Jaarverslag 2017

Centrum

De binnenstad is het boegbeeld van Groningen. De binnenstad is bruisend, levendig en dynamisch en dat zien we terug in het wijkkompas van de binnenstad. De binnenstad huisvest een grote groep jongeren (18-27 jaar), vooral studenten. Daarmee gepaard gaat een grote verhuisfrequentie. De sociale leefomgeving in de binnenstad staat al geruime tijd onder druk. De scores op overlast en (on)veiligheid zijn onverminderd hoog. De ervaren overlast is vergeleken met 6 jaar geleden en vergeleken met de stedelijke ontwikkeling toegenomen. De veiligheid heeft zich wederom verbeterd en ook de drugsoverlast is aanzienlijk afgenomen. De aanpak van het A-kwartier draagt hiertoe bij. Tenslotte blijft een goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte van groot belang; de verloedering is in de afgelopen periode afgenomen.

Wijken en buurten
Binnenstad, Binnenstad-Oost, A-Kwartier, Binnenstad-West, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Universitair medisch centrum Groningen, Hoofdstation en omgeving. De sociale voorzieningen van WIJ-Groningen zijn georganiseerd in WIJ Schilderswijk/Centrum in de Oosterstraat.

Wat wilden we bereiken?

 

  • Een levendige binnenstad met een prettig verblijfsklimaat;
  • Een bruisende en bereikbare binnenstad voor diverse gebruikers;
  • Goed wonen in een leefbare binnenstad;
  • De binnenstad als motor van de economische en culturele ontwikkeling van stad en regio waarin Ruimte is voor ondernemerschap en waarin omzet en werkgelegenheid op peil blijven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Bestemming Binnenstad: verbeteren verblijf- en woonklimaat Binnenstad
Met de vaststelling van de visie Bestemming Binnenstad en het uitvoeringsprogramma hebben we een belangrijke stap gezet naar een toekomstbestendige binnenstad. Er is verder gewerkt aan de Diepenring om ruimte te maken zodat de bus daar in de toekomst kan rijden. Ook zijn de zogenaamde ‘koppen’ van de Folkingestraat zodanig bestraat dat het gebruik door voetgangers én fietsers duidelijker is geworden. In de Grote Appelstraat is de inrichting van de straat aangepast en is er meer groen gekomen (leefstraat).

 

Aan de Westerhaven is het gebied gebruiksvriendelijker geworden door herinrichting en plaatsing van zitbanken. Ook is de nieuwe centrumhalte West gereedgekomen zodat de bus niet meer door de Munnekeholm, Brugstraat en A-straat rijdt. Daardoor kon vervolgens een begin worden gemaakt met de herinrichting van de A-straat. Tevens is gestart met een elektrische pendelbus tussen het Gedempte Zuiderdiep en de A-weg. Inrichtingsleidraad Nieuwe Stadsruimtes zorgt voor behoud van voldoende eenheid in de binnenstad.

 

In december is aan de hand van bovengenoemde leidraad het ontwerp voor de Brugstraat en Munnekeholm vastgesteld. Op de pleinlocaties voor de Der Aa-kerk en Minerva ontstaan verblijfsplekken. De ontwerpen hiervoor zijn in december 2017 nog in de schetsfase.

 

Wijkkompas

De ontwikkeling van de binnenstad in de periode 2010-2016

 

Fietsparkeren
In 2017 hebben wij een aanvalsplan fietsparkeren opgesteld. De grote aantallen fietsen in de stad noodzaken tot een grote, volgende stap in de aanpak. Daarin zijn we bezig met het bedenken van oplossingen voor kort stallen (vakken), middellang stallen (vaste voorzieningen op straat) en lang parkeren (in gebouwde voorzieningen langs de hoofdroutes). Voor de eerste maatregelen zijn al middelen beschikbaar vanuit de Fietsstrategie en het gebiedsprogramma. Najaar 2017 is een publiciteitscampagne gestart onder de noemer ”Wees geen Fietsaso, wees sociaal en parkeer normaal”. Het doel is een bijdrage te leveren aan gedragsverandering.

 

Informatievoorziening
In 2017 hebben we de informatieverschaffing aan bewoners en bezoekers van Groningen over de ontwikkeling van de binnenstad, Oostwand en het Forum gecontinueerd, via het informatiecentrum op de Grote Markt, via www.ruimtevoorjou.groningen.nl, nieuwsbrieven en klankbordgroepen.

 

Toekomstvisie A-kwartier: uitvoeringsprogramma
We zijn samen met de bewoners in het A-kwartier volop bezig met de uitvoering van de Toekomstvisie A+ kwartier. In 2017 is er een inspiratieboek ‘Samen A-kwaliteit maken, voor en door bewoners', gemaakt. In de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat heeft herinrichting plaatsgevonden en is de bestrating vervangen.

 

Economische agenda: samenwerking en evenementen
In 2017 hebben we het evenementenprogramma uitgevoerd, met als hoogtepunten Eurosonic Air, Zomerstad, City Stage (amateurkunst), de Nacht van de Mode, Winterwelvaart, de ijsbaan en digitaal vuurwerk in het kader van de vuurwerkvrije binnenstad. In 2017 hebben we samen met onze stakeholders weer gewerkt aan uitvoering van het jaarprogramma Binnenstad Management, waarin we onze individuele activiteiten delen, afstemmen en waar mogelijk samen optrekken. Gastvrijheid is een thema wat we, als onderdeel van de Groninger Retailagenda, verder hebben vormgegeven.

 

Conclusie

Er is volop gewerkt aan de uitvoering van zowel de visie voor de binnenstad als het A-kwartier, zodat de binnenstad nog aantrekkelijker wordt voor de bewoners, ondernemers en bezoekers.

 

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2017

Realisatie
2017

Resultaat/ reserve

Toekomstvisie A-kwartier

400

400

0

Wijkwethoudersbudget

200

126

74

Totaalbudget Centrum

600

526

74