Jaarverslag 2017

5.1.1 Faciliteren verenigingen: accommodaties

We zetten in op voldoende, kwalitatieve, over de stad verspreide, betaalbare sportaccommodaties. We zorgen dat sporten betaalbaar blijft via ons tarievenstelsel. We hebben gymlokalen, sporthallen, sportvelden, zwembaden, een atletiekbaan en een ijsbaan.

 

We meten elk jaar de klanttevredenheid van de individuele gebruikers van de zwembaden en het sportcentrum Kardinge. De gebruikers van de sportparken bevragen we elke drie jaar, net als de gebruikers van de sporthallen (2015, 2018 en verder) en gymlokalen (2016, 2019 en verder).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal bezoekers Kardinge (ijs)

114.000

120.000

138.000

Aantal bezoekers zwembaden (inclusief Kardinge)

480.000

480.000

477.000

Klanttevredenheid individuele gebruikers zwembaden en Kardinge

9

7

7,6

Klanttevredenheid gebruikers sportparken

-

7

6

Klanttevredenheid gebruikers sporthallen

-

-

-

Klanttevredenheid gebruikers gymlokalen

6,5

-

-

Bezettingsgraad gymlokalen

-

51%

60%

Bezettingsgraad sporthallen

-

55%

50%

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden minimaal een 7 scoren bij de klanttevredenheidsonderzoeken. Vanaf 2017 worden alle binnensportaccommodaties online verhuurd.
In goed overleg met de Sportkoepel wilden we komen tot een gelijk speelveld voor de buitensporten.
Dat houdt in dat we voor elke vereniging duidelijkheid hebben over eigendom en lasten en baten. Waar mogelijk gaan we de kosten van bijvoorbeeld gas, elektriciteit en onroerendzaakbelasting in rekening brengen en specifieke onkosten vergoeden.

 

We hebben in 2017 de mogelijkheid bekeken om de huurmogelijkheid voor online accommodaties uit te breiden. In 2017 is het cofinancieringsfonds volop in werking. Daarmee kunnen we extra investeren in sportaccommodaties, bovenop het geld dat er is voor regulier onderhoud en vervanging. Het fonds biedt ook de mogelijkheid een aanvullende bijdrage te geven voor particuliere initiatieven van sportclubs. Dit bevordert het initiatief van sportverenigingen.

 

Op grond van de nieuwe regeling Garantstelling leningen breedtesport (2016) gaan we samen met de stichting Waarborgfonds voor de sport garant staan als een vereniging bij een bank een lening wil afsluiten voor verbouw of nieuwbouw van club- of kleedaccommodatie. De bouw van sportcentrum Europapark is in 2017 gestart. Samen met het Noorderpoortcollege bouwen we een sporthal met een topsportaccommodatie voor turnen en buitensportvoorzieningen. Bij sportpark Corpus Den Hoorn is de bouw van het Topsportzorgcentrum gestart. Euroborg NV is opdrachtgever.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Exploiteren en beheren gemeentelijke sportaccommodaties;
  • Ingezet op kwalitatief betere schoonmaak van de gymlokalen;
  • Kaders voor het inrichten van een Gelijk Speelveld zijn vastgesteld, hierin nauwe betrokkenheid van Sportkoepel;
  • Op basis van de kaders Gelijk Speelveld zijn gesprekken met sportclubs gevoerd over hun keuzemogelijkheden binnen het gelijk speelveld;
  • Door middel van cofinanciering een bijdrage geleverd aan investeringen/initiatieven van zes sportclubs;
  • Subsidiëring zwembad Hoogkerk.

Conclusie

De kwaliteit van de dienstverlening door Sport050 is een 7,6, bij bestuurders van scholen en sportclubs een 8. Men is in meerderheid tevreden over de bereikbaarheid en het contact met en deskundigheid van de medewerkers van Sport050. Daarnaast wordt de klachtenafhandeling beter beoordeeld en is men tevreden over het online-reserveringssysteem. We hebben de online-mogelijkheden uitgebreid met de mogelijkheid online een toegangskaartje te kopen voor zwembad de Papiermolen.  

 

Uit het klanttevredenheidsonderzoek voor individuele bezoekers blijft dat vooral de klantgerichtheid en vriendelijkheid van de medewerkers bijdragen aan een grote klanttevredenheid. De daling van de klanttevredenheid van gebruikers van sportparken heeft vooral te maken met de bewegwijzering, de sportvelden, de kleedkamers, het onderhoud en de hygiëne. Vanaf 2018 investeren we extra in de schoonmaak van de sportaccommodaties. Verder kwam in het onderzoek naar voren dat met name gebruikers van Sportpark de Wijert niet tevreden zijn over de staat van het sportpark. Deze waardering werkt door in het gemiddelde. In het algemeen is 60% van de gebruikers van sportparken tevreden tot zeer tevreden. Op Sportpark d Wijert wordt in 2018 een nieuw korfbalveld gerealiseerd. De bezoekersaantallen van de Papiermolen zijn sterk gedaald door het slechte zomerweer. Dit is gedeeltelijk gecompenseerd door stijgende bezoekersaantallen in de overige zwembaden.

 

In de ontwikkeling van een gelijk speelveld voor sportclubs buitensport zijn grote stappen gezet. De raad heeft in januari 2017 de kaders vastgesteld, vervolgens zijn er informatieavonden voor de sportclubs geweest en zijn individuele gesprekken met de sportclubs gevoerd. In het hele proces hebben we veelvuldig overleg gehad met de Sportkoepel over hoe we het Gelijk Speelveld kunnen inrichten. In het voorjaar van 2018 verwachten we dat sportclubs definitief een keuze gaan maken over hun positie.

 

Door middel van cofinanciering hebben we aan zes sportclubs een bijdrage kunnen leveren aan hun investeringen om hun club te versterken. De adviescommissie voor de sport heeft hierin een adviserende rol.

Daarnaast hebben we op basis van het cofinancieringsfonds zelf vier kunstgrasvelden kunnen aanleggen.