Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 5.2 Toelichtingen op reserves

Hoofdstuk 5.2 Toelichtingen op reserves

Omschrijving

Doel

Maximale
 omvang

Saldo 

    31-12-2017

Toelichting mutaties

Beoordeling

 niveau 

Algemene Egalisatiereserve (AER)

Deze reserve dient voor het opvangen van onvoorziene verliezen op de korte en lange termijn.

 

44.598

Vanuit de primitieve begroting is in totaal 2,295 miljoen euro toegevoegd voor versterking van het weerstandsvermogen. Ook is er 1,132 in de AER teruggestort in verband met de huurverplichting Europaweg. Ter dekking van in de begroting opgenomen knelpunten is in de primitieve begroting 9,383 miljoen euro aan de AER onttrokken en ook is 354 duizend euro onttrokken ten behoeve van de ringwegen. Bij de jaarrekening 2016 is besloten om diverse reserves op te heffen en het saldo naar de AER over te hevelen. Het gaat in totaal om 18,511 miljoen euro. Onttrekkingen zijn er gedaan voor de volgende onderwerpen: Dekking premiekorting collectieve verzekering (224 duizend euro), OZB-tarieven niet-woningen (900 duizend euro), Meerjarig Onderhoudsplan Martiniplaza (1,585 miljoen euro), plankosten Stationsgebied (500 duizend euro), financiering Bed, Bad en Brood (1,357 miljoen euro) en dekking tekort BUIG (7,412 miljoen euro). Het niet voor andere doeleinden ingezette resultaat van het project Uitbreiding P+R Haren is toegevoegd (338 duizend euro) en eveneens is het saldo van de opgeheven reserve Rente Egalisatie aan de AER toegevoegd (1,75 miljoen euro). Tenslotte zijn er nog 2 toevoegingen gedaan die te maken hebben met Ten Boer. 27 duizend euro in verband met de uitvoering van maatregelen inzake de financiële positie en 15 duizend euro in verband met de Toekomstvisie Koopmansplein. In de dienstverlenings-overeenkomst met Ten Boer is opgenomen dat de reserve Ten Boer afgeroomd dient te worden op basis van de verhouding 2/3 voor opdrachtgever Ten Boer en 1/3 voor opdrachtnemer Groningen.

Voldoende

Aandelen Essent NV

Deze reserve dient voor de tegenwaarde van ontvangen aandelen EGD bij overgang EGG naar EGD (nu: Essent).

 

1.262

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Afkoopsommen onderhoud graven

Deze reserve dient voor het reserveren van ontvangen afkoopsommen van nabestaanden. Aanwending vindt plaats ten behoeve van het onderhoud van graven.

 

0

De mutatie op deze voorziening heeft betrekking op de omzetting van de reserve afkoopsommen graven naar de voorziening. Deze reserve kan worden opgeheven.

n.v.t

Bijdrage MFA de Wijert

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van het project Multifunctionele Accommodatie De Wijert.

 

800

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Op basis van projectraming is de omvang van deze reserve bepaald. Momenteel wordt de raming geactualiseerd. De uitkomst daarvan zal de werkelijke omvang daarvan geven. Dat kan leiden tot een aanpassing van dit bedrag.

Bodemsanering

Deze reserve dient voor de dekking van kosten van bodemsaneringen die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is deze reserve specifiek bestemd voor het afdekken van eventuele schadeclaims betreffende in het verleden door de gemeente uitgegeven grond, alsmede claims van de rijksoverheid in verband met ongerechtvaardigde verrijking en de slibsanering.

 

5.225

Bij de jaarrekening 2016 is het nadeel van werkzaamheden ten behoeve van bodemsanering ad 164 duizend met de reserve verrekend. Verder wordt er jaarlijks een bedrag van 125 duizend euro gestort en wordt ook de rente toegevoegd (43 duizend euro). Een bedrag van 125 duizend euro wordt jaarlijks onttrokken ter dekking van onder andere personele kosten.

 Voldoende

Bouwleges

Deze bestemmingsreserve dient om risico’s voor tegenvallende inkomsten leges bouwactiviteiten (omgevingsvergunning), op te kunnen vangen. Voeding vindt plaats uit eventuele meeropbrengsten leges bouwactiviteiten.

907

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 663 duizend euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER.

