Jaarverslag 2017

Relevante ontwikkeling

Treasurystatuut
Op 20 december 2017 heeft uw raad het Treasurystatuut 2018-2019 vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen betreffen het wijzigen van de berekening van de omslag rente, de actualisatie van de limieten en de opheffing van de rente egalisatiereserve. Met behulp van een goede rentevisie kunnen de schommelingen goed en op tijd worden vermeden.

 

Regelgeving en processen Treasury
Naast de hierboven genoemde omslagrente, heeft de wijze waarop rente toerekening moet worden uitgevoerd bij grondexploitaties invloed gehad op de financieringsfunctie.

 

Werkelijk aangetrokken leningen en prognose nieuw aan te trekken leningen
In 2017 hebben wij 145 miljoen euro nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Dit volume was 51 miljoen hoger dan in 2017 begroot.

 

De bruto investeringen in 2017 bedroegen 85,5 miljoen euro. De desinvesteringen en de bijdragen van derden telden op tot 11,3 miljoen euro. Grote uitgaven waren er voor de Grote Markt en de aanpak Ring Zuid. De grondvoorraad bleef nagenoeg gelijk. In de begroting was een bijdrage van derden opgenomen van 31,5 miljoen euro, dat eind 2017 nog niet was ontvangen, waardoor meer moest worden geleend. Daarnaast is er een stijging geweest van de uitgaven. In 2016 is in totaal slechts 30 miljoen euro geleend, waar in de begroting werd uitgegaan van een bedrag van ongeveer 70 miljoen euro. Een groot deel van het hogere dan begrote bedrag aan aangetrokken leningen in 2017 bestaat uit leningen waarvan verwacht werd dat deze nog in 2016 zouden worden aangetrokken.  

 

Deze financieringsbehoefte heeft zich in 2017 als volgt ontwikkeld:

Financieringsbehoefte (x 1 miljoen euro)

Bedrag

Saldo geldleningen o/g tot en met 2017

779

 

Beschikbare reserves en voorzieningen

324

 

Totaal lange financieringsmiddelen (A)

 

1.103

Investeringen voorgaande jaren

1.160

 

Gemiddelde Investeringsbehoefte 2017

38 

 

Totaal benodigde financieringsmiddelen (B)

 

1.198

Korte geld financiering (saldo B-A)

 

95

De in de tabel genoemde volumes zijn jaargemiddelden.

 

Het saldo van de geldleningen o/g is inclusief de nieuw aangetrokken langlopende leningen. Voor de volledigheid merken we op dat de hiervoor opgenomen onderbouwing niet geheel aansluit bij de Investering- en Financieringsstaat. In deze staat worden beschikbare kredieten opgenomen in plaats van kasstromen.

 

Kritisch bankieren
Onder kritisch bankieren wordt verstaan het lenen bij banken die belegd geld gebruiken voor de financiering van projecten die in het teken staan van duurzaamheid, bescherming van het milieu en dergelijke. In Nederland kennen we twee banken die ‘kritisch’ genoemd kunnen worden: ASN en Triodos. Op 30 maart 2005 heeft uw raad besloten om met ingang van 2005 voor maximaal 25 miljoen euro per jaar ‘kritische’ leningen aan te trekken, waarbij de rente tot 0,15% hoger mag zijn dan bij marktconforme leningen. In 2017 zijn er goede contacten geweest en zijn de mogelijkheden verkend. Met de Triodos bank is een startersfonds opgericht. In 2017 zijn er door het fonds voor twee starters borgstellingen afgegeven. In 2017 is er geen ‘kritische’ lening aangetrokken. De reden hiervoor is dat de kritische banken offertes willen geven met een looptijd tot tien jaar. Omdat wij de komende tien jaar al veel aflossingsverplichtingen hebben is er gekozen voor leningen met een langere looptijd.  

 

Beoordeling kredietwaardigheid tegenpartijen u/g
Aan de hand van jaarcijfers van de tegenpartijen wordt jaarlijks een analyse uitgevoerd voor de beoordeling van hun kredietwaardigheid. Bij de meeste partijen beperkt de beoordeling van de kredietwaardigheid zich tot het uitvoeren van een cijfermatige analyse.

 

De beoordeelde uitgezette leningenportefeuille per 31 december 2017 bedraagt 344,2 miljoen euro (inclusief Meerstad). Van dit uitstaande saldo is 0,3% als mogelijk oninbaar beoordeeld. Alle leningen worden beoordeeld op kredietwaardigheid van de leningsnemer. Dit oordeel varieert van zeer kredietwaardig tot mogelijk oninbaar. In het laatste geval volgen er maatregelen en wordt er een verliesvoorziening ingesteld.