afhankelijk van eisen die NOC NSF stelt

Aantal topsporttalenten dat vanuit een RTC doorstroomt naar een hoger niveau

-

-

47*

*optelsom van verschillende (team)sporten

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. De samenwerking en kennisuitwisseling tussen topsportclubs, kennisinstellingen en gemeente is verbeterd. We willen een beter beeld krijgen van de breedtesportverenigingen met ambities op het gebied van talentontwikkeling en de kennis van de Regionale Trainingscentra (RTC's) aan deze verenigingen ten goede laten komen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • De topsportnota is geëvalueerd. Met de evaluatie geven we inzicht hoe het topsportklimaat er voor staat in Groningen;
  • We hebben zeven RTC's ondersteund door te investeren in accommodatie/materialensubsidie en combinatiefuncties;
  • De samenwerking met Topsport Noord en de RTC's is geïntensiveerd;
  • Subsidiëren van talent- en topsportevenementen waaronder Nordic Basketball Tournement en de 4 Mijl van Groningen;
  • Uitreiken Sportstimuleringsprijs en Sportpenningen;
  • Voortzetten van de gesprekstafel Centrum van Sporttalen (Topsporttafel) waarin de samenwerking tussen topsportclubs, kennisinstellingen, gemeente en andere partijen wordt versterkt.  

Conclusie

Uit de evaluatie van het topsportbeleid blijkt dat we de laatste jaren grote stappen hebben gezet op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling. De RTC's bieden een goed talentenprogramma en werken nauw samen met de Topsport Talentschool. Topsport Noord monitort welke sporters doorgroeien naar een hoger trainingsniveau. Met betrekking tot de doorstroming van talenten naar een hogere status NOC*NSF: we hebben vanuit gemeentelijk Sportbeleid geen invloed op de richtlijnen van NOC*NSF. Deze indicator willen we dan ook laten vervallen in de begroting 2019 en focussen op de indicator doorstroming vanuit RTC.
De lange termijn focus voor topsportsucces begint voor een groot deel binnen het onderwijs, de sportclubs en RTC's. Het is van belang om deze focus te waarborgen. Daarnaast is kennisontwikkeling en kennisdeling van essentieel belang. Door de sterke kennispositie met de grote concentratie van kennisinstellingen in de stad bestaat er een groot potentieel waar talentontwikkeling in Groningen van kan meeprofiteren. We onderzoeken of we de betrokkenheid van de kennisinstellingen bij de RTC's kunnen vergroten. Door het netwerk te verbinden binnen de topsporttafel bundelen we onze krachten. Als vervolg op de evaluatie komen we in 2018 met een agenda waarin we Groningen als Topsportstad meer op de kaart gaan zetten.