 Voldoende

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

Deze reserve dient voor het reserveren van middelen die vrijkomen door activering van bovenwijkse voorzieningen in de grondexploitaties

 

2.106

In de primitieve begroting is een rentetoevoeging van 236 duizend euro opgenomen alsmede een onttrekking van 2,0 miljoen euro voor de ruil van incidentele voor structurele middelen. Bij de jaarrekening 2016 is besloten om het nadeel over dat jaar ad 1,784 miljoen euro met de reserve te verrekenen. Verder is 3,7 miljoen euro onttrokken om door middel van een ruil tegen structurele middelen de begroting 2017 te dekken. Tenslotte is 900 duizend euro onttrokken voor de dekking van de ICT-businesscase.

 Voldoende

BR. Cofinanciering Investeringsfonds

Deze reserve dient om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te maken en om als gemeente via cofinanciering bij te kunnen dragen aan investeringen van sportverenigingen in sportaccommodaties

 

87

De vrijval over 2016 ad 767 duizend euro is aan deze reserve toegevoegd. In 2017 zijn onttrekkingen gedaan voor de kleedkamers Kids United (400 duizend euro), LTC Hoogkerk (192 duizend euro) en ten behoeve van het subsidiebudget cofinanciering sport (88 duizend euro.

De besteding is hier juist afhankelijk van het niveau en daardoor altijd van voldoende omvang (op=op). Bij echt noodzakelijke investeringen met onvoldoende dekking zal extra krediet worden gezocht/aangevraagd.

Br. Eemskanaalzone

Deze reserve dient voor het aanhouden van middelen als gevolg van marktwaardetoetsen. Middelen die vrijkomen doordat waardering van de strategische gronden en gebouwen worden opgeplust naar de waarde bij huidige bestemming op basis van een taxatie. .

 

6.836

 

 

BR. ESF Subsidie

 De gemeente Groningen is aangewezen als centrumgemeente voor het aanvragen van ESF-subsidies. De vrijval van de subsidie wordt toegevoegd aan deze reserve en wordt zoveel als mogelijk weer ingezet ter dekking van projecten

 

506

Het resultaat over 2016 ad 656 duizend euro is aan deze nieuwe reserve toegevoegd. Voor de bekostiging van het experiment 'Bijstand op maat 2017-2019’ is 150 duizend euro onttrokken.

Voldoende

BR. Gresco aanpak 24 gebouwen

Deze reserve dient voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten integrale aanpak 24 gebouwen.

 

133

Voortvloeiend uit de rapportage 'Gresco, integrale aanpak 24 gebouwen' is ter bekostiging van kapitaallasten een bijdrage uit MJOP 2017 van 141 duizend euro toegevoegd. Een bedrag van 8 duizend euro is voor dit doel onttrokken.

De raming van toekomstige investering is bepalend geweest voor de omvang. Er is momenteel geen andere gronden die wijzen op ontoereikendheid van de reserve.

BR. Kapitaalslasten (diversen)

Middelen die zijn ingezet voor projecten mogen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat (als er meer middelen ingeboekt zijn da er aan kosten is verantwoord), maar moeten worden opgenomen op de creditzijde van de balans. Deze eigen middelen worden, voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, gestort in deze (beklemde) reserve ter dekking van de kapitaallasten.

 

53.264

Voor dit onderwerp is bij de jaarrekening 2016 voor diverse meerjarige projecten in totaal 30,625 miljoen in de nieuw gevormde reserve gestort. Uit het resultaat van project Uitbreiding P+R Haren wordt 53 duizend euro voor het project Beter Benutten Fietsparkeren beschikbaar gesteld en aan deze reserve toegevoegd. Hetzelfde geldt voor een bedrag van 35 duizend euro ten behoeve van het project Reconstructie Noordelijke-Westelijke Ringweg/Reitdiepplein. Voor hetzelfde onderwerp wordt nog eens 38 duizend euro toegevoegd, zijnde de nog beschikbare eigen gemeentelijke middelen. Verder is 192 duizend euro toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten voor LTC Hoogkerk en 400 duizend voor de ontwikkeling van het A-kwartier.
Een bedrag van 400 duizend euro wordt toegevoegd om de kapitaallasten van de bouw van de kleedkamers voor Kids United op Sportpark De Kring te dekken. Voor de ontwikkeling van de Grote Markt is 738 duizend euro aan deze reserve toegevoegd.

Voldoende.

BSV Paddepoel

Deze reserve dient voor de dekking van de kosten aanbouw BSV (Buurt en Speeltuinvereniging Paddepoel).

