Jaarverslag 2017

Rentelasten externe financiering en renteresultaat

In onderstaand overzicht geven we inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

 

Overzicht rentelasten externe financiering (x 1.000 euro)

Bedrag

Bedrag

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

 

35.278

Externe rentebaten

 

13.589

Totaal door te rekenen externe rente

 

21.689

Rente door te berekenen aan grondexploitaties

1.651

 

Rente van projectfinanciering

2.693

 

Minus toe te rekenen rente aan projecten (inclusief grondexploitaties)

 

4.344

Saldo door te rekenen externe rente (A)

 

17.345

Rente over eigen vermogen (B)

 

2.579

Rente over  voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) (C)

 

500

Aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toe te rekenen rente (A+B+C)

 

20.424

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

 

18.503

Renteresultaat op het taakveld Treasury

 

1.921

 

Leningen voor derden worden specifiek uit de markt aangetrokken en soms met een opslag door-verstrekt. De externe baten bestaan voornamelijk uit de ontvangen rente van de Woningbouwcorporaties en Meerstad.

 

De rente aan de grondexploitaties is doorberekend op basis van de stand per 1 januari 2017 en het in de begroting vastgestelde percentage van 2,15%. De BBV schrijft deze werkwijze voor.

 

De projectfinanciering betreft de aan de bovenwijkse voorzieningen Meerstad toegerekende rente.