Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 7.2 Incidentele baten en lasten

Hoofdstuk 7.2 Incidentele baten en lasten

Programma

Incidentele baten 2017 (bedrag x 1.000 euro)

Bedrag

1. Werk en Inkomen

Subsidie ESF

1.832

2. Economie en Werkgelegenheid

Verkoop gronden

2.462

2. Economie en Werkgelegenheid

Vrijval verliesvoorziening Grondzaken

14.571

7. Verkeer

Spoorzone en Oosterhamrikzone

1.330

8. Wonen

Meeropbrengst bouwleges

1.220

12. College, raad en gebiedsgericht werken

Vrijval voorziening Wethouderspensioenen

773

13. Alg. inkomsten en post onvoorzien

Extra dividend

297

13. Alg. inkomsten en post onvoorzien

Gemeentefonds: Bed, Bad en Brood

2.114

13. Alg. inkomsten en post onvoorzien

Gemeentefonds: Verhoogde asielstroom

2.078

13. Alg. inkomsten en post onvoorzien

Gemeentefonds: Innovatieve aanpak energiebesparing

634

Diverse

Rente-effecten correctie beginbalans

1.329

Diverse

Onttrekkingen reserves

65.477

 

Totaal incidentele baten

94.117

 

Programma

Incidentele lasten 2017 (bedrag x 1.000 euro)

Bedrag

2. Economie en Werkgelegenheid

Aankoop gronden

3.027

4. Welzijn, gezondheid en zorg

Bed, Bad en Brood

3.471

4. Welzijn, gezondheid en zorg

Verhoogde asielstroom

1.357

4. Welzijn, gezondheid en zorg

Dotatie voorziening Casusregie

1.271

6. Cultuur

Onderhoud Oosterpoort

320

6. Cultuur

Onderhoud Martiniplaza

2.500

7. Verkeer

Vergoeding compensatie tram

4.280

8. Wonen

Afwaardering Warmtestad

2.929

8. Wonen

Implementatie Omgevingswet

491

8. Wonen

Innovatieve aanpak energiebesparing

634

11. Stadhuis en Stadjer

Projectkosten Noordelijk Belastingkantoor

3.255

14. Overhead en ondersteuning organisatie

Dotatie voorziening Frictiekosten

4.487

Diverse

Toevoegingen reserves

29.132

Diverse

Incidenteel extra beleid

25.055

 

Totaal incidentele lasten

82.209