Jaarverslag 2017

Oost

De wijkkompassen van Beijum en Lewenborg laten zien dat in beide wijken de sociaaleconomische positie van bewoners aandacht vraagt. Met name op het thema werk en inkomen (cliënten schuldhulpverlening, werkloosheid, opleidingsniveau), maar ook op het gebied van jeugd en onderwijs (zoals kansarme kinderen) blijven de wijken onder het stedelijk gemiddelde. Voor Beijum valt verder op dat het oordeel van de bewoners over de fysieke woonomgeving en het borgniveau achterblijft bij die van de stad. Ook op het gebied van overlast en veiligheid zijn er de nodige zorgen bij bewoners; het gaat hier met name over de toename van jongeren- en drugsoverlast en de toename van onveiligheidsgevoelens. De overige wijken in het gebied staan er goed voor. In al deze wijken wordt het ontbreken van voorzieningen (met name winkels) gevoeld en zien we dat terug in de wijkkompassen.

 

Wijken en buurten
Beijum, Noorderhoogebrug, De Hunze, Van Starkenborgh, Drielanden, Ruischerwaard, Zilvermeer, Lewenborg, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Noorddijk, Ruischerbrug, Middelbert, Engelbert, Euvelgunne, Meerstad. Dit gebied heeft twee WIJ-teams: WIJ Beijum en WIJ Lewenborg. Sinds 1 januari 2017 is Meerstad bij dit gebied gevoegd.

Wat wilden we bereiken?

  • Realiseren van een derdengebouw in Beijum-Oost; gevolgd door start bouw Innersdijk;
  • Heerdenaanpak continueren met Hylkema, Boelema- en Onnemaheerd;
  • Uitvoeringsprogramma Jeugd in Oost;
  • Armoedebestrijding Beijum en Lewenborg;
  • Wijkvernieuwing Oosterhoogebrug;
  • Onderzoek en mogelijke maatregelen Winkelcentrum Beijum-West;
  • Ontwikkeling en ondersteuning/faciliteren van buurtinitiatieven, waaronder Golvend Lewenborg en Sociale Long Beijum.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Koersdocument Wijkvernieuwing Beijum
Samen met de woningcorporaties hebben we onze ambitie uitgesproken voor een gebiedsgerichte aanpak. Het afgelopen jaar is in overleg met diverse partijen een analyse, doelen en een eerste aanzet tot een programma uitgewerkt. De komende maanden gaan we verder met het betrekken van meerdere partijen en hun input op het programma. Voor de zomer 2018 wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende 5 tot 10 jaar.

 

Wijkkompas

De ontwikkeling van Beijum in de periode 2010-2016

 

Heerdenaanpak

Met de heerdenaanpak worden kwetsbare heerden aangepakt in een gezamenlijke inzet door gemeente, WIJ-team, corporaties en politie. De opgave is om per heerd samen met bewoners, de woonkwaliteit, de openbare ruimte en de sociale problematiek in één aanpak te verbeteren. Kenmerkend is een koppeling van veiligheids- en sociale inzet aan het uitvoeren van ingrepen in de fysieke woonomgeving vanuit ontwikkelend beheer. Met de aanleg van de nieuwe riolering en de waterpasserende bestrating is de herinrichting in de Atensheerd in 2017 gestart. Deze werkzaamheden zijn gefinancierd vanuit de reserve 2016 voor meerjarige exploitatieprojecten (zie Introductie). Dit wordt in 2018 afgerond. Op deze schaal in een woonwijk is de waterpasserende bestrating een primeur voor Groningen. Daarnaast is er in de loop van 2017 gekozen om in de Godekenheerd verder te gaan en is er gestart met een schouw met bewoners in de Galkemaheerd. In de Godekenheerd is de kruising met het Koerspad aangepakt en een portiekafsluiting met woningcorporatie Nijestee gerealiseerd. Het vervolg voor de heerdenaanpak wordt onderdeel van de Wijkvernieuwing. Het gereserveerde bedrag uit 2017 voor de heerdenaanpak wordt hier ondergebracht en in 2018 uitgegeven aan voorbereiding en uitvoeringkosten.   

