Jaarverslag 2017

Algemene inkomsten en post onvoorzien

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
13.1Algemene inkomsten en post onv42.68841.18446.127-4.943
13.1.1Onroerend zaakbelasting2.1122.0422.00042
13.1.3Hondenbelasting08186-5
13.1.5Saldo financieringsfunctie40.07938.56443.772-5.208
13.1.7Post onvoorzien1001000100
13.1.8Rente reserves0000
13.1.9Dividend397397269128
Baten
13.1Algemene inkomsten en post onv547.939560.784571.94911.165
13.1.1Onroerend zaakbelasting63.87762.60264.0611.459
13.1.2Roerend zaakbelasting737310128
13.1.3Hondenbelasting8619479547
13.1.4Logiesbelasting1.1671.1671.625458
13.1.5Saldo financieringsfunctie41.79641.73848.1136.375
13.1.6Gemeentefonds437.476451.726454.1662.440
13.1.8Rente reserves747589694105
13.1.9Dividend1.9421.9422.233291
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves0000
Onttrekking aan reserves01.7501.7500
Totaal Saldo na bestemming.-505.251-521.350-527.5726.222

Financiële toelichting

Deelprogramma 13.1 Alg. inkomsten en post onvoorzien

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-4.943

11.165

6.222

Algemene uitkering (V 2,441 miljoen euro)
Algemene uitkering 2015 (N 42 duizend euro)

De verdeelmaatstaf OZB is definitief vastgesteld. Dit leidt tot een nadeel van 42 duizend euro over de jaarschijf 2015. Hiermee is de uitkering over het jaar 2015 definitief vastgesteld.  

 

Algemene uitkering 2016 (N 144 duizend euro)
Uit de mei- en septembercirculaire 2017 blijkt, als gevolg van een hoger aantal bijstandsontvangers, een negatieve bijstelling van de uitkeringsfactor over 2016. Voor Groningen leidt dit tot een nadeel van 531 duizend euro. Actualisatie van de uitkeringsbasis (zoals het aantal lage inkomens en de omgevingsadressendichtheid) leidt tot een voordeel van 387 duizend euro.
Uit de meicirculaire 2017 blijkt een aantal mutaties in integratie en decentralisatie uitkeringen over 2016:
Integratie uitkering Wmo + 73 duizend euro;
Verhoogde asielinstroom + 656 duizend euro;
Maatschappelijke opvang – 12 duizend euro;
Bed, bad en brood + 2,114 miljoen euro.
Deze mutaties zijn in 2017 verrekend met de betreffende programma’s en leiden hierdoor niet tot een concernresultaat op de algemene uitkering.
Uit de decembercirculaire 2017 blijkt een lagere uitkering uit de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang voor de jaarschijf 2016 van 21 duizend euro. Aangezien het hier middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als centrumgemeente wordt het nadeel van 21 duizend euro via de jaarrekening 2017 in de jaarschijf 2018 verrekend met het betreffende deelprogramma.

 

Landelijke ontwikkelingen (N 353 duizend euro)
Uit de decembercirculaire 2017 blijkt dat de uitkeringsfactor structureel met 2 punten wordt verlaagd ten opzichte van de begroting 2017. Dit levert een nadeel op van 353 duizend euro.

 

Plaatselijke ontwikkelingen (V 1,595 miljoen euro)
De plaatselijke ontwikkelingen zijn geactualiseerd ten opzichte van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de primitieve begroting 2017. Op basis van actuele informatie vanuit onder andere het CBS, de waarderingskamer en de jaarrekening 2016 zijn de standen van een groot aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. Met name het aantal lage inkomens, het aantal minderheden en de omgevingsadressendichtheid vallen hoger uit dan ingeschat. Het aantal inwoners valt lager uit dan ingeschat. Deze actualisaties leiden per saldo tot een hogere uitkering van 1,595 miljoen euro.

