Jaarverslag 2017

Risicobeheer financieringsportefeuille

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Tevens wordt ingegaan op de gegevens die uit hoofde van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn.

 

Limieten financiering
Ter beperking van renterisico’s gelden voor zowel de korte als de lange geldpositie limieten. Het betreft hier wettelijke limieten en eigen limieten. De limieten zijn omschreven in het Treasurystatuut.

Limietenoverzicht (bedragen x 1 miljoen euro)

2016

2017

Limieten kort geld

 

 

Kasgeldlimiet

82,0

79,9

Korte mismatch

114,0

113,0

Drempelbedrag schatkistbankieren

4,4

4,6

Limieten lang geld

 

 

Lange mismatch

39,0

38,0

Renterisiconorm

192,0

188,0

Vervroegde aflossing langlopende leningen

 -

-