 

Transitie maatschappelijk vastgoed Beijum

In 2017 is er een onderzoek verricht naar leegstand van het maatschappelijk vastgoed. De resultaten zijn opgenomen in het Koersdocument Wijkvernieuwing Beijum. Verpleeghuis Innersdijk wordt in kleinere vorm teruggebouwd. In 2017 is een start gemaakt met de bouw van het derdengebouw; verwachting is dat de bouw in 2018 wordt afgerond. Hier wordt onder andere WIJ Beijum gehuisvest.

 

Winkelpleinen Beijum-West en Beijum-Oost

Het Winkelplein Beijum-West functioneert met name voor fietsers en wandelaars problematisch. Bij een schouw is door bewoners en bezoekers aangegeven dat hier ingrepen nodig zijn. Een onderzoek naar het functioneren van de twee winkelpleinen in Beijum is meegenomen in het Koersdocument Wijkvernieuwing voor Beijum.

 

Armoedebeleid

In Beijum en Lewenborg is een hoog percentage van de bewoners aangewezen op bijstands- of minimumuitkering en een deel daarvan verkeert in armoede. Op basis van de voorzieningen in het armoedebeleid zijn we met de opgedane ervaring in Lewenborg ook in Beijum gestart met een gerichte samenwerking. Vanuit de Oude Bieb in Lewenborg is in 2016 een energiebesparingstraject opgestart. Dit project is gecontinueerd in 2017 en uitgebreid naar Beijum, mede als onderdeel van de Heerdenaanpak.

 

Jeugd in Oost

In zowel Beijum als Lewenborg is er jongerenproblematiek. Scholencomplex Kluiverboom in Lewenborg ontwikkelt een huiskamer, een veilige plek voor jongeren voor huiswerk en gesprekken. Thema’s waaraan met wijkbewoners en -professionals wordt gewerkt zijn: De vreedzame wijk, welzijn en perspectief, opvoedingsondersteuning en preventie (soft)drugsgebruik van jongeren. We stimuleren initiatieven in preventieve zin en bevorderen participatie van jongeren hierbij. De Huiskamers en inzet van jongerenwerkers in Beijum en Lewenborg zijn hierin belangrijk. Vanuit de problematiek rondom jeugdoverlast is in samenwerking met de politie, WIJ en Veiligheidshuis, een nieuwe methodiek (Plus, Min, Mee) gestart.

 

Op initiatief van de lagere scholen in Lewenborg, Engelbert en Oosterhoogebrug zijn we, samen met het WIJ-team, verder gegaan met de ontwikkeling van Lewenborg XL. Dit is een samenhangend plan, onder de paraplu van Vreedzame Wijken, ten behoeve van de scholen en voor- en naschoolse opvang in deze wijken.

 

Oude Bieb Lewenborg
In het kader van het Armoedebeleid is in de Oude Bieb in Lewenborg een centrale locatie met steun van Lefier ingericht, die ruimte en mogelijkheden biedt aan lokale (bewoners-) initiatieven die van betekenis zijn voor armoedebestrijding voor de wijk. Spil in dit initiatief is Stichting De Oude Bieb, een laagdrempelige toegang, waarmee al snel de aansluiting is gevonden met verschillende andere wijkinitiatieven. Van daar uit wordt met een winkel, werkleertrajecten en initiatieven die bijdragen aan Golvend Lewenborg mensen met sociale en financiële problemen een perspectief geboden.

 

Bewonersbetrokkenheid
In Lewenborg is bijna als vanzelf een nieuwe beweging (Golvend Lewenborg) ontstaan van betrokken en actieve bewoners. Golvend Lewenborg is een experiment en het gebiedsteam ondersteunt dit proces actief om initiatieven te helpen organiseren en financieren.

