Jaarverslag 2017

Kostendekkendheid lokale heffingen

 In 2014 heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgesteld dat de gebruikers de volledige kostprijs voor onze producten en diensten betalen. Op dit uitgangspunt gelden de volgende uitzonderingen:

 • Indien de toegankelijkheid tot een voorziening of marktwerking daartoe aanleiding geeft, kan en nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld;
 • Indien het handhaven van de openbare orde en veiligheid dat wenselijk maakt, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld.

 

Kostendekkendheid publiekrechtelijke heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Ook indien de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt ''volledige kostendekking'' is dit aangegeven (criterium kostendekkendheid: beperkt).

 

Bedragen (x 1.000)                            Soort heffing (publiekrechtelijk)

Criterium kosten
dekkendheid

Legesveror-dening van toepassing dan art. vermeld

Opbrengsten
rekening    2017

Toerekening kosten rekening     2017

Dekkings-percentage rekening     2017

Dekkings-percentage begroting

 2017

Dekkings-percentage rekening     2016

 Titel 1. Algemene

 dienstverlening 

 

 

 

 

 

 

 

  I. Afgifte gerelateerd

met wettelijk

 maximum: 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Reisdocumenten 

Deels Kosteloos en wet.max

 1.3 

2.474

2.480

100%

91%

93%

 b. Overige

 documenten/VOG 

 1.6 

163

277

59%

64%

66%

 c. Inlichtingen/afschriften BS 

 1.7 

81

185

44%

65%

44%

 d. Rijbewijzen 

Max. Tarief

 1.4 

831

621

134%

118%

128%

 Totaal afgifte

gerelateerde leges

 en wettelijk

maximum 

 

 

3.549

3.563

100%

90%

93%

 II. Afgifte gerelateerd

 zonder wettelijk

 maximum: 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Huwelijks-

voltrekkingen 

Deels kosteloos

1.2

148

100

147%

144%

169%

 b. Inlichtingen/

Afschriften GBA 

1.5

132

496

27%

36%

28%

 Totaal afgifte

gerelateerde leges

 zonder wettelijk

 maximum 

 

 

279

597

47%

64%

50%

 Totaal afgifte

 gerelateerde leges 

 

 

3.829

4.160

92%

87%

87%

 Naturalisaties 

 

1.6.3 

213

291

73%

62%

81%

 Leges Leegstandswet 

 

1.10 

7

11

66%

79%

57%

 Toegangspasje

 ondergrondse

container 

100%

1.16.8 

0

0

0%

0%

100%

 Instemmingsbesluit

Telecommunicatieverord

ening en Graafverordening. 

100%

1.14 

234

269

87%

100%

97%

 Leges APV -

Winkeltijdenwet 

 

 1.11 

0

2

0%

100%

0%

 Leges Ligplaatsver-

gunning voor

woonschepen 

 

 1.16.2 

6

49

12%

26%

31%

 Leges Kansspelen 

 

 1.12 

29

12

247%

186%

255%

 Leges APV - Verkeer 

Beperkt

 1.15.1/1.15.2 

56

102

55%

67%

20%

 Leges Gehandicapten

parkeerkaart 

 

 1.15.3 

52

162

32%

41%

42%

 Leges Makelaarsfaxen 

 

 1.9.6 

7

15

48%

54%

40%

 Totaal Algemene

dienstverlening 

 

 

4.433

5.072

87%

83%

84%

 Titel 2 Dienstverlening

 vallend onder fysieke

leefomgeving/

omgevingsvergunning 

 

 

 

 

 

 

 

 Omgevingsvergunning 

 

 

 

 

 

 

 

 Leges Bouwactiviteiten 

 

 2.2.1 

8.352

7.127

117%

105%

113%

 Leges Aanlegactiviteiten 

 

 2.2.2 

5

4

130%

60%

69%

 Leges Handelsreclame 

 

 2.2.4 

5

4

119%

79%

74%

 Leges In gebruik nemen

 of gebruiken bouwwerken

 in relatie tot

 brandveiligheid 

 

 2.2.3 

19

19

99%

80%

73%

 Leges vellen van de

 houtopstand 

 

 2.2.5 

189

99

191%

82%

87%

 Totaal leges

 omgevingsvergunning 

100%

 

8.569

7.252

118%

105%

112%

Totaal Titel 1 en Titel 2

 

 

13.002

12.324

106%

95%

99%

 Titel 3 Dienstverlening

vallend onder

Europese dienstenrichtlijn 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoofdstuk 1 Horeca 

 

 

 

 

 

 

 

 Leges APV - Drank en

 Horeca 

 

3.1 

145

155

93%

87%

80%

 Hoofdstuk 3 Prostitutie 

 

 

 

 

 

 

 

 Leges APV - Prostitutie 

 

3.3 

20

38

52%

49%

205%

 Hoofdstuk 2 Organiseren

 evenementen 

 

 

 

 

 

 

 

 Leges Evenementen

 inclusief diversen

 muziekvergunningen 

Beperkt

3.2 

97

723

13%

17%

13%

 Hoofdstuk 4

 Huisvestingswet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Leges Splitsingsvergunning 

 

3.4.2/3.4.3 

7

24

31%

100%

79%

 Leges Huisvestingswet 

 

3.4 

42

80

52%

77%

41%

Totaal Dienstverlening

 vallend onder Europese

dienstenrichtlijn 

 

 

311

1.021

30%

35%

35%

 Totaal Legesverordening  

 

 

