Jaarverslag 2017

Overhead en ondersteuning organisatie

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
14.1Overhead en ondsteun. organisa119.223106.474116.351-9.877
14.1.1Overhead116.596101.603108.477-6.874
14.1.2Ondersteuning organisatie0571.394-1.337
14.1.3Overige werken voor derden-2171.9003.746-1.847
14.1.4Ten Boer2.8432.9152.734180
Baten
14.1Overhead en ondsteun. organisa24.44714.38416.9322.547
14.1.1Overhead21.2628.7869.8121.026
14.1.2Ondersteuning organisatie0088
14.1.3Overige werken voor derden2622.6684.0081.341
14.1.4Ten Boer2.9232.9313.104173
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves09419410
Onttrekking aan reserves0000
Totaal Saldo na bestemming.94.77693.031100.360-7.329

Financiële toelichting

14.1 Overhead en ondersteuning organisatie

Lasten

Baten

Saldo

 

9.877

2.547

-7330

 

Bezuinigingen (N 1,1 miljoen euro)
In de begroting is een bezuinigingstaakstelling op vastgoed opgenomen van 2 miljoen euro. Het vraagt tijd om de noodzakelijke maatregelen effect te laten krijgen. Daarom hebben we de taakstelling in 2017 niet volledig gerealiseerd. Met incidentele maatregelen hebben we de taakstelling nog voor 1,166 miljoen euro kunnen invullen. Het tekort over 2017 bedraagt daarmee 834 duizend euro, waarvan 915 duizend euro nadelig op dit programma en een voordeel van 81 duizend euro op programma 3.

Verder is op dit programma de bezuinigingstaakstelling op de personeelsbudgetten voor een bedrag van 210 duizend euro niet gerealiseerd.

 

Frictiekosten (N 2,9 miljoen euro)
Het nadeel op de frictiekosten wordt veroorzaakt door een hoger beslag op het frictiebudget (658 duizend euro) en een dotatie in de voorziening voor toekomstige frictiekosten (2,3 miljoen euro, exclusief frictiekosten outsouring ICT). Uitgangspunt is dat we een reorganisatievoorziening treffen als een uitvoeringsplan is vastgesteld door het college en de voorlopige plaatsing heeft plaatsgevonden. Op dat moment weten we welke medewerkers (waarschijnlijk) boventallig worden en kunnen we een nadere inschatting maken van de kosten die de reorganisatie met zich meebrengt. Voor het bepalen van de benodigde voorziening ultimo 2017 is een nieuwe berekening gemaakt.

 

Outsourcing ICT  (N 1,0 miljoen euro)
De aanbesteding van de generieke ICT nadert zijn einde, in 2018 zal de transitiefase starten. De plannen voor het standaardiseren en reduceren van onze software zijn inmiddels opgeleverd. De uitvoeringsfase vind veelal in 2018 plaats. Hierdoor ontstaat een voordeel van 1,2 miljoen euro. Daarnaast is er voor het programma Outsourcing een reorganisatievoorziening gevormd, dit levert in 2017 een nadeel op van 2,2 miljoen euro. Hiermee was in de business case later in het traject al rekening gehouden waardoor er sprake is van een verschuiving in jaren. In 2017 daardoor op het meerjarige project per saldo een nadelig resultaat van 1,0 miljoen euro.  

 

ICT (N 705 duizend euro)
Bij ICT is sprake van een aantal positieve effecten (vrijval kapitaalslasten) en negatieve 

effecten (extra en duurdere inhuur gekoppeld aan de mobiliteitsbeweging als gevolg van het programma outsourcing). Per saldo vallen deze positieve en negatieve effecten grotendeels tegen elkaar weg.  

Het nadeel ICT van 705 duizend euro zit in de reguliere ICT-dienstverlening. De kosten voor onderhoud zijn hoger uitgevallen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een administratieve correctie over vorig boekjaar (244k), de afrekening van een aantal projecten uit voorgaande jaren (zoals glasvezel verlengingen) en kleine tekorten op budgetten voor licenties. Anderzijds hebben we ook meer geld uitgegeven aan informatiebeveiliging als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. 

