Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 6.2 Toelichtingen op voorzieningen

Hoofdstuk 6.2 Toelichtingen op voorzieningen

Omschrijving

Doel

Saldo          31-12-2017

Toelichting mutaties

Beoordeling niveau

Afvalstoffen-heffing

Deze voorziening dient voor het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing. De voeding van deze voorziening komt uit de overdekking van meer dan 100% in enig jaar van de afvalstoffenheffing.  

3.806

De afvalstoffenheffing wordt als bestemmingsheffing aangemerkt, omdat de opbrengst niet naar de algemene middelen vloeit maar ter dekking van de kosten van afvalinzameling en -verwerking dient. Er dient sprake te zijn van 100% kostendekkendheid. Om in 2017 te komen tot 100% kostendekkendheid is een onttrekking aan de voorziening nodig van 771 duizend euro. In de begroting was de onttrekking geraamd op 700 duizend euro. In VGR 2 gingen we uit van een onttrekking van 300 duizend euro omdat de opbrengst van de afvalstoffenheffing inclusief kwijtscheldingen 400 duizend euro positiever werd ingeschat. In de realiteit is het voordeel daarop 340 duizend euro. Er is daarnaast sprake van diverse nadelige resultaten die uiteindelijk leiden tot een noodzakelijke onttrekking aan de voorziening van genoemde 771 duizend euro0. Die nadelen betreffen onder andere nacalculatie van de bijdrage 2017 aan het ARCG. Verder gaat het om nacalculatie voorgaande jaren op de kosten van kunststof en zijn de kosten van verbrandingsbelasting hoger dan begroot.

Gestreefd wordt naar een stand per 31/12/2021 van 1,7 miljoen euro (8% van de opbrengst). Dit is een niveau waarbij onvoorziene kostenontwikkelingen nog goed opgevangen kunnen worden. Bij een jaarlijkse onttrekking van 700 duizend euro in de periode 2018 t/m 2020 en in 2021 van 160 duizend euro kan dit worden gerealiseerd. In 2022 zal een nieuw afvalverwerkings-contract naar verwachting leiden tot lagere afval-verwerkingskosten. Met genoemde onttrekkingen verwachten we aan te kunnen sluiten op de situatie in 2022 zodat het nieuwe afvalverwerkingscontract niet hoeft te leiden tot een grote tariefverandering in 2022.

Ambulancedienst

Deze voorziening dient voor het opvangen van kosten die voortvloeien uit de saneringsprocedure, die met het indienen van een saneringsaanvraag in december 2002 is ingezet.

64

Er zijn geen mutaties geweest

Voldoende

Exploitatie Euvelgunnerweg 17

Deze voorziening dient voor dekking van de compensatie voor de huur van pand Euvelgunnerweg overeengekomen met de stichting het Viaduct voor de eerste vijf jaar

351

Er zijn geen mutaties geweest

Voldoende

Fonds sanering Beckerweg

Deze voorziening dient voor de dekking van kosten nazorg van diverse locaties bodemsanering (onder meer de Beckerweg). 

287

Er is 170 duizend euro onttrokken ten behoeve van beheer en onderhoud van diverse locaties bodemsanering.

Voldoende

Groot onderhoud gebouw Stadhuis/Goudkantoor

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen door onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. 

338

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Groot onderhoud gebouwen Duinkerkenstraat

Idem

2.143

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Groot onderhoud gebouwen Prefectenhof/ Trompsingel

Idem

1.451

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Groot onderhoud Hanzeplein

Idem

725

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Groot onderhoud Harm Buiterplein

Idem

1.130

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Groot onderhoud Oosterpoort

Idem

206

Het  meerjarenonderhoudsplan van het gebouw Trompsingel 27 is geactualiseerd. Op basis van het door het college vastgestelde Scenario II uit het rapport van Draaijer en Partners is de gewenste hoogte van de voorziening bepaald op 206 duizend euro. Er is 93 duizend euro vrijgevallen ten gunste van de exploitatie

Voldoende

Groot onderhoud Peizerweg

Idem

477

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Groot onderhoud Sontweg

Idem

1.236

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten daarvan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Groot onderhoud Zuiderdiep

Idem

1.896

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Grote Steden Beleid III

Deze voorziening dient ervoor om niet bestede middelen van het Rijk, voor de uitvoering van GSB III (pijler Economie), hieraan te doteren. Hiervoor is een meerjarig EBP-programma opgesteld.  

0

Deze voorziening is in 2017 afgewikkeld door de laatste onttrekking van 71 duizend euro en een vrijval van 66 duizend euro. De voorziening kan worden opgeheven.

N.v.t.

Legaat Andrea Elkenbracht

Deze voorziening dient er voor dat begaafde (oud) leerlingen van het stedelijk conservatorium in de gelegenheid worden gesteld een voortgezette muziekstudie in het buitenland te volgen.

216

Er zijn in 2017 geen mutaties geweest.

Voldoende

Onderhoud museum

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger Museum.

1.827

Dotaties aan de voorziening in 2017: 351 duizend euro. Onttrekking groot onderhoud in 2017: 142 duizend euro.