83

19

Jaarlijks wordt 8 duizend euro aan deze reserve onttrokken ten behoeve van de exploitatie van de buurt- en speelvoorziening Paddepoel.

 Voldoende

BWS

Deze reserve dient voor rente voorziening BWS

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 157 duizend euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER.

Voldoende

Egalisatiereserve Instellingen in verband met concernaccres

De egalisatiereserve dient om verschillen tussen beschikbare nominale compensatie voor instellingen en daadwerkelijk aan instellingen verstrekte nominale compensatie op te vangen. In jaar t wordt de beschikbare nominale compensatie aan de reserve toegevoegd, terwijl aan de instellingen de compensatie over het jaar t - 2 wordt verstrekt. Doel van deze zogenaamde t-2-systematiek is om instellingen niet te confronteren met als gevolg van tussentijdse wijzigingen steeds wijzigende vergoedingen voor nominale compensatie.

 

151

Conform de t-2-systematiek is in de primitieve begroting zowel een bedrag van 5,557 miljoen euro toegevoegd als onttrokken. In verband met bijstelling nominale compensatie is in 2017 per saldo 151 duizend euro meer aan de reserve toegevoegd dan onttrokken.

De ondergrens voor de reserve is 0. De stand per 31-12-2017 is derhalve voldoende.

Egalisatiereserve VSD

Deze reserve dient als buffer voor het opvangen van schommelingen bij de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg

 

0

In de primitieve begroting is 3,35 miljoen euro uit extra beleid aan deze reserve toegevoegd. Dit houdt verband met de uitgaven in het kader van het sociaal domein. Eveneens in de primitieve was voor dit doel een onttrekking van 4,15 miljoen euro opgenomen. Over 2016 was er voor VSD een nadeel van 3,1 miljoen euro. Bij de jaarrekening 2016 is besloten om het beschikbare saldo van de reserve hiermee te verrekenen. Het gaat om een bedrag van 2,362 miljoen euro, waarna de stand van de reserve nul is.

 

Erfpacht

Deze reserve dient voor het reserveren van afkoopsommen erfpacht. De ontvangen afkoopsom erfpacht wordt toegevoegd aan deze reserve tot maximaal de waarde van de uitgegeven kavel.

 

12.888

 

 

Esserberg 2014

Deze reserve dient voor de dekking kapitaallasten deel investering 'renovatieplan sportpark Esserberg'.

 

204

De onttrekking in de primitieve begroting ad 3 duizend euro betreft een deel van de kapitaallasten. Voor een aanvullende deel van de renovatie is in 2017 165 duizend euro toegevoegd. Van dat extra deel zal in de komende jaren ook een onttrekking plaatsvinden voor kapitaallasten. Daarvoor moet nog een begrotingswijziging in 2018 worden doorgevoerd.

Voldoende

Exploitatierisico Forum

Deze reserve dient ervoor om de financiële risico's van de exploitatie van het Groninger Forum te dekken, die ontstaan zijn door de verwachte latere opening van het gebouw.

3.500

2.321

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende.

Extra beleid

Deze reserve dient voor de dekking van frictiekosten inzake de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).

 

2.186

In de begroting van 2017 is een bedrag van 2,655 miljoen euro voor implementatie- en frictiekosten van het Noordelijk Belastingkantoor beschikbaar gesteld. Een groot deel van de frictiekosten wordt naar verwachting in 2018 gemaakt. Een bedrag van 2,186 miljoen euro is naar de reserve Extra beleid overgeheveld om het voor 2018 beschikbaar te houden.

Voldoende

Extra beleid

Deze reserve dient voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen. 

 

200

Voor aanpak gladheid gele stenen wordt jaarlijks extra beleidsgeld beschikbaar gesteld. De vrijval over 2017 van 200 duizend euro is in deze reserve gestort, zodat dit beschikbaar blijft voor het beoogde doel.

Voldoende.

Extra beleid

Deze reserve dient voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen.

 

0

Vanuit het onderwerp 'Duurzaamheid/ Diversen' was nog 87 duizend in deze reserve beschikbaar. Deze is ingezet om het programma 'Groningen geeft Energie' uit te voeren. Daarnaast bestond het saldo van deze reserve nog uit 152 duizend euro, resterend uit de budgetten voor cofinanciering kennisprojecten. Deze is alsnog voor het beoogde doel onttrokken, waarna de reserve leeg is.

Voldoende

Extra beleid INB Wijkwethouderschap

Deze reserve dient om middelen die worden ingezet voor het wijkwethouderschap hetgeen onderdeel is van de gemeente brede beweging om meer gebiedsgericht, dichterbij de burger en partijen, te gaan werken.

