Jaarverslag 2017

Zuid

De wijken in Zuid staan er bijna allemaal goed voor. De fysieke omgeving en de sociale leefomgeving worden voor het merendeel positief (boven het stedelijk gemiddelde) beoordeeld. Ook de sociaaleconomische positie van wijkbewoners scoort voor de meeste wijken beter dan in de stad. In het gebied zijn er drie wijken met relatief veel goedkope huurwoningen: de Grunobuurt, Corpus den Hoorn en De Wijert. In De Wijert is de wijkvernieuwing nog niet afgerond en blijft de sociaaleconomische positie van wijkbewoners, als enige wijk in Zuid, achter bij de stad. Voor het corporatieve bezit dat nog geen verbetering heeft gehad, blijft aandacht nodig. We zien het nog niet terug in de wijkkompassen, maar voor delen van Corpus den Hoorn en ook Hoornse Meer, Rivierenbuurt en Grunobuurt geldt dat zich op woningcomplexniveau concentraties voordoen van sociaal-maatschappelijke problemen.

 

Wijken en buurten

Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den Hoorn, Hoornse meer, Hoornse Park, Piccardthof, De Wijert, De Wijert-Zuid, Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie, Europapark, De Meeuwen, Klein Martijn.

In dit gebied zijn drie WIJ-teams actief: WIJ Rivierenbuurt, WIJ De Wijert en WIJ Corpus den Hoorn.

Wat wilden we bereiken?

  • Sociale programmering voor de Hoornse wijken;
  • Faciliteren van bewonersbedrijf de Stroming in de Rivierenbuurt;
  • Herinrichten Barestraat samen met bewoners;
  • Freecafé de Wandeling in Stadspark realiseren samen met de initiatiefnemers;
  • Het ontwikkelen van een burgerbegroting voortvloeiend uit het bewonersinitiatief rondom De Wijert-Helpman, zoals bekrachtigd met het convenant De Wijert-Helpman;
  • Het realiseren van een nieuwe buurtaccommodatie gericht op preventie van sociale problematiek voor De Wijert;
  • Wijkwethoudersbudget gedeeltelijk inzetten op een burgerbegroting, naast het oppakken van initiatieven, kansen, knelpunten en bedreigingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Oosterpoort
Samen met het WIJ-team is het Poortershoes weer het kloppende hart in de wijk geworden. De ontwikkelingen in het Europapark rond woningbouw hebben extra investeringen noodzakelijk gemaakt rond de thema’s Sport, Jeugd en Verkeer.

 

Rivieren- en Herewegbuurt
De ontwikkeling van De Stroming in samenwerking met DIG050 als algemene voorziening in de wijk verloopt voorspoedig. Het afgelopen jaar zijn er een tiental Participatiebanen ontstaan, zijn er tal van activiteiten georganiseerd voor en door bewoners en mensen die een dagbesteding zoeken. Vooral het mengen van groepen is vernieuwend en levert uitdagingen op voor zowel vrijwilligers als professionals. Samen met het programma Maatschappelijke Participatie is geïnvesteerd in de professionalisering van het initiatief.

 

De Barestraat is heringericht. De plannen hiervoor zijn gezamenlijk met bewoners en gemeente gemaakt. In het Stadspark was er sprake van een succesvolle pilot Discgolf die nu wordt uitgebouwd naar een permanent parcours. Freecafé De Wandeling krijgt langzaam maar zeker vorm en zal de komende jaren blijven groeien. De financiële afhandeling vindt plaats in 2018.

 

De Wijert
De buurtsamenwerking de Wijert/Helpman tussen Onderwijs Groep Noord (Terra) en de Gemeente Groningen is afgelopen jaar geformaliseerd in een convenant tussen de partijen. Tegelijkertijd is er door de gebiedscoöperatie Westerkwartier en Terra, met ondersteuning van Gebiedsteam het fruitcafé de Helpende Hand opgericht. Een ontmoetingsplek voor bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben en een plaats waar studenten een praktijkinvulling van hun opleiding kunnen vinden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan een preventieve aanpak van sociale problematiek.

 

De Wijkdeal de Wijert heeft na 32 bijeenkomsten in en met de wijk tot een succesvolle stemronde geleid. De uitkomsten van de wijkdeal zijn op basis van een meerjarenprogramma voor de Wijert begroot, met bijzondere aandacht voor armoede en positief opgroeien. Voor de uitvoering van dit programma sluiten we aan bij de bestaande samenwerkingsstructuren met WIJ-team, corporaties, bewoners, scholen en ondernemers. Specifiek voor (startende) ondernemers hebben we samen met Werk en Inkomen geïnvesteerd in de opzet van een ondernemers community. Ondernemers en parttime ondernemers kunnen op deze manier bijdragen en onderdelen van de Wijkdeal uitvoeren.

 

In Helpman hebben we een aantal verkeersproblemen rond de Haydnschool en de Helperoostsingel opgelost. Samen met de speeltuincentrale hebben we geïnvesteerd in de speeltuin de Helpen en samen met het WIJ-team is er een activiteitenplan opgezet voor de speeltuinaccommodatie.

 

De herinrichting van de Van Lenneplaan en de aanpak van het Coenderspark hebben we dit jaar grotendeels uitgevoerd.

 

Wijkkompas

De ontwikkeling van De Wijert in de periode 2010-2016

 

Corpus en Hoornse wijken
In Corpus en Hoornse wijken hebben we ingezet op jeugd door deze op sportieve wijze te benaderen. Stratenacties waarin huis aan huis het gesprek met bewoners werd aangegaan hebben geleid tot een grotere betrokkenheid bij de leefbaarheid van de wijk. Ervaringen die we hiermee hebben opgedaan in 2017 zijn hoopgevend. Daarom gaan we hiermee door. De financiële afhandeling vindt plaats in 2018.  Op het gebied van veiligheid ontwikkelen de gebruikelijke overlast-hotspots zich positief. In de zomer zijn de overlastmeldingen nihil geweest en ook de nieuwjaarsviering kende geen incidenten.

 

Conclusie
Door het gebiedsteam is gewerkt aan de versterking van verbanden in de samenleving. We hebben dit versterkend, consoliderend en verkennend gedaan. We hebben samen met bewoners en andere partijen op basis van gelijkwaardigheid gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van het meerjarenprogramma van de Wijkdeal De Wijert. Nieuwe allianties met bewoners, ondernemers, scholen, WIJ-team en gemeente zijn gestart. In het gebied als geheel hebben we door het wegnemen van knelpunten en bedreigingen, het benutten van kansen en mogelijkheden op sociaal, fysiek, economisch, educatief en het terrein van gezondheid bijgedragen aan de leefbaarheid in het gebied en gebouwd aan een fundament waarop we komende jaren samen met alle betrokken partijen verder kunnen bouwen.

 

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2017

Realisatie
2017

Resultaat/ reserve

Bewonersbedrijf de Stroming/ WIJ

25

27

-2

Herinrichting Barestraat

50

4

46

Freecafé de Wandeling

25

17

8

Huis voor de buurt De Wijert

50

55

-5

Buurtsamenwerking De Wijert

400

137

263

Jeugd, Sport, initiatieven en innovatie in Corpus

50

16

34

Wijkwethoudersbudget

200

124

76

Totaalbudget Zuid

800

380

420