Jaarverslag 2017

West

Vinkhuizen, Paddepoel en Selwerd zijn allen aangewezen als wijkvernieuwingswijken in de stad. In Vinkhuizen en Paddepoel is de wijkvernieuwing bijna afgerond. In Selwerd is in 2017 gestart met de wijkvernieuwing, waarin een belangrijke rol voor bewoners is weggelegd en de doelstellingen zich richten op healthy ageing. Uit de wijkkompassen van deze drie wijken wordt duidelijk dat vooral de sociaaleconomische positie van de wijkbewoners er in relatie tot de rest van de stad niet goed voorstaat. In Selwerd betreft dit vooral de jeugd en het onderwijs, terwijl in Paddepoel en Vinkhuizen vooral welzijnsaspecten in beeld komen. De laatste twee wijken kennen ook een vergrijsde bevolking die een relatief hoog gebruik van WMO-voorzieningen met zich meebrengt. In de wijkontwikkeling van beide wijken valt wel op dat het percentage 65-plussers in de afgelopen jaren aan het afnemen is. In Tuinwijk is de wijkvernieuwing afgerond en dat heeft erin geresulteerd dat de wijk er nu heel goed voorstaat. Het dorp Hoogkerk ontwikkelt zich stabiel, met daarbij de kanttekening dat de waardering voor de woningen aan het dalen is en dat de ervaren overlast aan het toenemen is, zowel in Hoogkerk zelf als ten opzichte van de stedelijke ontwikkeling vergeleken met zes jaar geleden. De nieuwe wijken De Held, Gravenburg, Reitdiep en de Buitenhof worden door de bewoners als aangename woonwijken ervaren. Alleen het ontbreken van (winkel)voorzieningen wordt door de bewoners aangegeven als zorgpunt.

 

Wijken

Hoogkerk, Gravenburg, Leegkerk, Reitdiep, Dorkwerd, De Held, Buitenhof, Vinkhuizen, Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk. In het stadsdeel opereren drie WIJ-teams: WIJ Hoogkerk, WIJ Vinkhuizen en WIJ Selwerd.

Wat wilden we bereiken?

  • Uitvoering sociale programmering Vinkhuizen laat niet los;
  • Sociale programmering in de Suikerbuurt, als continuering van de fysieke aanpak; Bewonersbeheer Tuinpad vraagt om nieuwe grondslag;
  • Ontwikkeling en ondersteuning/faciliteren van buurtinitiatieven en co-creatieprocessen, waaronder Paddepoel, Gebiedsvisie West;
  • Wijk-ontwikkelingsopgave Selwerd uitvoeren in en met het wijkbedrijf. Expliciet maken van de mogelijkheden die het wijkbedrijf biedt;
  • Fysieke aanpak van woningen en leefomgeving, in samenwerking met de corporaties in Selwerd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Diverse bewonersinitiatieven ondersteunen
Met de top 3 aanpak worden alle wijken in West gevraagd naar hun prioriteiten per kalenderjaar. Dit betekende een zoektocht naar nieuwe verantwoordelijkheid van bewoners en de legitimatie van hun voordracht. Ook gemeentelijk komen we ten opzichte van deze prioriteiten in een andere rol, er ontstaat een vorm van partnerschap met de wijk(organisaties). We zien dat vrijwel alle bewonersorganisaties zich rond deze vraagstelling zijn gaan herorganiseren en herbezinnen. We zien daarbij een beweging van kleinere wijkinterventies naar meer structuurversterkende samenhangende keuzes die meer opgavegericht zijn, zoals co-creatie in Paddepoel en Hoogkerk, Wijkvernieuwing in Selwerd, Bewonersbeheer in Tuinwijk, en Samen buurten in Vinkhuizen.

 

Hoogkerk: Groot onderhoud Suikerbuurt
Na de voltooiing van het groot onderhoud in de Suikerbuurt door de woningbouwcorporatie is de riolering in grote delen van de buurt aangepakt en is de openbare ruimte opnieuw ingericht. Het plan hiervoor is samen met de buurtbewoners opgesteld. Op enkele werkzaamheden na (groeninrichting) zijn deze werkzaamheden eind 2017 afgerond.

 

Wijktafels Vinkhuizen
De geplande wijktafels hebben in overleg met de wijk een andere invulling gekregen. In twee rondes hebben wijkbewoners zelf ideeën opgehaald waarmee de leefbaarheid in de wijk kon worden vergroot, deze zijn vervolgens teruggelegd in de wijk door middel van stemrondes. Er zijn meer dan 600 stemmen uitgebracht op de aangeleverde ideeën en deze zijn in uitvoering genomen door de wijk zelf, waarvan een deel in partnerschap met de gemeente.

 

Vinkhuizen laat niet los
Onder de noemer Vinkhuizen laat niet los hebben we in Vinkhuizen een langlopend sociaal programma geïntroduceerd. Dit programma richt zich op opvoeding, armoede en eenzaamheid. Samen met het WIJ-team en de wijkorganisaties wordt hieraan invulling gegeven, waarbij een actieve rol voor bewoners wordt gekoppeld aan een professionele inzet op die situaties waarin dat nodig en/of wenselijk is.

 

Driehoek in de wijk
In Vinkhuizen is onder grote belangstelling de eerste Veiligheidsdriehoek van de Stad georganiseerd. Bewoners waren ook zelf bereid om de daad bij het woord te voegen. Zo hebben jongeren samen met de Roege Boys een eigen jeugdhonk ingericht met activiteiten voor de jeugd. Ook waren er veel vragen en suggesties op het gebied van verkeer. Daarop zijn eerst meerdere kleinere maatregelen genomen als aangepaste verlichting en aanpassing van zebra’s. Eind 2017 gevolgd door een ingrijpende aanpassing van de rotonde waardoor die voor verkeersdeelnemers overzichtelijker en veiliger is geworden.

