Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 7.3 Melding wet topinkomens

Hoofdstuk 7.3 Melding wet topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op gemeente Groningen. Het voor gemeente Groningen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 181.000 euro.

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen x 1 euro

PJLM Teesink

AJM Dashorst

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

         Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/12

01/01-31/12

Deeltijdfactor in fte

1

1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

141.061,73

102.153,30

Beloningen betaalbaar op termijn

17.543,40

16.681,68

Subtotaal

158.605,13

118.834,98

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum1

181.000

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag1

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

158.605,13

118.834,98

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2016

     01/01 – 31/12

01/01-31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

133.671,08

96.544,12

Beloningen betaalbaar op termijn

15.238,35

14.372,91

Totale bezoldiging 2016

148.909,43

110.917,03

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.