Jaarverslag 2017

Renteontwikkeling

In 2017 is de rente iets gestegen ten opzichte van het lage niveau uit 2016. De Europese Centrale Bank voerde het opkoopprogramma voor (staats) obligaties het hele jaar uit, maar kondigde eind 2017 wel een afbouw aan. In 2017 zette de groei in de meeste economieën door. Het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP) groeide in 2017 met 3,2%. Deze groei en de aankondiging van de Europese Centrale Bank zorgde wel voor een iets oplopende rente, maar deze stijging was minder dan in de begroting 2017 was aangenomen.

 

Lange rente
De volgende grafiek laat het renteverloop van de lange rente (10-jaar SWAP) voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 zien.

 

De lange rente is in 2017 gestegen van 0,66% begin 2017 tot 0,85% ultimo 2017. Deze stijging was lager dan voorzien en voltrok zich gelijkmatig.  

De opslagen die gemeenten betalen boven de 10-jaars SWAP zijn gedaald en bedragen nog maar 0,15%. Er is nog steeds een groot aantal beleggers bereid leningen te verstrekken.

 

Gehanteerde rentepercentages 2017: lange rente

 

Rente langlopende leningen

1,50%

Rente-omslagpercentage

2,30%

Rente grondexploitaties

2,15%

Rente reserves en voorzieningen

0,80%

 

Korte rente
Het beeld van de korte rente is gebaseerd op cijfers van de 3-maands EURIBOR (interbancaire rente). In de onderstaande grafiek zijn de gegevens vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 verwerkt.

 

 

Evenals in voorgaande jaren is in 2017 een (limitatief) deel van de lange financieringsbehoefte gefinancierd met beschikbare korte middelen. Bij deze vorm van financiering wordt een deel van de lange financieringsbehoefte gefinancierd met kasgeldleningen en andere kort beschikbare middelen. Dit levert rentevoordelen op. Het korte geld was veel goedkoper dan het lange geld. We hebben in 2017 in totaal 26 kasgeldleningen afgesloten, tegen een gemiddeld rentetarief van - 0,33%.

 

De saldi op de bankrekeningen schommelen veelvuldig. Overschotten worden overboekt naar onze rekening bij de BNG, die het ministerie kan afromen, hetgeen verplicht is in het kader van het schatkistbankieren. In 2017 is er regelmatig een tijdelijk overschot naar de schatkist overgeboekt. Gemiddeld vier a vijf keer per maand. Bij de betaalrekeningen van de ING en de ABN-AMRO houden wij uit praktische overwegingen een zeer beperkt tegoed aan. Hierover ontvangen wij geen rente.

 

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een overeenkomst afgesloten om over het tegoed c.q. tekort op de bankrekeningen van de gemeente Groningen een geldmarkt-conform tarief te betalen. In 2017 is er als gevolg van de lage Euribor geen rente in rekening gebracht.

 

Rente Omslag Percentage

Het rente omslagpercentage (ROP) bedroeg in 2017 2,30%. Ter vergelijking: in 2014 was dit percentage nog 3,00%. Voor 2018 is het ROP vastgesteld op 2,00%.