Jaarverslag 2017

12.1.3 Gemeentelijke Ombudsman

De gemeentelijke ombudsman behandelt ter uitvoering van de opdracht van de raad als externe klachtinstantie klachten van burgers over de gemeente Groningen. De gedragingen van de gemeente worden getoetst aan normen van behoorlijkheid. De ombudsman heeft oog en oor voor de burgers die er met de gemeente niet meer uitkomen en is onafhankelijk en onpartijdig.

 

Vanaf juni is er een Jongerenombudsman actief. Deze heeft tot taak een herkenbaar aanspreekpunt te worden voor jongeren en hun ouders, door zich te begeven in jongerennetwerken, hen bewust te maken van hun rechten en hun ideeën, wensen en kansen bespreekbaar te maken. Voorts aan de hand van de opgedane kennis de gemeente een scherp en onafhankelijk beeld te presenteren van de stand van zaken in onze stad met betrekking tot de rechten van kinderen, zodat zij talentvol en veilig kunnen opgroeien. Tot slot heeft de jongerenombudsman de opdracht met een voorstel te komen om de 2e-lijnsklachtafhandeling in het jeugddomein te verhelderen.

Wat wilden we bereiken in 2017?

Bij het optreden van de ombudsman staat herstel van betrekkingen en contact en oplossing van het probleem op de voorgrond. Indien dit niet mogelijk is zal een klachtonderzoek worden uitgevoerd, dat vaak resulteert in een oordeel van de ombudsman over de behoorlijkheid van de gedraging.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De ombudsman heeft 76 (2016: 78) interventies gedaan en 74 (2016: 51) onderzoeken, waarvan er 8 (2016: 3) zijn afgerond met een rapport.  

De verwijsfunctie van de ombudsman is nog steeds een belangrijk onderdeel van het werk. Er zijn 196 mensen verwezen naar de gemeente(lijke klachtenfunctionaris). En 137 mensen zijn verwezen naar andere instanties zoals het Juridisch Loket of de Nationale ombudsman.

Ook in 2017 heeft de gemeentelijke ombudsman 2 keer per week spreekuur gehouden. Vanaf oktober houdt de Jongerenombudsman 1x per 2 weken spreekuur bij Jimmy’s.

Conclusie

De gemeentelijke ombudsman is na 25 jaar nog steeds een noodzakelijk gebleken klachtinstantie. Het aantal mensen dat zich tot de ombudsman heeft gewend (490) lag 12% hoger dan in 2016 en was daardoor weer op het niveau van 2015. In deze cijfers is niet meegenomen het aantal mensen dat vaker dan eens de ombudsman benaderde in het kader van dezelfde kwestie.

 

De ombudsman heeft voor de gemeente Groningen in 2017 150 dossiers afgehandeld (instroom was 157). Dat is een verhoging van 14,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast is de complexiteit van zaken in 2017 opnieuw toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Met de extra beleidscapaciteit (eerste helft van het jaar 0,6 fte; na de komst van de Jongerenombudsman 0,4 fte) is deze kwantitatieve en kwalitatieve stijging het hoofd geboden.

 

De Jongerenombudsman is op 1 juni gestart met haar werkzaamheden (0,2 fte). Zij heeft hierbij 0,2 fte ondersteuning. Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de opstart (website, spreekuur, kennismaking) en het genereren van bekendheid. In de 2e helft van 2018 zal een evaluatie en verslaglegging plaatsvinden, waarin meer inhoudelijk op de opdracht wordt ingegaan.

 

Er zijn geen wijzigingen geweest in aangesloten gemeenten. Dat wil zeggen dat Ten Boer en De Marne evenals voorgaande jaren gebruik hebben gemaakt van het Groninger ombudsinstituut. De gemeenschappelijke regeling Meerstad bestaat sinds 1 januari 2017 niet meer. Dat houdt in dat de dienstverlening hiervoor automatisch is geëindigd. De nieuwe Regeling melden vermoeden misstand gemeente Groningen 2016 heeft de oude Klokkenluidersregeling van de gemeente vervangen. Dat betekent dat de gemeentelijke ombudsman sinds 24 mei 2017 geen extern meldpunt meer is voor klokkenluiders.