Jaarverslag 2017

Beheer gemeentelijke gebouwen

 

Verzekerde

 waarde

Verzekerde waarde

Meerjaren

 plan

Voorziening

Onderhouds

budget

Onderhouds

budget

 

1-1-2017

31-12-2017

aanwezig ja/nee

 ultimo

 2017 

 Begroting 2017 

 Rekening 2017 

Oude stadhuis (boekwaarde = 0)

38.795

39.969

ja

338

22

6

Goudkantoor (boekwaarde = 0)

5.763

5.084

ja

 

0

2

Totaal herbouwwaarde

44.558

45.053

 

    338

 22

8

 

 

Boek waarde

Boekwaarde

Meerjaren

 plan

Voorziening

Onderhouds

budget

Onderhouds

budget

 

1-1-2017

31-12-2017

aanwezig

 ultimo 2017 

 Begroting 2017 

 Rekening 2017 

Trompsingel

2.624

2.422

ja

0

24

46

Prefectenhof

11.574

10.999

ja

1.451

86

6

Peizerweg

1.383

1.330

ja

477

20

0

Gebouw Sontweg 10

3.737

3.737

ja

1.236

85

70

Gebouw Hanzeplein 120

5.386

5.622

ja

725

18

4

Gebouw Diamantlaan 168

1.038

1.027

ja

0

20

0

Duinkerkenstraat 45

3.102

2.901

ja

2.143

52

31

Duinkerkenstraat 47

1.906

1.860

ja

0

0

0

Van der Hoopstraat 3

0

880

ja

0

4

6

Wijkpost Vinkhuizen

905

890

ja

0

0

1

Oosterpoort/Stadsschouwburg

8.685

8.582

ja

206

567

887

Vensterscholen

10.849

10.568

ja

1.043

75

80

Muziekschool

19

18

ja

209

0

5

Voormalige schoolgebouwen

678

623

ja

0

80

60

Welzijnsaccommodaties

5.413

5.173

nee

0

220

257

Schoolgebouwen (economisch eigendom)

135.983

134.622

nee

0

233

499

Overige activa*

0

3.284

 

0

0

17

Activa in aanbouw**

154

8.796

nee

0

0

0

Huisvesting personeel begraafplaatsen

18

16

ja

0

5

36

Huisvesting Gothenburgweg

2.389

0

n.v.t.

0

0

0

Huisvesting Zuiderdiep

9.705

9.910

ja

1.896

48

17

Wijkposten (inclusief Havenkantoor)

1.325

1.394

ja

0

32

33

Harm Buiterplein

46.445

45.380

ja

1.130

70

82

Afvalbrengstation

525

478

nee

0

9

7

Gebouwen natuur en duurzaamheid (NDE)

584

560

nee

0

69

54

Groninger Museum

0

0

ja

1.827

1.075

459

Onderhoud Parkeren

0

0

ja

865

455

955

MIOP Sport en Recreatie

41.777

40.773

ja

0

3.020

3.012

Totaal boekwaarde

296.204

301.845

 

13.208

6.267

6.624

Totaal

340.762

346.898

 

13.546

6.289

6.632

* Hieronder valt onder andere duurzaamheid, Cibogaboot en verbouw activa derden ten behoeve van WIJ-teams.

** Dit betreft onder handen werk voor onderwijs (7,53 miljoen euro) en verbouw Noordelijk Belastingkantoor, Kunstwerf en Stadhuis (totaal 1,3 miljoen euro).

 

Algemeen
Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsniveau 3 conform NEN 2767. De meetmethode die tijdens de inspectie wordt uitgevoerd, leidt tot een ‘getal’ dat beschrijft hoe het onderzochte voor wat betreft het onderhoud er voor staat. De uitslag uit de meting is een ‘score’. De score 3, op een schaal van 1 (nieuwbouw) tot 6 (zeer slecht) betekent: redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte).

 

Kernvastgoed
Het grootste deel van de gebouwen in de portefeuille kernvastgoed is redelijk tot goed onderhouden. Voor dit deel volstaat dan ook het normaal (cyclisch) onderhoud. Voor deze gebouwen is een passende voorziening voor de komende jaren opgenomen. Jaarlijks wordt daar het benodigde onderhoud uit gedekt. Zo zijn de gebouwen aan het Hanzeplein, Duinkerkenstraat, Van der Hoopstraat en Kreupelstraat relatief nieuw en hebben op korte termijn geen grote onderhoudsingrepen nodig. Voor één gebouw in deze categorie (aan het Harm Buiterplein) is met de bouwer ervan ook een onderhoudscontract voor meerdere jaren afgesloten. Die verricht het onderhoud.

 

Voor de Peizerweg wordt op middellange termijn voorzien dat er grote onderhoudsingrepen (zoals daken) noodzakelijk zijn. Voor dit complex wordt nu onderzocht of een andere locatie niet een beter alternatief is. De gebouwen aan de Sontweg 10 en de Diamantlaan 168 zullen volgens bestuurlijke afspraak worden verkocht aan de Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het onderhoud wordt nu nog door onze organisatie verzorgd en de kosten daarvan worden doorberekend aan de VRG. Het Stadhuis aan de Grote Markt 1 wordt grondig gerenoveerd. Daarbij worden ook de onderhoudsmiddelen voor 2017, 2018 en 2019 ingezet. Dit betekent uiteraard een lagere onderhoudsbelasting voor de jaren daarna.