 

Integratie- en decentralisatie uitkeringen (V 1,385 miljoen euro)
In totaal hebben we in 2017 voor 219,5 miljoen euro aan integratie- en decentralisatie uitkeringen ontvangen. De grootste uitkering betreft de integratie uitkering die we ontvangen voor het Sociaal Domein. In 2017 is hiervoor 177,5 miljoen euro ontvangen. Andere grote uitkeringen betreffen de integratie uitkering Wmo middelen (12 miljoen euro) en de uitkering voor Maatschappelijke opvang (18 miljoen euro). Deze uitkeringen zijn ingezet op de betreffende beleidsterreinen.

 

In de decembercirculaire 2017 zijn bij zeven decentralisatie uitkeringen mutaties geweest die vanwege het tijdstip waarop deze mutaties bekend zijn gemaakt niet meer verrekend konden worden met de betreffende programma’s. Het betreft de volgende mutaties:

 • Innovatieve aanpak energiebesparing          + 363 duizend euro;
 • Verhoogde asielinstroom             + 297 duizend euro;
 • Maatschappelijke opvang             – 67 duizend euro;
 • Arbeidsparticipatie mensen met psychische beperking    + 83 duizend euro;
 • Arbeidsmarktregio Groningen             + 100 duizend euro;
 • Frictiekosten Energieloket             + 25 duizend euro;
 • Vergoeding Tweede Kamer verkiezingen          + 20 duizend euro.

 

Daarnaast zijn voor vier decentralisatie uitkeringen nog te ontvangen bijdragen opgenomen die betrekking hebben op 2017:

 • Maatschappelijke begeleiding    + 348 duizend euro;
 • Verhoogde asielinstroom    + 235 duizend euro;
 • Bommenregeling       + 178 duizend euro;
 • Bonus beschut werken       + 162 duizend euro.

De mutaties vanuit de decembercirculaire 2017 en de opgenomen nog te ontvangen bijdragen vallen in het concernresultaat 2017 van de algemene uitkering. Bij de jaarrekening 2017 worden deze mutaties betrokken bij de resultaatbepaling op de betreffende programma’s en worden eventuele voorstellen gedaan voor verrekening met de betreffende deelprogramma’s in 2018. Daarnaast is duidelijk geworden dat de grenscorrectie Meerstad pas vanaf de jaarschijf 2019 wordt verwerkt in de integratie uitkering Sociaal domein. De begrote opbrengst van 408 duizend euro in 2017 wordt niet gerealiseerd.

 

Inclusief diverse kleinere afwijkingen ad 47 duizend euro wordt per saldo 1,383 miljoen euro meer ontvangen aan integratie en decentralisatie uitkeringen dan begroot.

 

Renteontvangsten (V 105 duizend euro)
Door een hoger saldo van de reserves is er een voordeel van 105 duizend euro. Overigens is 2017 het laatste jaar waarin rente over het eigen vermogen wordt gerekend, met uitzondering van beklemde reserves waarvoor specifiek is vastgesteld dat er rente moet worden toegevoegd.

 

Dividend (V 419 duizend euro)
Op de dividenduitkeringen valt voor 2017 een voordeel te noteren van 419 duizend euro. Van Enexis en de BNG zijn vanwege hogere rendementen hogere dividenduitkeringen ontvangen dan geraamd. Dit voordeel bedraagt 291 duizend euro. Bij de begroting 2017 werd nog rekening gehouden met een interne rentelast voor de aandelen Wonen boven Winkels een de aandeelhouderslening Enexis Tranche D. Beide posities zijn bij de rekening 2016 komen te vervallen. Hierdoor is een voordeel ontstaan van 128 duizend euro.

 

Saldo financieringsfunctie (V 1,167 miljoen euro)
Korte mismatchfinanciering (V 392 duizend euro)
Er is gemiddeld 95 miljoen euro van de lange vermogensbehoefte, gefinancierd met kort vermogen. Deze korte mismatch benutting levert rentevoordeel op, omdat de korte rentetarieven gewoonlijk lager zijn dan de lange. Het rentetarief voor langlopende leningen is begroot op 1,50%. De korte rentetarieven liggen momenteel op of onder de nul procent. Dit levert een voordeel op van 392 duizend euro.

