Jaarverslag 2017

Oude wijken

In dit gebied onderscheiden De Hoogte, de Indische buurt en de Oosterparkwijk zich. Deze wijken met relatief veel goedkope kleine huurwoningen kenmerken zich door lage scores op de sociaaleconomische positie van bewoners en een hoge druk op de kwaliteit van de sociale leefomgeving. Voor deze drie wijken geldt overigens wel dat er sprake is van een positieve ontwikkeling in de afgelopen zes jaar. De nieuwbouw die heeft plaatsgevonden werpt duidelijk zijn vruchten af op het gebied van sociaaleconomische ontwikkelingen. Dat neemt niet weg dat voor alle drie wijken zorg en aandacht geboden blijft. De concentratie van armoede- en opvoedingsvraagstukken is hier het hoogst. Voor De Hoogte in het bijzonder geldt dat de waardering voor de woonomgeving sterk is verminderd en dat onveiligheidsgevoelens bij bewoners blijvend te hoog zijn.

 

De overige wijken staan er goed op, in vergelijking met de hierboven genoemde drie wijken. Het gaat hier om Kostverloren, Schildersbuurt, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt en Professorenbuurt. Allemaal wijken met een hoge waardering voor de fysieke omgeving, een goeie sociaaleconomische positie en een gunstig oordeel over de sociale leefomgeving. Ook ontwikkelen deze wijken zich behoorlijk stabiel. Voor Kostverloren en de Schildersbuurt valt op dat de al lage waardering voor het basisonderwijs verder is verslechterd en dat overlast in brede zin, maar in het bijzonder jongerenoverlast, toeneemt.

 

Wijken en buurten

NoorderplantsoenbuurtOranjebuurtSchildersbuurtKostverlorenDe HoogteIndische buurtProfessorenbuurtOosterparkwijkWoonschepenhaven. In dit stadsdeel zijn drie WIJ-teams actief: WIJ Schilderswijk/CentrumWIJ Korrewegwijk en WIJ Oosterparkwijk.

Wat wilden we bereiken?

  • Realisatie herschikking buurtaccommodaties Oosterparkwijk;
  • Gebiedsgerichte aanpak armoedebeleid, opvoeden en veiligheid in de Oosterparkwijk, Indische buurt/de Hoogte en Kostverloren;
  • Ontwikkeling Aletta Jacobshuis als laagdrempelige buurtvoorziening in de Hoogte;
  • Experimenteren met de Coöperatieve Wijkraad;
  • Aanpak riolering en openbare ruimte Professorenbuurt;
  • Ontwikkeling en ondersteuning/faciliteren van buurtinitiatieven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Oosterparkwijk
De afgelopen jaren is de beoordeling door wijkbewoners van de woon- en leefomgeving (met uitzondering van het beheer) duidelijk verbeterd. Ook op sociaaleconomisch vlak zijn er verbeteringen zichtbaar. Samen met het WIJ-team is gestart met ‘Oosterparkwijk in verbinding’. Dit uitvoeringsplan is een integraal sociaal programma, gericht op veiligheid, armoede en het opvoedingsklimaat.

 

Vanwege het verdwijnen van het Treslinghuis begin 2018 is gestart met de herverdeling van functies en accommodaties in de wijk. Het WIJ-team en WerkPro hebben een nieuwe tijdelijke plek gevonden. Samen met de Bewonersorganisatie, speeltuinverenigingen en accommodaties is een start gemaakt met de zoektocht naar een nieuw buurtcentrum. In 2018 krijgt dit vervolg in een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van de Siebe Jan Boumaschool als gezamenlijke plek voor de wijk.

 

In 2017 is de prijsvraag Who Cares uitgeschreven door de Rijksbouwmeester. De Oosterparkwijk is één van de vier deelnemende wijken in Nederland. Het brengt antwoorden op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning en geeft een impuls aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijk. Samen met bewoners onderzoeken we hoe het winnende plan gerealiseerd kan worden.

 

Coöperatieve Wijkraad
We hebben voorbereidingen getroffen voor het experiment van de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk. Hierin nem
n zowel gelote wijkbewoners als raadsleden plaats. Vervolgens beslist de Coöperatieve Wijkraad over de wijkagenda en de inzet van budgetten voor de wijk. Het Wijkpanel is al gestart met een eerste onlinegesprek. Met de Coöperatieve Wijkraad investeren we op deze manier ook in nieuwe manieren van dialoog voeren in de wijk. De start van de Coöperatieve Wijkraad vindt plaats in januari 2018, het gereserveerde budget van 2017 voor de uitvoering van plannen wordt meegenomen naar 2018.