 

Schoolgebouwen
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het up-to-date houden van de schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen. De schoolbesturen krijgen daarvoor de middelen in de lumpsumfinanciering van het rijk. De gemeente heeft daarom geen verantwoordelijkheid (financieel en inhoudelijk) voor de technische en onderwijskundige staat van die gebouwen. Omdat de gemeente wel het claimrecht heeft, toetsen we de periodiek (voor het laatst in 2014, herijking in 2018 of 2019) de technische staat van de gebouwen. Praktisch alle schoolgebouwen bevinden zich in de categorie ‘goed’. Dit is door de jaren heen redelijk constant gebleven.

 

De multifunctionele accommodaties/Vensterscholen zijn wel eigendom van de gemeente en worden daarom door ons onderhouden. Ook schoolgebouwen, die niet meer voor onderwijs in gebruik zijn en om die reden door het schoolbestuur zijn teruggegeven aan de gemeente, zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid.  Dit geldt ook voor voormalige schoolgebouwen die een andere functie hebben gekregen. Voor deze gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen opgesteld. Onze onderhoudsplanning wordt zoveel mogelijk afgestemd op eventuele aanpassingen aan (school)- gebouwen, daarbij rekening houdend met eventuele aanpassingen die nodig zijn voor aardbevingsbestendigheid.

 

Sociaal culturele en welzijnsaccommodaties
Voor het groot onderhoud aan alle sociaal culturele accommodaties, die onder de werking van de accommodatienota ‘Met de blik op de wijk’ (2013) vallen, is jaarlijks een bedrag voor onderhoud beschikbaar. Dat bedrag is voor het onderhoud aan gemeentelijke én niet gemeentelijke gebouwen. Besturen met een eigen accommodatie kunnen voor onderhoudswerk subsidie bij de gemeente aanvragen. Het onderhoudsniveau van de accommodaties is redelijk tot goed te noemen. Eén uitzondering daarop is het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpark aan de Resedastraat 2a. Dit ‘boomstammengebouw’ wordt met tijdelijke maatregelen in stand gehouden. In de nota ‘Met de blik op de wijk’ is het voorstel opgenomen de huisvesting voor deze speeltuinvereniging met 230 m2 te verkleinen tot 100 m2. In overleg met de wijk is een visie ontwikkeld, waarbij voorzieningen in Oosterpark geherhuisvest worden. BSV Oosterpark maakt daar ook onderdeel van uit en is zijn huidig gebouw niet meer voor die vereniging nodig. Als het gebouw vervolgens in stand moet blijven, dan zijn forse ingrepen nodig.

 

Culturele gebouwen
In deze categorie gebouwen vallen het gebouw van Vrijdag aan de St. Jansstraat 7 en het cultuurcentrum De Oosterpoort aan de Trompsingel 27. De onderhoudsstaat van het gebouw van Vrijdag is redelijk tot goed te noemen. Het cultuurcentrum De Oosterpoort is 45 jaar oud. De kwaliteiten van het pand (alle zalen en foyers gelijkvloers) worden in toenemende mate overschaduwd door de gedateerdheid van pand en installaties. OPSB verlaat dit pand mogelijk binnen tien jaar. Nu worden alleen onvermijdbare maatregelen genomen om het gebouw nog circa 10 jaar in stand te houden. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld. Het gebouw wordt hiermee aangepast om te voldoen aan wet- en regelgeving (brandveiligheid, beperking geluidsoverlast) en veiligheid.

 

Sportaccommodaties
Onderhoudswerkzaamheden

Jaarlijks doen wij onderzoek naar de conditie van het vastgoed. We voeren gesprekken met sportverenigingen over de zeggenschap/inbreng van sportverenigingen in de planningen voor planmatig onderhoud (MOP) en de vervangingsinvesteringen (VIP), de mogelijkheden voor co-creatie en de zelfwerkzaamheden. De raad heeft kaders voor het onderhoudsniveau vastgesteld. De sportaccommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en eisen voor veilig en schoon. We hebben in 2017 een groot aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, variërend van schilderwerk tot cultuurtechnische werkzaamheden voor sportvelden en de bijbehorende infrastructuur. Uit het co-investeringsfonds zijn gerealiseerd:

  • Het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld met verlichting op sportpark het Noorden;
  • Het vervangen van een natuurgrasveld door een combi rugby-voetbal kunstgrasveld op sportpark Esserberg;
  • De omzetting van het natuurgrasveld, dat verplaatst moest worden, in een kunstgrasveld op het sportpark Velocitas;
  • De omzetting van een natuurtrainingsveld op het sportpark de Verbetering in een kunstgrasveld.

 

De verenigingen hebben hieraan bijgedragen met financiële middelen en/of zelfwerkzaamheid. Uit het incidenteel deel van het co-investeringsfonds zijn onder meer de kantine van sporthal De Brug samen met gebruikers meer verenigingsgericht ingericht, hebben roeiverenigingen mobiele vlotten aangeschaft en is door een basketbalvereniging een nieuwe schotklok aangeschaft.

 

Verduurzaming
In 2017 zijn we verder gegaan met de verduurzaming van onze sportaccommodaties in samenwerking met de Gresco. Op een paar sportparken is de elektriciteitsvoorziening geschikt gemaakt voor Led- verlichting. In een aantal sporthallen is Ledverlichting aangebracht en zijn de installaties verduurzaamd. De renovatie van zwembad De Papiermolen is gestart. Daarvoor is de riothermie gerealiseerd. De renovatie wordt in 2018 afgerond. In 2018 worden de vier kleedkamers op sportpark Corpus den Hoorn gerealiseerd. De installaties worden gas-loos aangelegd.