Jaarverslag 2017

Algemeen

Groningen staat er momenteel goed voor, zeker vergeleken met andere grote steden in Nederland. De stad heeft zich in de afgelopen jaren op veel terreinen gunstig ontwikkeld. Dit geldt vooral voor de ontwikkeling van veiligheid en overlast. De sociale leefomgeving en de waardering daarvan is gestegen. Wel zien we tussen de wijken in de stad verschillen. De waardering is met name lager in een aantal aandachtsgebieden met een relatief hoog percentage corporatiewoningen. Veel Stadjers in deze wijken zijn op enigerlei wijze afhankelijk zijn van de overheid (bijvoorbeeld voor werk en inkomen, zorg en welzijnsvoorzieningen). Hoe de diverse wijken ervoor staan, zien we terug in de wijkkompassen van onze wijken.

Wat wilden we bereiken?

  • Uitvoeren doorontwikkeling WIJS;
  • Doorontwikkeling Basismonitor Wijkkompassen;
  • Doorontwikkeling StadDoetMee;
  • Bijdrage voor inzet ID-banen, Straathoekwerk, Buurtbemiddeling en Buurtconciërges;
  • Tegengaan van verloedering en overlast in de wijken door middel van buurtconciërges;
  • Vroegtijdige signalering en aanpakken van conflicten tussen buurtbewoners middels buurtbemiddeling;
  • Uitwerking en uitvoering programma Positief Opgroeien, zodat kinderen in de stad gezond en veilig opgroeien en zich daarbij maximaal kunnen ontplooien. We willen preventie en jongerenparticipatie versterken en (daarmee) zwaardere jeugdhulp voorkomen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Doorontwikkeling wijkkompassen naar Basismonitor
We zijn in het afgelopen jaar verder gegaan met de doorontwikkeling van de basismonitor en de bijbehorende wijkkompassen. We werken aan de ontwikkeling van een nieuwe website waarin we de basismonitor presenteren als een soort “dashboard” en waarmee we ook de inzichtelijkheid en toepasbaarheid voor geïnteresseerden vergroten. Het aantal indicatoren dat onderdeel uitmaakt van de basismonitor en de wijkkompassen breiden we uit van 36 indicatoren naar ruim 200 indicatoren; dit levert nieuwe informatie op voor de stedelijke programma’s en de verbinding met het gebiedsgerichte werken.

 

StadDoetMee
Met StadDoetMee bieden we een fundament voor nieuwe, eigentijdse vormen van samenwerking met én tussen Stadjers. We werken eraan dat bewoners zelf meer zeggenschap krijgen over onderwerpen die hun eigen leefomgeving aangaan. We investeren hiervoor in innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methoden van lokale (directe) democratie. Dit doen we op het niveau van de buurt of wijk, maar ook binnen meer stedelijk georiënteerde netwerken. Ter voorbereiding op de eventuele herindeling is het afgelopen jaar de samenwerking met Ten Boer geïntensiveerd.

 

We organiseren het permanente gesprek over anders samenwerken tussen ambtenaren, politici en burgers. Zo voerden we in die constellatie een dialoog rond de theatervoorstelling van Lucas de Man, inclusief sprekers over de lokale democratie in Groningen. Met de vijf experimenten in het gebiedsgericht werken en de vele voorbeelden in het boekje Als de wijk de ruimte pakt laten we expliciet zien wat gebiedsgericht werken betekent. Ook op Let’s Gro was aandacht voor dit thema, en lieten wijkinitiatieven uit de Stad zich zien. Tenslotte prees de rekenkamer eind van het jaar in het onderzoek naar Burgerbetrokkenheid in Groningen de Groningse experimentele aanpak.

 

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten)
Met WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) timmeren we stevig aan de weg om studenten van Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen in te zetten voor maatschappelijke wijkondersteuning. We richten ons hiermee op het samenleven van studenten en jongeren en overige wijkbewoners. WIJS heeft in 2017 de positieve inzet van studenten in Groningen bewezen en de doelen van WIJS lijken te worden nagestreefd. Met verschillende netwerkpartners is gekeken waar en hoe WIJS-diensten kan ontwikkelen in verschillende wijken. WIJS vindt het belangrijk dat er een duidelijke toegevoegde waarde is voor de wijken en maatwerk is hierbij noodzakelijk. Er is in 2017 gestart met verschillende pilots, waaronder in het Floreshuis (Korrewegwijk), het Wijkbedrijf (Selwerd), de Voedselbank (Oosterparkwijk), het Forum (Centrum), Backbone050 (Vinkhuizen) en de Innovatiewerkplaats Helpman/de Wijert (Wijert). Betreffende losse projecten is WIJS inmiddels actief geweest in 19 buurten, vaak door onderzoek. Meer informatie over WIJS in Programma Wonen.

 

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2017

Realisatie
2017

Resultaat/ reserve

Doorontwikkeling Basismonitor Wijkkompassen

        250

250

0

StadDoetMee

          200

272

-72

Bijdrage ID-banen

          200

200

0

Straathoekwerk

         247

247

0

Buurtconciërges

           60

60

0

Buurtbemiddeling

           43

43

0

Contributie G32, Platform31

           70

65

5

Organisatiekosten Wijkaanpak (voorfinanciering plankosten Koersdocument wijkvernieuwing)

0

124

-124

Totaalbudget Algemeen

     1.070

1.261

-191