 

Extra aandacht voor jeugd en armoede in Selwerd

Samen met de partners uit de wijk is een start gemaakt met het programma positief opgroeien waarin alle partners onder één aanpak samenwerken. Deze aanpak vormt onderdeel van het Koersdocument Wijkvernieuwing Selwerd waarmee we de komende tien jaar het welbevinden van de bewoners van Selwerd de hoogste prioriteit geven. Door het WIJ-team en het wijkbedrijf is geïnvesteerd in respectievelijk de Huiskamer 12+, opvoedingsondersteuning en Werk en Inkomen.

 

Verbeteren van de coöperatieve voorraad én de openbare ruimte

Afgelopen jaar zijn we met alle corporaties in het gebied een aanzienlijke wijkvernieuwingsopgave overeengekomen; duurzaamheid en wooncomfort zijn daarin de leidende principes. De nieuwbouw van Zorgcomplex ‘de Es’ is afgerond en met de bouw van het wooncomplex ‘de Beuk’ is begonnen. De openbare ruimte rondom de nieuwbouw wordt op een aantrekkelijke wijze verbonden met het naastgelegen Winkelcentrum Selwerd.

 

Wijkbedrijf Selwerd verder ontwikkelen

Het Wijkbedrijf Selwerd is in 2017 verder gegroeid, zowel in activiteiten en participanten als in de rol als ‘coproducent van leefbaarheid’ van de wijk. Samen met het wijkplatform Selwerd vormt het wijkbedrijf de vertegenwoordiging in de projectgroep wijkvernieuwing en verzorgen zij een deel van de communicatie, voorlichting en participatie in de wijk. Het wijkwerkbedrijf wordt ingezet bij ‘social return’-kansen op werk voor bewoners die zich in de wijk voordoen.

 

Wijkkompas

De ontwikkeling van Selwerd in de periode 2010-2016

 

Co-creatie Paddepoel
In 2017 is het co-creatieproces in de wijk vervolgd onder de hoede van een projectleider uit de wijk zelf. Er zijn actieve werkgroepen op het gebied van groen, verkeer, kunst, energie en duurzaamheid en rond de ingrepen in en rond het Winkelcentrum in het hart van de wijk. Samen met WIJS en het WIJ-team zijn sociale cohesie projecten uitgevoerd in de wijk. Onze gemeentelijke rol geven we vorm door een actieve deelname aan de werkgroepen. De bewonersorganisatie heeft in 2017 haar wijkbudget gekoppeld aan de prioriteiten die vanuit de Co-creatie Paddepoel zijn gesteld. Samen met de gebiedsbegroting heeft dat geresulteerd in onder andere de start van de aanpassing van het Venuspark, een bewoners- en energiespreekuur in het WIJS-pand, een kunstroute, en een duurzaamheidsmarkt.

 

Tuinpad, bewonerszelfbeheer in Tuinwijk
Het bewonersbeheer in Tuinwijk heeft na een voortvarende start een terugval gekend, waarbij de wijken zich uitspraken voor een steviger professioneel beheer dan voorzien. Met de wijk zijn we een aangepaste inzet vanuit gebiedsgeld overeengekomen. Met de werkgroep betaald parkeren wordt de invoering van het betaald parkeren in de wijk verder vormgegeven.

 

Conclusie
In de verschillende wijken in West zijn afgelopen jaar integrale plannen afgerond en gestart. In Vinkhuizen is het sociaal programma ‘Vinkhuizen laat niet los’ uitgevoerd. In Hoogkerk is het woonomgevingsplan Suikerbuurt afgerond. Plannen en buurtinitiatieven in co-creatieprocessen, waaronder in Paddepoel, Gravenburg en De Held zijn uitgevoerd. In deze wijken hebben we een tweejaarlijkse cyclus afgesproken, plannen worden opgehaald en in het jaar erna uitgevoerd en gefinancierd. Hierdoor zijn bewoners in staat wijkbelangen te agenderen in andere stedelijke programma's. Daarmee groeit hun invloed en ontstaat een multipliereffect. In Tuinwijk krijgt het bewonersbeheer van Tuinpad een nieuwe grondslag, de invulling hiervan volgt in 2018. Het Wijkontwikkelingsplan Selwerd is in goede afstemming met het Wijkplatform en het Wijkbedrijf opgesteld. De mogelijkheden die het Wijkbedrijf biedt vormen een belangrijke basis voor het plan. Nieuwe partijen in de wijkontwikkeling zoals de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben zich hierbij aangesloten met een omvangrijk onderzoeksprogramma, medegefinancierd door ZONmW. In samenwerking met de woningcorporaties zijn vergaande plannen voor de fysieke aanpak van woningen en leefomgeving opgesteld.

 

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x 1.000 euro)

Begroting
2017

Realisatie
2017

Resultaat/ reserve

Vinkhuizen/Laat niet los (sociaal programma)

150

99

51

Hoogkerk

100

12

88

Bewonersbeheer Tuinwijk

30

11

19

Deelmaatregelen Gebiedsvisie West

130

48

82

Paddepoel/Co-creatie Paddepoel

150

84

66

Wijkbedrijf Selwerd

70

53

17

Wijkwethoudersbudget

200

247

-47

Participatie integrale projecten Stadsontwikkeling

70

27

43

Totaalbudget West

900

581

319