Jaarverslag 2017

5.1.3 Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief

Sporten en bewegen gebeurt ook buiten verenigingsverband en in de openbare ruimte, in de directe leefomgeving en in recreatiegebieden. We willen de openbare ruimte aantrekkelijker maken om in te sporten en te bewegen. Vooral voor kinderen en voor volwassenen. Met uitnodigende plekken en uitdagende routes in parken, straten, op pleinen en op en langs het water. We vergroten de mogelijkheden voor openbaar gebruik van sportparken. Het Paterswoldsemeer is voor de stad een belangrijk recreatiegebied. Daarom nemen we met de gemeenten Haren en Tynaarlo deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

2016

Beoogd

2017

Behaald

 2017

Aantal vernieuwde speelplekken

 

3

3

Aantal openbaar gemaakte sportparken

 

2

1

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van speelmogelijkheden in of nabij de eigen buurt*

62%

70%

66%

* deze indicator wordt vanaf 2016 op een andere wijze gemeten, waardoor er sprake kan zijn van een trendbreuk in de resultaten t.o.v. eerdere metingen

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden in overleg met de verenigingen en de omliggende wijken de sportparken Corpus Den Hoorn en West End/Vinkhuizen meer open maken door plannen te ontwikkelen voor doorgaande fietsroutes over de parken. De ombouw van de Zuidelijke ringweg biedt mogelijkheden om het geplande 'Zuiderplantsoen' aan te leggen. Bij de uitwerking van het ontwerp zijn een sportieve inrichting en fiets- en looproutes belangrijke elementen. De plannen voor sportpark Europapark en de Oosterhamrikzone zijn tot stand gekomen samen met de gebruikers en de wijken. In het ontwerp van sportpark Europapark willen we samen met de gebruikers sportvoorzieningen opnemen die zowel voor verenigingen als voor de recreatiesport geschikt zijn.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  •  Inrichten Schoolplein 14 bij Bisschop Bekkersschool;
  •  / Het Diamantpark in Vinkhuizen is opgeleverd. Het project in Vinkhuizen zullen we, samen met de HIS, gaan monitoren om zo de resultaten hiervan te kunnen gebruiken in volgende projecten;
  •   De hardlooproute Hoogkerk is aangelegd;
  •  / Er is gestart met de realisatie van een sport- en beweegplek in Laanhuizen en het ontwerp voor de bootcampplek bij het SC Stadspark is klaar.
  •  In de Wijert bleek uit de Wijkdeal dat bewoners meer behoefte hebben aan sport en bewegingsmogelijkheden in hun wijk. Vanuit het Bewegende Stad dragen we bij. Activiteiten volgen in 2018;
  •  Proces om tot beweegparcours bij het Hoornse Meer loopt door in 2018;
  •  We zijn aangesloten bij en blijven meedenken in grote herinrichtingsopgaven en gebiedsontwikkelingen.  Dit geldt voor de Westelijke en Zuidelijke Ringweg, de inrichting van de buitenruimte rond het Europapark en de projectontwikkeling rondom de Oosterhamrikzone.

Conclusie

We zien dat het sportief inrichten van de openbare ruimte een steeds breder gedragen thema wordt. Een studentenvereniging die investeert, bewoners die mooie, eigen initiatieven ontplooien, scholen die hun omliggende terrein sportief in willen richten en ondernemers die investeren, laten zien dat het onderwerp actueel is. Er wordt hard gewerkt aan de projecten van de Bewegende Stad. Naast een bijdrage in geld, dragen we ook bij door onze kennis in te zetten en mee te denken. Op deze manier geven we een sportieve kleur aan lopende projecten. We delen onze ervaringen en activeren het proces van participatie en creëren van draagvlak bij inwoners. Het aandragen van innovatieve ideeën en nieuwe ontwikkelingen wordt op prijs gesteld.

 

De Bewegende Stad wordt steeds bekender, zowel binnen onze eigen gemeentelijke organisatie als bij inwoners, verenigingen en scholen. Bijvoorbeeld met het sportief inrichten van schoolpleinen door middel van een Schoolplein14, zijn we goed op weg. De animo voor een sportief schoolplein was aanvankelijk klein, maar groeit. In het traject Laanhuizen bleek dat gebruikers van het basketbalveld in het Stadspark op zoek waren naar een nieuwe plek. De plek van het oude basketbalveld was vervallen ten behoeve van De Wandeling.  We hebben in dit project de kans gezien een volwaardig basketbalveld terug te laten komen.

 

We willen onze sport- en speelplekken in het kader van de transformatie sociaal domein inzetten als preventief middel. We doen dit onder andere door binnen ieder proces het WIJ team te betrekken. Daarbij willen we kijken of de sportgelegenheden in de openbare ruimte toegankelijk en daarmee ook aantrekkelijk zijn voor mensen met een beperking.