Op basis van deze ontwikkelingen is er vanaf 2018 ook structureel meer budget voor 

informatiebeveiliging beschikbaar gesteld.  

 

Personeelslasten/ extra dienstverlening (N 2,4 miljoen euro)
Het nadeel op personele lasten binnen dit programma kent een aantal oorzaken.

 

Hogere detacheringsopbrengsten (V 0,7 miljoen euro)
De detacheringsopbrengsten zijn hoger, omdat er meer medewerkers zijn gedetacheerd dan oorspronkelijk begroot. Hiertegenover staan hogere lasten door meer (ingeleend) personeel. Per saldo een voordeel van 716 duizend euro.

 

Extra inhuur ambtelijke ondersteuning (N 3,1 miljoen euro)
Naast inhuur vanwege de voorgenomen outsourcing ICT zoals eerder in dit programma is toegelicht, is er voor diverse ondersteunende afdelingen extra inhuur geweest in 2017. Binnen het programma Overhead en ondersteuning organisatie wordt zorgvuldig omgegaan met vacatures en het invullen hiervan in verband met te realiseren bezuinigingen. Hierdoor wordt er meer beroep gedaan op externe inhuur. Daarnaast is er door ziekte in verband met de continuering van de bedrijfsvoering meer ingehuurd dan gedacht. Hiermee is in totaal circa 2,3 miljoen euro gemoeid.

In de brief van het audit-commitee van oktober 2017 bent u geïnformeerd over het Verbeterprogramma Financieel Administratieve Beheersing dat is opgesteld door de ambtelijke organisatie in samenspraak met de accountant naar aanleiding van de afkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2016. Om de jaarrekening 2017 goed te kunnen voorbereiden en de fouten en de onzekerheden te herstellen die de accountant heeft gesignaleerd bij de jaarrekening 2016, hebben we in 2017 en moeten we in 2018 extra capaciteit organiseren: bij Stadsontwikkeling/grondbedrijf, Financiën en met name bij team Auditing. Dit om onder meer de benodigde correcties op de beginbalans 2017 te bepalen en verwerken en om de grexen te herzien. Hiervoor is in 2017 externe capaciteit ingehuurd voor 0,2 miljoen euro. In het Verbeterprogramma zullen ook maatregelen worden opgenomen om op middellange termijn (2018-2020) de noodzakelijke verbeteringen te borgen. Verder heeft er extra inhuur plaatsgevonden in verband met de herhuisvesting aan het Zuiderdiep en in verband met de transitie van de archiefafdelingen (0,3 miljoen euro).

 

Diverse kleinere afwijkingen binnen de personeelslasten tellen op tot een nadeel van 0,3 miljoen euro.

 

Plankosten Zuidelijke Ringweg (V 470 duizend euro)
Bij de jaarrekening 2014 is 600 duizend euro beschikbaar gesteld voor de plankosten Zuidelijke Ringweg. Dit ter dekking van de tariefverschillen c.q. niet door de ZRW gefinancierde kosten. Ultimo 2017 is hier nog 470 duizend euro van beschikbaar voor de komende jaren.

 

Werken derden (V 463 duizend euro)
Een deel van de opbrengsten werken derden is begroot in programma 4 maar in de realisatie in dit programma terecht gekomen. Dit resulteert in een nadeel op de gerealiseerde baten in programma 4 en een voordeel op de gerealiseerde lasten in dit programma. We hebben meer werk voor derden uitgevoerd wat resulteert in hogere opbrengsten, maar tegelijkertijd in hogere lasten. Hierdoor ontstaat per saldo geen resultaat, maar wel hogere baten en hogere lasten ten opzichte van de begroting.  

 

Overig (N 158 duizend euro)
Diverse afwijkingen tellen op tot een nadeel van 158 duizend euro, waaronder een voordeel op huisvesting van 130 duizend euro en diverse kleine voor- en nadelen.