Jaarverslag 2017

College, raad en gebiedsgericht Werken

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
12.1College en Raad3.5555.1355.541-407
12.1.1Raad en griffie2.3912.2612.415-154
12.1.2College3.0864.0614.03822
12.1.3Ombudsman33733728750
12.1.4Concernstelposten-2.259-1.524-1.199-325
12.2Gebiedsgericht werken1.5953.1972.1661.031
12.2.1Algemeen1.5953.1972.1661.031
Baten
12.1College en Raad1.3031.2871.180-107
12.1.1Raad en griffie0033
12.1.2College160999999
12.1.3Ombudsman7792
12.1.4Concernstelposten1.2801.280168-1.112
12.2Gebiedsgericht werken165165400235
12.2.1Algemeen165165400235
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves3.4266.7956.7950
Onttrekking aan reserves16.05139.04239.0420
Totaal Saldo na bestemming.-8.943-25.367-26.120753

Financiële toelichting

 

Deelprogramma 12.1 College en Raad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-407

-107

-514

Nominale compensatie (N 850 duizend euro)
De nominale ontwikkelingen (loon- en prijsontwikkelingen) stellen we ten opzichte van de begroting bij. De loonkosten nemen in 2017 met 0,3 procent toe vanwege CAO-ontwikkeling en sociale lastenmutatie (pensioenpremie). Ook is in 2017 op basis van ramingen van het CPB sprake van een bijstelling van de prijsontwikkeling van 0,2 procent. Directies worden uit de algemene middelen voor deze nominale ontwikkelingen gecompenseerd. Deze compensatie is berekend op 662 duizend euro. Daarnaast is nog sprake van een nacalculatie over 2016 van 188 duizend euro. Het totaal aan directies te compenseren bedrag komt daarmee op 850 duizend euro. Dit leidt op dit programma tot een nadeel.

 

Bezuiniging op de organisatie (N 735 duizend euro)
In de begroting 2017 is een bezuinigingsopgave voor onze organisatie opgenomen. Op dit deelprogramma noteren wij een nadeel van 735 duizend euro. In het hoofdstuk over de bezuinigingen worden de totale resultaten gepresenteerd, dus inclusief de afwijkingen op de overige programma’s.

 

Aanbestedingsvoordeel inleen (N 1,6 miljoen euro)
De bezuiniging op de organisatie willen wij voor een deel invullen door een aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten. Het nieuwe contract is op 1 september ingegaan. De besparing geldt alleen voor nieuwe inleenovereenkomsten en niet voor diegene die nog doorlopen. De besparingen komen bij directies en daarmee op de andere programma’s tot uitdrukking. Op dit programma boeken wij daarom een nadeel van 1,6 miljoen euro. 

 

Uitvoeringskosten (V 600 duizend euro)
Om de bezuinigingen op de organisatie te kunnen realiseren is in de begroting 2017 een totaalbudget opgenomen van 600 duizend euro voor projectkosten. Dit budget is in 2017 niet besteed. Daarmee valt dit bedrag vrij in de rekening.

 

Weglek bezuinigingen (V 258 duizend euro)
In de begroting is een budget voor weglekeffecten bij tarieven als gevolg van bezuinigingen opgenomen. Het budget wordt in de jaren 2017 tot en met 2019 ingezet voor de weglek van de bezuinigingsmaatregelen als generatiepact en AOW-uitstroom. In 2017 is niet het volledige budget nodig. Dit leidt dit jaar tot een incidenteel voordeel van 258 duizend euro. 

 

Overig (V 7 duizend euro)

Overige kleinere resultaten gerelateerd aan bezuinigingen, inclusief generatiepact.

 

Bezuiniging verhoging dekkingsgraad tarieven (N 125 duizend euro)
Eén van de bezuinigingsmaatregelen was de verhoging van de dekkingsgraad van de privaatrechtelijke tarieven. Van de oorspronkelijke taakstelling moet 125 duizend euro door de cultuursector concreet worden ingevuld. In 2017 hebben wij deze taakstelling niet kunnen invullen. Dat betekent een tekort van 125 duizend euro.

 

Opheffing GR Meerstad (V 323 duizend euro)
Als gevolg van de grenscorrectie waarbij Meerstad over is gegaan van Slochteren naar Groningen, is er geen gemeenschappelijke regeling (GR) meer nodig voor de publieke taken. Resterende afspraken tussen Slochteren en Groningen over de samenwerking worden vervat in een Bestuursovereenkomst. Dit leidt voor 2017 tot een voordeel van 323 duizend euro. Daarvan heeft 106 duizend euro betrekking op beschikbaar gestelde extra beleidsmiddelen.

