Jaarverslag 2017

5.1.2 Faciliteren verenigingen: samenwerking en vitaliteit

Groningen telt 315 sportverenigingen die ongeveer 70 verschillende sporten aanbieden. Behalve voor het sporten zelf zijn de sportverenigingen ook van grote sociale betekenis. We scheppen de voorwaarden voor goed functionerende verenigingen. Dat doen we in overleg met de sportkoepel, waarin een groot deel van de verenigingen zich heeft verenigd.

 

We bieden accommodaties tegen een betaalbaar tarief. Dit is geregeld in de exploitatie van Sport050 (toegestaan exploitatietekort). We stimuleren sportverenigingen om zich open te stellen voor een breed publiek. Verder helpen we de verenigingen om samenwerking te zoeken met elkaar en met de buurt, school of zorginstelling. Twee strategieën uit het Meerjarenprogramma komen hier samen: faciliteren verenigingen en sport verbindt.

De voortgang van dit beleidsveld wordt gemeten aan de hand van de onderstaande indicatoren. In het kader van het meerjarenprogramma Sport gaan we in 2017 deze indicator voor het eerst meten. In de begroting 2018 nemen we hiervan de resultaten op.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt lid te zijn van een sportvereniging of sportschool*

48%

25 tot 30%

-

* Nieuwe indicator (=0-meting): 1x per 2 jaar

Wat wilden we bereiken in 2017?

Op en rond een aantal sportparken hebben we gewerkt aan de samenwerking tussen verenigingen en hebben we gestimuleerd dat verenigingen hun vleugels uitslaan naar de wijk.  De dienstverlening door de gemeente is verbeterd: verenigingen hebben een vaste contactpersoon bij Sport050. Door inzet van participatiebanen proberen we de druk op de vrijwilligers bij een aantal verenigingen verminderen. Het aanbod van verenigingsondersteuning door het Huis voor de Sport is beter afgestemd op de vraag van de verenigingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Inzet van vrijwilligersmakelaar als verenigingsontwikkelaar voor Sportpark West End;
  • In het kader van ‘open sportpark Kardinge’ is de samenwerking op dit sportpark verbeterd. De verbinding met het WIJ-team en overige organisaties in Beijum is geïntensiveerd. Sport en bewegen is al middel ingezet om belangrijke thema’s aan te pakken (jeugdoverlast, armoede en eenzaamheid);
  • Inzet Huis voor de sport voor verenigingsondersteuning;
  • Inzet van de vrijwilligersmakelaar voor de sport (de verenigbare club);
  • Open clubsessie voor sportverenigingen samen met NOC*NSF en Huis voor de sport.

Conclusie

Sportparken bieden mogelijkheden om een buurt te versterken. In het vervolg van 'open Sportpark Kardinge' wordt de verbinding met buurt en WIJ-team versterkt. De landelijke subsidieregeling Sportimpuls heeft hieraan ook bijgedragen.

De kansen voor een open sportpark willen we ook bij Sportpark West End stimuleren. De vrijwilligersmakelaar is hier ook als verenigingsontwikkelaar aan de slag gegaan. Het extra stimuleren van inzet vrijwilligerswerk met de Vrijwilligersmakelaar als aanjager zetten we voort.