 

1.241

Om het huurcontract met gezondheidscentrum Beijum af te kunnen kopen is 100 duizend euro aan deze reserve onttrokken.

 

Flankerend beleid

Deze reserve dient om de kosten te dekken die voortvloeien uit de herplaatsing van medewerkers in het kader van de bezuinigingsoperatie.

 

3.351

In de primitieve begroting is een onttrekking van 500 duizend euro opgenomen voor de plaatsing van boventallige medewerkers. Daarnaast is bij de jaarrekening 2016 het resultaat ad 378 duizend euro aan de reserve toegevoegd.

Deze reserve wordt meegenomen in een nieuw voorstel richting de raad

Fonds Economische Ontwikkelingen

Deze reserve dient voor het stimuleren van de economische ontwikkelingen in de stad.

 

155

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Toereikend.

Forum garage

Deze reserve dient voor het afdekken van het risico parkeergarage Forum

 

4.900

Jaarlijks wordt aan deze reserve 700 duizend euro aan deze reserve toegevoegd.

Toereikend.

Frictiekosten bezuinigingen 11-14

Deze reserve dient om incidentele kosten te dekken die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de bezuinigingstaakstelling.

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 156 duizend euro is volgens besluit overgeheveld naar de reserve Frictiekosten Reorganisatie.

n.v.t.

Frictiekosten Reorganisatie

Deze reserve dient voor het dekken van frictiekosten als gevolg van een aantal organisatiewijzigingen.

 

6.633

Bij de jaarrekening 2016 zijn de reserves Frictiekosten bezuinigingen 11-14 en Personeel in Balans opgeheven. De saldi, respectievelijk 156 duizend en 147 duizend euro, zijn naar deze reserve overgeheveld. In de primitieve begroting is een onttrekking van 3,684 miljoen euro opgenomen om de doorlopende loonkosten van herplaatsers te kunnen dekken. Tenslotte is de vrijval van het frictiebudget ad 941 duizend euro bij de jaarrekening 2016 aan deze reserve toegevoegd. 

Deze reserve wordt meegenomen in een nieuw voorstel richting de raad

Geluid-reducerend asfalt

Deze reserve dient voor de dekking van de meerkosten van asfaltering door middel van geluidswerend asfalt ten opzichte van de gebruikelijke asfaltering.

 

375

Bij de rekening 2016 is het negatieve resultaat ad 25 duizend euro met de reserve verrekend.

Voldoende.

Gemeentegaranties

Deze reserve dient ervoor om eventuele claims gemeente garantie te kunnen opvangen.

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 150 duizend euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER.

 Voldoende

Gresco

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van Gresco

 

341

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om het positieve resultaat aan deze reserve toe te voegen.

 

Grondbank

Deze reserve dient ter dekking van risico's en financiering van door de grondbank uitgevoerde aankopen.

 

4.273

In de primitieve begroting is een rentetoevoeging van 34 duizend euro opgenomen.

 Voldoende

Grondzaken

Deze reserve dient voor de vorming van een toereikende buffer voor het opvangen van schommelingen op de grondexploitaties.  

 

49.581

In de primitieve begroting zijn de volgende posten opgenomen: een rentetoevoeging van 728 duizend euro en een toevoeging van exploitatieresultaat ad 61 duizend euro, onttrekkingen voor afboeking boekwaarde en resultaat op exploitatie strategische gronden (3 miljoen euro), resultaat exploitatie erfpacht (96 duizend euro), uitvoeren motie erfpacht (55 duizend euro), afboeken plankosten complexen (125 duizend euro). Het negatieve resultaat over 2016 ad 1,522 miljoen euro wordt eveneens met de reserve verrekend. Tenslotte wordt voor dekking van kapitaalslasten 4,569 miljoen euro onttrokken en wordt het positieve resultaat van het afgeronde project grondexploitatie Vuursteenlocatie ad 670 duizend euro aan de reserve toegevoegd.

 Voldoende

Groninger Monumentenfonds

Deze reserve dient als buffer voor de lening die verstrekt is aan het Groninger Monumentenfonds.

1.000

932

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende.