Voldoende

Onderhoud Muziekschool

Deze voorziening dient voor het opvangen van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.

209

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Voldoende

Onderhoud parkeergarages

Deze voorziening dient voor het opvangen van schommelingen in de kosten van het planmatig onderhoud van het parkeerbedrijf.

865

Er is in 2017 per saldo 381 duizend euro toegevoegd aan de voorziening. Dit is conform de systematiek van de afgelopen jaren. In 2018 zullen de mutaties plaatsvinden op basis van geactualiseerde meerjarig-onderhoudsplan. .

Voldoende

Onderhoud vensterscholen

Idem

1.043

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan het gebouw. De kosten hiervan hebben wij ten laste van deze voorziening gebracht.

Wij hebben deze voorziening voor de komende 10 jaar getoetst en wij gaan, conform BBV met ingang van 2018 extra doteren om de voorziening op een voldoende niveau te brengen

Onderhoud voormalig onderwijs gebouwen

Deze voorziening dient voor de dekking van onderhoudskosten dat ten doel heeft de voormalig onderwijsgebouwen in goede staat te houden voor andere bestemmingen

0

 

 

Pensioenen wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van de pensioenlasten van voormalig wethouders (voor 2006) Waarschijnlijk zal er in de komende jaren een landelijk fonds voor pensioenen wethouders in het leven worden geroepen. Ten behoeve van de pensioenvoorziening van wethouders die ingaande 2006 politieke ambtsdragers zijn/waren, is een verzekeringspolis afgesloten.

4.370

De onttrekking van 135 duizend euro onttrekkingen heeft betrekking op een waardeoverdracht en premie-uitkeringen. De vrijval is het gevolg van de vernieuwde waardering. 

Voldoende

Reorganisatie

Deze voorziening dient voor de dekking van kosten van boventalligheid als gevolg van de vorming van het SSC. 

4.981

De voorziening is eind december opnieuw berekend hetgeen tot een forse storting (in de voorziening heeft geleid. Daarnaast hebben wij de personele consequenties inzake de ICT Outsourcing in kaart gebracht en de voorziening hiermee opgehoogd (4,5 miljoen euro) De onttrekking van 832 duizend euro houdt verband met de dekking van frictiekosten. De vrijval van 57 duizend euro heeft betrekking op kosten flankerend beleid.

Voldoende

Riolering groot onderhoud

Deze voorziening dient als dekking voor het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeten rioolstelsel, uitbaggeren en nog meer.

26

In 2017 is 446 duizend euro onttrokken voor niet gerealiseerde baggerprojecten uit de rekening 2016, (hiervoor is in de rekening 2016 ook de voorziening opgehoogd). Daarnaast is 417 duizend euro resultaat exploitatie onttrokken uit de voorziening.

Voldoende

Riolering vervangingsinvesteringen

Deze voorziening dient om spaarbedragen riolering aan deze voorziening toe te voegen. De kosten van toekomstige investeringen mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen uit de grondexploitatie is gefinancierd.

3.014

In 2017 is conform de GWRP 2,3 miljoen euro in de voorziening gestort en 1,2 miljoen onttrokken voor de afboeking van de boekwaarde. Daarnaast is 35 duizend euro als resultaat exploitatie 2017 toegevoegd aan de voorziening.

Voldoende

Voorziening Casusregie

Opvangen frictiekosten van voormalig medewerkers Bureau jeugdzorg. 

1.340

Opvangen frictiekosten van voormalig medewerkers Bureau jeugdzorg. De medewerkers zijn werkzaam bij de gemeenten in de toegang (toewijzing jeugdzorg). Deze medewerkers zijn in 2015 overgegaan naar de gemeente Groningen en met ingang van 2018 in de dienst komen van de 23 Groningse gemeenten. Een aantal medewerkers worden niet overgenomen door gemeenten en blijven achter. Hier is een voorziening voor frictie voorgevormd. Deze voorziening komt volledig voor rekening van de 23 Groningse Gemeenten via de GR PG&Z. Er is dan ook voor hetzelfde bedrag een nog te ontvangen bedrag van de PG&Z opgenomen.

 Voldoende

Voorziening risico BTW

Deze voorziening dient voor de mogelijke suppletie 2012

118

In 2017 zijn de suppleties over de periode 2012 t/m 2016 verwerkt van de clusters: Gymzalen, Sportparken, Sporthallen en overhead Sport050. Definitieve afwikkeling volgt eerst nadat de fiscus definitieve naheffingsaanslagen heeft opgelegd. In 2018 worden de suppleties over de periode 2013 t/m 2017 betrekking hebbende op de clusters: Kardinge, Recreatiegebieden en Multifunctionele accommodaties ingediend. Hiervoor is in 2017 een aanvullend bedrag in de voorziening gestort.

Voldoende

Afkoopsommen onderhoud graven

Deze voorziening dient voor het reserveren van ontvangen afkoopsommen van nabestaanden. Aanwending vindt plaats ten behoeven van het onderhoud van graven.

1.343

De mutatie op deze voorziening heeft betrekking op de omzetting van de reserve afkoopsommen graven naar de voorziening

 

Totaal voorzieningen

33.464