 

Rente kort vermogen en overig Treasury (V 558 duizend euro)
In 2017 is er voor gemiddeld 43 miljoen euro aan kasgeldleningen afgesloten. Dit is exclusief de kasgeldleningen voor derden. De negatieve rente bij het aantrekken van kortlopende leningen levert een voordeel op. Ook de kasgeldleningen die we ten behoeve van derden aantrekken, levert rentevoordelen op. Dit voordeel bedraagt 358 duizend euro. Daarnaast  heeft de raad In 2016 besloten een Startersfonds in te stellen in samenwerking met de Triodosbank. Activering van dit fonds leidt tot een voordeel van 200K.

 

Rente grondexploitaties (V 143 duizend euro)
Het BBV schrijft de berekeningswijze voor de rente op grondexploitaties voor. Deze voorschriften zijn gewijzigd. Als basis voor de renteberekening geldt nu de stand per 1 januari in plaats van de gemiddelde stand. Daarnaast mag een aantal activa niet langer als grondexploitatie worden aangemerkt. Het naleven van de voorschriften leidt tot een voordelig rente-effect van 143 duizend euro bij Treasury.

 

Overig (V 74 duizend euro)
Overige voor-en nadelen binnen de financieringsfunctie tellen op tot een voordeel van 74 duizend euro.

 

Onroerendezaakbelasting (V 1,459 miljoen euro)
Er is 1,459 miljoen euro meer onroerendezaakbelasting ontvangen dan geraamd:
De economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad (excl. grenscorrectie Meerstad) valt hoger uit dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien. Op dat moment waren de taxaties van de woningen en bedrijven niet afgerond en voor het niet getaxeerde deel zijn aannames gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit. Daarnaast wordt bij de bepaling van de OZB-opbrengst rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei (saldo nieuwbouw en sloop). Door de huidige economische situatie valt deze groei hoger uit. De hogere taxatiewaardes en de volumegroei leiden in 2017 tot een meeropbrengst van 274 duizend euro voor woningen en 1,02 miljoen euro voor niet-woningen.

Voor de waardes van de woningen en niet woningen in Meerstad, die als gevolg van de grenscorrectie per 1 januari 2017 zijn toegevoegd aan de gemeente Groningen, is een inschatting gemaakt. Zowel voor de woningen als niet woningen valt de werkelijke waarde hoger uit. Voor woningen leidt dit tot een extra opbrengst van ongeveer 120 duizend euro en voor niet-woningen ongeveer 290 duizend euro. De hogere opbrengst niet-woningen bestaat bijna volledig uit de opbrengsten NAM-locatie.

Naast deze voordelen, leiden de afwikkeling van oude jaren en overige kleinere verschillen tot een negatief effect van 240 duizend euro. Dit nadeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de afwikkeling van bezwaren en beroepszaken niet-woningen over oude jaren. Daarnaast is meer oninbaar geleden over oude jaren.

 

Afdracht Fonds Ondernemend Groningen (V 42 duizend euro)
In 2017 wordt op alle niet-woningen een opslag van 6 % op de OZB geheven ten behoeve van het Fonds Ondernemend Groningen (FOG). In 2017 is er minder OZB geïnd dan geraamd. Hierdoor valt de afdracht aan het FOG ook lager uit.

 

Logiesbelasting (V 458 duizend euro)
In 2017 zijn de aanslagen 2016 opgelegd. In 2016 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot. Hierdoor vertoont de logiesbelasting een meeropbrengst van 458 duizend euro.

 

Post onvoorzien (V 100 duizend euro)
Van het budget van 100 duizend euro is in 2017 geen gebruik gemaakt.

 

Overig (V 31 duizend euro)Diverse overige posten tellen op tot een voordeel van 31 duizend euro.