Hergebruik grond

Dit is een bijzondere constructie, In december 2017 heeft de raad nog een herziene begroting vastgesteld. Dit werd vroeger altijd als complex (grondexploitatie) beschouwd, maar is dit ten diepste niet. Daarom nu een andere verwerkingswijze. Soms komt er eerder geld binnen, voor de toekomstig te maken kosten wordt deze reserve dan gebruikt. Jaarlijks zal het exploitatieresultaat dan ook moeten worden verrekend met deze reserve.

 

778

 

 

Kinderfonds Armoede

Betreft een bestemmingsreserve voor het verstrekken van pc's aan kinderen van minimagezinnen.

 

0

In de primitieve begroting is een rentetoevoeging van 1 duizend euro opgenomen en een onttrekking van 1 duizend euro ter dekking van de kosten voor internetaansluitingen. Ook is er 106 duizend euro onttrokken voor de dekking van de premiekorting van de collectieve verzekering van Menzis. Hiermee komt het saldo van de reserve op nul.

 

Kosten dualisme

Het afdekken van incidentele lasten vanaf 2003 over de gewenste ondersteuning voor de raad (raadsgriffie) als gevolg van de invoering van het dualisme.

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 27 duizend euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER.

 

Kunst op straat

Deze reserve dient voor het financieren van kunst bij nader te bepalen kunstprojecten in de openbare ruimte. Het fonds wordt beheerd door het Centrum Beeldende Kunst (CBK).

 

591

Er is 59 duizend euro onttrokken aan de reserve Kunst Op Straat en ingezet voor financiering van projecten in 2017, zoals. Made in Grunn, MARKER, Forum, Meerstad en Noorderzon

 Er zijn al enkele jaren geen toevoeging gedaan aan de reserve. Om te borgen dat er ook in de toekomst kunstprojecten te kunnen worden realiseren bij toekomstige bouwprojecten zullen er in 2018 nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop de reserve wordt verhoogd. 

Kunstvoorraad CBK

Deze reserve dient voor het dekken van kosten welke voortvloeien uit schade of verlies van kunstwerken, waarvoor geen verzekering is afgesloten, van het Centrum Beeldende Kunst (CBK). 

2.516

1.647

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

 Voldoende

Martiniplaza BV

Deze reserve dient voor de herwaardering van de aandelen van Martiniplaza BV.

 

3.916

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Nieuwbouw VMBO

Deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten

 

1.667

Bij de jaarrekening 2016 is de opbrengst voor de verkoop van het gebouw aan de Helperwestsingel ad 225 aan deze reserve toegevoegd. Voor het programma onderwijshuisvesting is 275 duizend euro aan de reserve onttrokken.

Het niveau van deze reserve is onvoldoende. Er moet nog een bedrag van 2,1 miljoen bijgestort worden. Daarvoor moeten wij het voormalige schoolgebouw aan de Travertijnstraat 12 verkopen. Zodra het pand verkocht is voor het bedoelde bedrag, voegen wij de opbrengst aan deze reserve. Daarmee zou de reserve voldoende zijn. Dit is ook verwoord in het risico.

Onderwijshuisvesting

Deze reserve dient voor het opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen.

5.000

1.722

Via de primitieve begroting wordt de rente toegevoegd (17 duizend euro). Bij de rekening 2016 is besloten om het negatieve resultaat ad 128 duizend euro met de reserve te verrekenen. Voor het programma onderwijshuisvesting is 217 duizend euro aan de reserve onttrokken.

De omvang van deze reserve wordt bepaald aan de hand van het doorkijken naar de aangegane verplichtingen en de ambitie voor de toekomst. Dit wordt vervat in een meerjarenbeeld van het Integraal Huisvestingsplan. Dat wordt mogelijk in 2018 opgesteld

Parkeren

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van het parkeerbedrijf

 

1.158

In de primitieve begroting wordt het begrote resultaat ad 1,158 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. Bij de rekening 2016 is besloten om het resultaat over dat jaar aan de reserve toe te voegen (1,471 miljoen euro).

Voldoende

Personeel in balans

Deze reserve dient voor het dekken van kosten van:

  • Het programma 'Personeel in Balans';
  • Het nieuw op te richten Loopbaancentrum;
  • De resterende frictiekosten uit de bezuinigingen 2004-2006.

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 147 duizend euro is volgens besluit overgeheveld naar de reserve Frictiekosten Reorganisatie.

N.v.t.

Recreatiegebied Kardinge

Deze reserve dient voor de dekking van toekomstige uitgaven van de herinrichting van het kerngebied van het recreatiegebied Kardinge.

 

547

Om de kapitaalslasten te kunnen dekken wordt jaarlijks 22 duizend euro onttrokken.