 

Indische buurt/de Hoogte
Vanwege de sociaaleconomische situatie en de gevolgen daarvan voor bewoners van de Indische buurt en De Hoogte is er reden om de inspanningen in deze wijken langdurig te intensiveren. We zijn gestart met de voorbereidingen voor het werkprogramma ‘Wel moakt ‘t verschil?’ en de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing, die samen met de woningcorporaties weer wordt opgepakt. De plannen worden uitgevoerd in 2018 en financiering is gestart vanuit armoedebestrijding. Deze plannen worden nadrukkelijk samen opgesteld om de verbinding tussen ‘sociaal’ en ‘fysiek’ in de aanpak te bewerkstelligen. Met de buurtcoöperatie ‘De goeie buurt’ is een goede partner gevonden waarmee we in de voorbereiding en uitvoering van de plannen samenwerken. Ook WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) speelt hierbij een belangrijke rol.

 

In het Aletta Jacobshuis in De Hoogte is Edanz neergestreken. Een nieuw centrum voor ontmoeting en ontwikkeling. Edanz heeft een stedelijke doelgroep, maar richt zich nadrukkelijk ook op de bewoners in De Hoogte. Veel van de vrijwilligers komen uit de wijk. Het afgelopen jaar is met betrokkenen en mogelijke partners gesproken over de totstandkoming van een businessplan voor Edanz. Er is een doorstartplan voor Edanz als (deels) buurtgerichte locatie ontwikkeld. In 2018 verwachten we dat met een incidentele bijdrage uit het gebiedsteam hiermee kan worden gestart. Op deze manier behouden we dit gebouw als wijkvoorziening.

 

Wijkkompas

De ontwikkeling van De Hoogte in de periode 2010-2016

 

De ontwikkeling van de Indische Buurt in de periode 2010-2016

 

Aanpak riolering Professorenbuurt
In de Professorenbuurt is een groot deel van de riolering vervangen. In het gebiedsprogramma hebben we budget gereserveerd om bij te springen indien er wensen zijn om de straat anders in te richten. Dit budget nemen we mee naar 2018 en stellen we ook beschikbaar voor vergelijkbare ingrepen in De Hoogte, Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt.

 

Kostverloren
In Kostverloren is gestart met het vervangen van kabels, leidingen en de riolering. Dit moment hebben we aangegrepen om de straten opnieuw in te richten. Dit hebben we samen met bewoners en instellingen gedaan. In 2018 gaan we hier mee door.

 

Daarnaast zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partijen in Kostverloren. De Petteflet, De BSO en Stichting van Ostade onderzoeken onder de noemer Kostwinning naar samenwerkingsverbanden en uitbreidingsmogelijkheden.

 

WIJS
Financiering van de projectcoördinatie heeft zijn weg gevonden in het reguliere Programma Wonen. Daardoor is minder uitgegeven dan begroot. Het gebiedsteam blijft echter bijdragen aan projecten van WIJS in de Oude Wijken, ook in 2018.

 

Conclusie
De samenwerking tussen bewoners, WIJ-teams en gemeente heeft in 2017 in het stadsdeel Oude Wijken steeds vastere vormen aangenomen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met- en de activiteiten van De Goeie Buurt in Korrewegwijk/De Hoogte. Er is in samenhang met het ‘Koersdocument Wijkvernieuwing Indische Buurt/De Hoogte’ een programma gemaakt voor een gebiedsgerichte aanpak van armoedebeleid, opvoeden en veiligheid in deze wijken. De vorming van de Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk heeft vorm gekregen in de loop van het afgelopen jaar en zal in 2018 op volle sterkte gaan opereren. Er is vooruitgang geboekt in de herschikkingsoperatie van accommodaties in de Oosterparkwijk. In de overige wijken zijn er veel bewonersinitiatieven in onderlinge samenwerking ontwikkeld en (deels) uitgevoerd. Een aantal grootschalige bewonersinitiatieven zijn in 2017 verder uitgewerkt en worden in 2018 uitgevoerd.

 

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2017

Realisatie
2017

Resultaat/ reserve

Armoede-problematiek en opvoedingsklimaat Kinderen en jeugd Oude Wijken

50

0

50

Doorontwikkeling Aletta Jacobshuis

25

7

18

Wijken voor Jeugd

175

140

35

Herinrichting Professorenbuurt

100

2

98

Coöperatieve wijkraad

200

3

197

WIJS

50

15

35

Wijkwethoudersbudget

200

142

58

  Totaalbudget Oude Wijken

800

309

491