Jaarverslag 2017

Opbrengstontwikkeling lokale heffingen

In de begroting en rekening geven we jaarlijks een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste belastingen, rechten en heffingen (leges). In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de gerealiseerde opbrengsten in 2017 en de oorspronkelijke geraamde opbrengsten van 2017 en de actuele begroting 2017.

 Soort opbrengsten belasting of heffing

Primitieve begroting 2017 (1)

Actuele begroting 2017 (2)

Opbrengsten rekening 2017 (3)

Verschil 

(3-2)

(Bedragen x 1.000 euro) 

Belastingen

 

 

 

 

 Onroerendezaakbelasting (OZB) 

63.872

62.602

64.061

1.459

 Roerende zaakbelasting (RZB) 

74

74

101

27

 Hondenbelasting 

863

947

954

7

 Logiesbelasting 

1.167

1.167

1.625

458

 Precariobelasting 

676

676

825

149

 Parkeerbelasting 

8.681

9.228

9.512

284

Rechten en heffingen

 

 

 

 

Afvalstoffenheffing

26.498

28.943

28.935

-8

Marktgelden 

782

782

737

-45

Rioolheffing

16.241

16.214

16.468

254

Begrafenisrechten

1.337

1.317

1.212

-105

Leges Burgerzaken

3.568

4.051

3.828

-223

Leges Bouwactiviteiten

6.271

7.126

8.346

1.220

Leges Huisvestingswet

64

64

42

-22

Instemmingsbesluit Telecommunicatie- verordening en Graafverordening

220

216

234

18

Leges Drank & Horeca

123

123

145

22

Leges Prostitutie

7

7

20

13

Havengelden

139

139

138

-1

Parkeergelden (privaatrechtelijk)

7.875

8.053

7.723

-330

 

Hieronder worden de grotere afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting toegelicht. Voor de rechten en heffingen wordt daarbij ingegaan op de ontwikkeling van de kostendekkendheid.

 

Onroerendezaakbelasting
In 2017 hebben we afgerond 1,5 miljoen euro meer onroerendezaakbelasting ontvangen dan geraamd. Dit komt door een aantal oorzaken. Enerzijds doordat de economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad (exclusief grenscorrectie Meerstad) hoger is dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien. Op dat moment waren de taxaties van de woningen en bedrijven niet afgerond en voor het niet getaxeerde deel hebben we aannames gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit. Daarnaast wordt bij de bepaling van de OZB-opbrengst rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei (saldo nieuwbouw en sloop) van 300 duizend euro. Door de huidige economische situatie valt de volumegroei hoger uit. Deze hogere taxatiewaardes en volumegroei leiden in 2017 tot een meeropbrengst van 0,3 miljoen euro voor woningen en 1 miljoen euro voor niet woningen.

 

Anderzijds voor de waardes van de woningen en niet woningen in Meerstad, die als gevolg van de grenscorrectie per 1 januari 2017 zijn toegevoegd aan de gemeente Groningen, is een inschatting gemaakt. Zowel voor de woningen als niet woningen valt de werkelijke waarde hoger uit. Voor woningen leidt dit tot een extra opbrengst van ongeveer 0,1 miljoen euro en voor niet woningen ongeveer 0,3 miljoen euro. De hogere opbrengst niet woningen bestaat bijna volledig uit de opbrengsten NAM-locatie.

Tot slot resulteert de afwikkeling van oude jaren en overige kleinere verschillen tot een negatief effect van 0,2 miljoen euro. Dit nadeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de afwikkeling van bezwaren en beroepszaken niet woningen over oude jaren. Daarnaast is meer oninbaar geleden over oude jaren.

 

Logiesbelasting
I
n 2017 zijn de aanslagen 2016 opgelegd. In 2016 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot. Hierdoor vertoont de logiesbelasting een meeropbrengst van 458 duizend euro.

 

Precariobelasting
In 2017 zijn er meer opbrengsten in relatie tot precariobelasting ontvangen. Dit komt hoofdzakelijk doordat over de periode 2004 t/m 2014 in totaal 183 duizend euro aan waarborgsommen zijn ontvangen, die niet zijn terugbetaald. Oorzaak hiervan is dat er door de “aannemer” geen gereed melding is ingediend. Deze opbrengsten zijn in 2017 in de exploitatie verantwoord.

 

Parkeerbelasting
De gerealiseerde opbrengsten parkeerbelasting 2017 zijn 9,512 miljoen euro. In de actuele begroting is uitgegaan van 9,228 miljoen euro. De meeropbrengst wordt vooral veroorzaakt door een sterke stijging van de inkomsten uit het straat parkeren in verband met de parkeerautomaten Card Only, de uitbreiding van betaald parkeren (waaronder parkeren op zondag) en parkeerhandhaving (exclusief de inkomsten uit de gehandicaptenparkeerkaart).

 

Marktgelden
In 2017 zijn er minder opbrengsten uit marktgelden gerealiseerd dan begroot. Dit komt doordat de geplande verhuur van extra m2 vertraging heeft opgelopen. Daarnaast zijn er extra incidentele kosten voor het uitwerken van de marktvisie gemaakt. De kostendekkendheid is 86%. Begroot was 100%.

 

Leges Burgerzaken

De gemeente mag niet voor alle producten zelf het tarief bepalen. Het rijk stelt voor een aantal producten een maximumtarief vast. Bij de kostendekkendheid gaat het over de beïnvloedbare en niet- beïnvloedbare tarieven bij elkaar. Door een afname van de afgifte van het aantal documenten Burgerzaken is er ten opzichte van de actuele begroting 223 duizend euro minder aan opbrengsten gerealiseerd. Het gaat om gemeenteleges en rijksleges. Bij de gemeenteleges gaat het om een afname van 7 duizend euro. Dit bedrag is het saldo van:

  • Meer afgifte van reisdocumenten (64 duizend euro);
  • Minder huwelijksleges doordat er een verschuiving is van het “duurdere stadhuis huwelijk” naar de goedkopere administratieve huwelijken aan de balie (-/- 11 duizend euro);
  • Lagere afgifte verklaringen omtrent gedrag, burgerlijke stand afschriften en afschriften Basisregistratie personen afschriften (voorheen GBA) (-/- 60 duizend euro).

 

De afnames leidt ook tot minder rijksleges van 216 duizend euro. De ontvangen rijksleges worden afgedragen aan het rijk. De kostendekkendheid van de leges Burgerzaken wordt in 2017 positief beïnvloed doordat er ten opzichte van de begroting 215 duizend euro minder aan kosten is toegerekend. De totale kostendekkendheid van de producten Burgerzaken komt uit op 92%, begroot was 87%.

 

Leges bouwactiviteiten

In 2017 hebben we een meeropbrengst op de bouwleges gerealiseerd. Deze meeropbrengst is met name gerealiseerd uit projecten bouwaanvragen tot een legesbedrag van 200 duizend euro (V 1,168 miljoen euro). De legesinkomsten uit projecten bouwaanvragen boven de 200 duizend euro waren nagenoeg conform begroot (V 100 duizend euro). Verder is er 48 duizend euro minder aan overige opbrengsten gerealiseerd. Het dekkingspercentage bedraagt op realisatiebasis 117%, begroot was 105%. De leges bouwactiviteiten beïnvloedt in grote mate de kostendekkendheid van de titel omgevingsvergunning.