 

De Sociale Long in Beijum is een nieuwe beweging van bewoners op de thema’s: Levendig Ondernemend Natuurlijk en Gezond. Bewoners willen samen met gemeente en corporaties initiatieven gestalte geven. Er zijn inloopbijeenkomsten vanuit de Wegwijzer in Beijum waar bewoners pitchen voor hun onderwerp en daar medestanders bij zoeken. Deze sessies worden door bewoners georganiseerd en uitgewerkt.

 

In 2017 is gestart met het nieuwe speelplekkenbeleid. Voor Beijum en Lewenborg is door een werkgroep van bewoners, met ondersteuning van WIJ, onderzocht of er van meerdere kleine speelplekjes ‘om de hoek’ ook grotere plekken konden worden gemaakt die voor alle leeftijden geschikt waren en tevens als ontmoetingsplek konden dienen. De werkgroepen hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd om de wijk erbij te betrekken.

 

Veiligheid in de wijk
Veiligheid en overlastbestrijding is van groot belang voor een goed woonklimaat. Om te voorkomen dat overlastgroepen zich ontwikkelen tot criminele bendes is het van belang dat we de nodige maatregelen uitvoeren. Preventie van afglijden van jongeren, tegen ondermijning door (drugs)criminaliteit en met positieve prikkels en voorzieningen voor specifieke groepen die aandacht nodig hebben om aangehaakt te blijven bij de maatschappij. Politie, WIJ, woningcorporaties en gemeente trekken gezamenlijk op om de veiligheid van de woonomgeving aan te pakken door middel van gerichte maatregelen.

 

Wijkontwikkeling Oosterhoogebrug
De wijkontwikkeling in Oosterhoogebrug ondergaat een grote koerswijziging. In Oosterhoogebrug wordt door woningstichting Wierden en Borgen gewerkt aan de realisatie van tachtig nieuwe woningen aan de Pop Dijkemaweg. Er is een haalbaarheidsonderzoek gaande naar nieuwe huisvesting inclusief gymzaal van wijkcentrum De Schakel, in samenwerking met de Oosterhoogebrugschool en een gebiedsherinrichting rond de bestaande supermarkt. De resultaten van het onderzoek worden met diverse partijen besproken.

 

Grenscorrectie Meerstad
Per 1 januari 2017 is de grenscorrectie Meerstad een feit en is de gemeente Groningen verantwoordelijk voor alle gemeentelijke zaken in Meerstad. In 2017 is er aandacht gevraagd voor de voorzieningenplanning met betrekking tot scholen in Meerstad en het effect daarvan op de omliggende wijken. Dit zal verder besproken worden in 2018. In Meerstad is er een actieve groep bewoners, die zelf een werkgroep hebben samengesteld voor de speelplekken.

 

Conclusie
Het Koersdocument Wijkvernieuwing Beijum is afgerond en zal begin 2018 door de gemeenteraad worden vastgesteld. De uitwerking krijgt vorm door aan te sluiten bij de doorgaande ontwikkeling van betrokkenheid van bewonersorganisaties en -bewegingen. In Beijum en Lewenborg zijn bewoners al jaren actief, onder andere in het onderhoud van het vele groen. Met Golvend Lewenborg, de Oude Bieb, de Sociale LONG, en het wijkbedrijf krijgt de betrokkenheid en inzet van bewoners een nog bredere impact. Zij vormen een platform voor nieuwe initiatieven in de wijk. Golvend Lewenborg, één van de experimenten in het gebiedsgericht werken, is aan het onderzoeken of het overdragen van zeggenschap van de gemeente een ontwikkeling is die zij ambiëren. We zijn trots dat deze ontwikkeling zich voordoet, dat bewoners bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen met hun initiatieven op het gebied van jeugd, armoede, groen en werk.

 

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2017

Realisatie
2017

Resultaat/ reserve

Jeugd in Oost

75

45

30

Armoede Beijum en Lewenborg

100

27

73

Groenbeheer (herprioritering)

150

177

-27

Heerdenaanpak

250

0

250

Golvend Lewenborg

50

4

46

Sociale Long

50

1

49

Sportpark Kardinge

25

0

25

Wijkwethoudersbudget

200

266

-66

Totaalbudget Oost

900

520

380