 

BTW-compensatiefonds (V 193 duizend euro)
Op de kostenplaats BTW-Compensatiefonds wordt de BTW verantwoord die is begrepen in de exploitatie en investeringen in rioleringen. Daarnaast wordt op deze post de doorgeschoven BTW van enkele verbonden partijen begroot. Het voordeel ad 193 duizend euro wordt onder andere veroorzaakt door investeringen welke uit voorgaande jaren zijn doorgeschoven.

 

Vrijval pensioenvoorziening APPA (V 773 duizend euro)
Voor de berekening van de pensioenverplichting wordt uitgegaan van het meest recente rentetarief, namelijk die van 2018. Deze ligt hoger dan het rentetarief van 2017, op basis waarvan de pensioenverplichting aanvankelijk was gebaseerd. Hierdoor kan een bedrag van 773 duizend euro vrijvallen.

 

Flankerend beleid (N 331 duizend euro)
De besteding uit flankerend beleid kan van tijd tot tijd fluctueren. Dit jaar is er een hoger beroep op het budget gedaan dan verwacht. Dit betekent een nadeel van 388 duizend euro. Daarnaast heeft er een vrijval van de voorziening plaatsgevonden ad 57 duizend euro als gevolg van een herberekening van de stand per 31 december.

 

Extra Beleid: Trainees (V 304 duizend euro)
In 2017 was 475 duizend euro beschikbaar voor trainees. Dit zou worden ingezet voor beleid omtrent verjonging. Door de hoeveelheid uitvoerende activiteiten heeft dit echter vertraging opgelopen, waardoor er ruim 300 duizend euro niet is besteed.

 

Extra Beleid: uitruil incidenteel voor structureel (V 80 duizend euro)
In de begroting 2016 was structureel 800 duizend euro beschikbaar gesteld voor de uitruil incidenteel geld voor structureel. Doordat het rente omslag percentage lager lag dan berekend en er sprake was van een volumevoordeel, ontstond er bij de jaarrekening 2016 structurele vrijval van 80 duizend euro. Ook in 2017 levert dit een voordelig resultaat op. Vanaf begroting 2018 wordt dit voordeel in het meerjarenbeeld ingezet.

 

 Overig (N 146 duizend euro)
Diverse overige posten tellen op tot een nadeel van 146 duizend euro.

 

Deelprogramma 12.2 Gebiedsgericht werken

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1031

235

1.266

Gebiedsgericht werken (V 1,262 miljoen euro)
Doorlopende exploitatie projecten gebiedszaken (V 446 duizend euro)
Door vertraging in de uitvoering met betrekking tot de projecten Buurtaccommodaties Oosterparkwijk en Herinrichting Coenderspark levert dit voor 2017 een voordeel in de exploitatie op. Deze zijn door de raad in de notitie ‘één integraal afwegingsmoment’ vastgesteld als meerjarige projecten.

 

Middelen uitvoering gebiedsprogramma 2017 (V 417 duizend euro)
De uitvoering van het gebiedsprogramma doen we samen met de burgers en andere belanghebbenden in de wijk. Voor een zorgvuldig participatieproces is in de notitie "één integraal afwegingsmoment" een bestedingstermijn van 2 jaar vastgesteld door de raad. Ten behoeve van enkele onderdelen van het gebiedsprogramma is in 2016 een bedrag van 1,3 miljoen euro aan de reserve extra beleid toegevoegd. In 2017 is er voor 830 duizend euro aan deze onderdelen besteed. Het gaat om "Burgerbegroting West", "Oosterpark in verbinding" en "Heerdenaanpak". Op de overige onderdelen is er een voordeel van 1,247 miljoen euro. Het betreft hier middelen die nog niet geleid hebben tot projecten of andersoortige uitgaven.

 

Toevoeging aan ‘beklemde reserve kapitaallasten’ (V 399 duizend euro)
Het betreft de bijdrage vanuit het gebiedsprogramma in de investeringen van speelvoorzieningen en herinrichting van "van Lenneplaan". Gemeentelijke bijdragen voor investeringen worden toegevoegd aan een beklemde reserve om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken.

 

Gemeentelijke herindeling (N 131 duizend euro)
In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor de eventuele gemeentelijke herindeling. Omdat de rijksbijdrage in 2018 beschikbaar komt, leiden de kosten in 2017 tot een resultaat en een onttrekking uit de AER. In 2018, wanneer de baten binnenkomen, zal de AER weer worden aangevuld

 

 Overig (V 135 duizend euro)
Diverse overige posten tellen op tot een voordeel van 135 duizend euro.