Voldoende

Regio Specifiek Pakket ZZL

Deze reserve dient voor diverse projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). Deze projecten dienen hieruit te worden gefinancierd.

 

9.400

De gemeentelijke bijdrage aan de provincie voor Budget Knoop Groningen was voor 2016 begroot op 14,9 miljoen euro, maar realisatie heeft niet plaats gevonden. Bij de jaarrekening 2016 is het voordeel daarom aan deze reserve toegevoegd, zodat het beschikbaar blijft. Inclusief de besparing van 5,5 miljoen euro, doordat er in plaats van een lange tunnel met een korte tunnel kan worden volstaan, gaat het per saldo om 9,4 miljoen euro.

Voldoende

Rente egalisatiereserve

Deze reserve dient voor het opvangen van renteschommelingen

1.750

0

De raad heeft besloten om deze reserve op te heffen en het saldo over te boeken naar de AER.

N.v.t.

Stedelijk Investering Fonds

Deze reserve dient voor nog niet uitgegeven rijksmiddelen voor toekomstige projecten. 

 

30.290

Behalve een rentetoevoeging van 214 duizend euro is in de primitieve begroting ook een storting van 1,526 miljoen euro opgenomen voor uitvoeringsprogramma binnenstad en een onttrekking van 1,13 miljoen euro voor gebiedsgericht werken. Bij de jaarrekening 2016 is besloten om het resultaat op projecten Stedelijk Investeringsfonds (SIF) ad 6,161 miljoen euro aan de reserve toe te voegen. Verder zijn aan deze reserve toegevoegd een bedrag van 2,05 miljoen euro ten behoeve van het Ebbingekwartier, 156 duizend euro voor het uitvoeringsprogramma binnenstad en 52 duizend euro in verband met de afboeking van de balanspost Rotte Kiezen Gelkingestraat. De 2,05 miljoen euro voor het Ebbingekwartier is in 2017 ook weer onttrokken. Overige onttrekkingen zijn 500 duizend euro voor Wijkvernieuwingsprojecten, 200 duizend euro inzake de variantenanalyse Oosterhamrikzone, 165 duizend euro voor Renovatie tribune Esserberg en 100 duizend euro voor Toren Natuurmonumenten Onlanden.

Voldoende

Stimuleringsfonds Vhv

Deze reserve dient er voor om personen of instellingen de kans te geven onder aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen voor initiatieven betreffende aanschaf van een pand, renovaties, woningaanpassingen, groot onderhoud, activiteiten in de gebouwde omgeving.

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 14,816 miljoen euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER.

Voldoende.

Ten Boer

Deze reserve dient voor de verrekening van voordelen en nadelen in de samenwerking met de gemeente Ten Boer.

 

279

Bij de rekening 2016 is het resultaat ad 79 aan de reserve toegevoegd. Om de maatregelen ten behoeve van de financiële positie van Ten Boer uit te kunnen voeren is 80 duizend euro onttrokken. Voor de dekking van een projectleider die de toekomstvisie van het Koopmansplein uit gaat voeren is een bedrag van 45 duizend euro onttrokken.

Voldoende

Vastgoed verk.opbr. tbv bez

De opbrengsten van het afstoten van vastgoed in enig jaar toerekenen aan een bezuinigings-taakstelling van een volgend jaar en tijdelijk te reserveren.

 

0

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

 

Verkiezingen

Deze reserve dient voor de egalisatie van de kosten van verkiezingen

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 658 duizend euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER. 

n.v.t.

Wachtgeld en Mobiliteit

Deze reserve dient voor de dekking van wachtgelduitkeringen en kosten van mobiliteit.

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo van 42 duizend euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER.

 

WarmteStad

Deze reserve dient voor het afdekken van het risico van een rekening-courant-verhouding met WarmteStad BV.

 

59

In de primitieve begroting is een toevoeging van 1 duizend euro opgenomen.

 Voldoende.

WGA

Deze reserve dient voor het afdekken van het eigen risico op de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

1.000

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 1,0 miljoen euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER.

 

Wonen Boven Winkels

Deze reserve dient als weerstandsvermogen voor de oprichting van de NV Wonen boven Winkels Groningen waar de gemeente in participeert.

 

0

Bij de jaarrekening 2016 is besloten om deze reserve op te heffen. Het saldo ad 1,0 miljoen euro is volgens besluit overgeheveld naar de AER.

Voldoende.

Totaal reserves

 

 

256.560