13.312

13.344

100%

90%

95%

 Overige verordeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 Afvalstoffenheffing 

100%

 

29.359

29.530

99%

100%

100%

 Marktgelden 

100%

 

739

864

86%

100%

101%

 Rioolheffing 

100%

 

16.563

16.673

99%

100%

100%

 Havengelden 

100%

 

138

146

95%

100%

94%

 Begrafenisrechten 

100%

 

1.260

1.245

101%

100%

89%

 Precariobelasting 

 

 

825

645

128%

100%

138%

 Totaal overige verordeningen 

 

 

48.885

49.103

100%

100%

100%

 Totaal publiekrechtelijk 

 

 

62.197

62.448

100%

98%

99%

 

De leges uit de legesverordening hebben in 2017 totaal een kostendekkendheid van 100%. Ten opzichte van de rekening 2016 is de kostendekkendheid 2017 met 5% toegenomen. Bij de clusters binnen de legesverordening komt één cluster boven de 100% kostendekkendheid. Het gaat om het cluster omgevingsvergunning. De heffingen uit de overige verordeningen inclusief precariobelasting komen uit op een gezamenlijke kostendekkendheid van 100%.

 

Overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces;
 • Managementondersteuning primair proces;
 • Personeel en Organisatie;
 • Inkoop;
 • Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie; informatievoorziening en automatisering (ICT);
 • Communicatie;
 • Facilitaire zaken en Huisvesting;
 • DIV.

 

De totale kosten overhead staan vermeld in programma 14. De toerekening van de overhead aan de tarieven gebeurt hoofdzakelijk op basis van de formatie.

(Bedragen x 1.000 euro)

Toegerekende

Soort heffing (publiekrechtelijk)

overhead 2017

Reisdocumenten

485

Overige documenten/VOG

59

Inlichtingen\afschriften BS

74

Rijbewijzen

121

Huwelijksvoltrekkingen

45

Inlichtingen \ Afschriften GBA

141

Naturalisaties

56

Leges Leegstandswet

4

Toegangspasje ondergrondse container

0

Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening

78

Leges APV - Winkeltijdenwet

0

Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen

18

Leges Kansspelen

4

Leges APV - Verkeer

10

Leges Gehandicapten parkeerkaart

77

Leges Makelaarsfaxen

9

Leges Bouwactiviteiten

2.088

Leges Aanlegactiviteiten

1

Leges Handelsreclame

2

Leges In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken

 in relatie tot brandveiligheid

8

Leges vellen van de houtopstand

41

Leges APV - Drank en Horeca

46

Leges APV - Prostitutie

5

Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen

385

Leges Splitsingsvergunning

8

Leges Huisvestingswet

28

Afvalstoffenheffing

3.122

Marktgelden

239

Rioolheffing

895

Havengelden

37

Begrafenisrechten

258

Totaal

8.346

 

Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking ertoe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven:

 Soort heffing (privaatrechtelijk)                             (bedragen x 1.000 euro)

Opbrengsten rekening 2017

 Toerekening

kosten

 rekening

  2017

Dekkings-percentage rekening2017

Dekkings-percentage begroting 2017

Dekkings-percentage rekening 2016

 Inzameling bedrijfsafval 

9.411

9.131

103%

100%

118%

 Commerciële straatreiniging 

1.041

1.259

83%

100%

99%

 Onderhoud en reparaties derden 

474

453

105%

120%

113%

 Verkoop brandstof 

731

721

101%

101%

101%

 Leasen 

76

37

203%

109%

130%

 Kermissen 

211

120

176%

156%

159%

 Stadsschouwburg/Oosterpoort 

 

 

 

 

 

 Zakelijke tarieven 

751

776

97%

99%

95%

 Culturele tarieven 

7.973

16.238

49%

46%

50%

 CBK-kunstuitleen 

296

376

79%

86%

78%

 Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge 

 

 

 

 

 

 - Totaal lasten incl. kapitaallasten 

5.729

19.397

30%

30%

32%

 - Totaal lasten excl. kapitaallasten 

5.729

14.933

38%

39%

42%

 - Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. kapitaallasten: 

 

 

 

 

 

 Sporthallen 

867

2.054

42%

40%

49%

 Sportparken 

978

2.738

36%

45%

38%

 Gymlokalen 

454

1.365

33%

27%

47%

 Zwembaden 

2.412

6.541

37%

37%

36%

 IJsbanen 

1.018

2.235

46%

48%

59%

 Parkeergelden privaatrechtelijk 

8.155

8.011

102%

94%

100%

 

Bij de prijsstelling van de tarieven voor de Stadsschouwburg en Oosterpoort wordt onderscheid gemaakt in zakelijke tarieven (die marktconform zijn) en culturele tarieven (gedeeltelijk kostendekkend). De zakelijke tarieven gelden voor de ‘bedrijfsmatige’ activiteiten, zoals de horeca en vergaderarrangementen. Hieraan ligt ten grondslag dat de Oosterpoort en de Stadsschouwburg marktconform moet werken, dit onder meer ter voorkoming van concurrentievervalsing met andere aanbieders in Groningen. In de begroting gaan wij voor de zakelijke tarieven uit van volledige kostendekkendheid. Voor de culturele tarieven wordt een prijstabel gehanteerd. Deze prijstabel geeft per cultuursoort een bandbreedte voor de prijsstelling en daarmee de onderhandelingsruimte voor de programmeurs. De uiteindelijke entreeprijs van een kaartje is maatwerk per voorstelling.