Jaarverslag 2017

Beheerplan openbare ruimte Groningen

De gemeente Groningen heeft een oppervlakte van 8.400 hectare. Een deel hiervan is in bezit en dus in onderhoud bij de gemeente. Het gaat om wegen, groen, riolering, kunstwerken en overige kapitaalgoederen (voornamelijk gebouwen). Het beleid voor het niveau van onderhoud van de openbare ruimte kapitaalgoederen is vastgelegd in het BORG. Voor kapitaalgoederen die niet onder BORG vallen, wordt door de verantwoordelijke directies een onderhoudsplan opgesteld.

 

Bij het plannen van onderhoud wordt zoveel mogelijk gezocht naar de samenhang met andere ontwikkelingen van elementen in de openbare ruimte. We streven ernaar een onderhoudsniveau te realiseren, waarbij 90% van de openbare ruimte voldoet aan het BORG-kwaliteitsdoel. We houden rekening met een beperkte daling van de tevredenheid van bewoners over het onderhoud, omdat we minder middelen beschikbaar hebben voor het onderhoud.

 

Voor een aantal voorzieningen in de openbare ruimte is onderhoud alleen niet meer toereikend. Deze voorzieningen hebben het einde van de technische levensduur bereikt, waardoor investeringen noodzakelijk zijn om deze kapitaalgoederen te vervangen of te reconstrueren. Het gaat bijvoorbeeld om de ondergrondse kabels voor de openbare verlichting en de oeverbeschoeiingen. Vanaf 2012 voeren we een meerjarenplan uit, waarbij deze voorzieningen worden vervangen. De kapitaalgoederen, waarvan vervanging na 2018 wordt voorzien, zijn vanaf 2017 opgenomen in de meerjarenbegroting. Onderhoud en beheer van een goed functionerend water- en rioleringssysteem voeren we uit overeenkomstig het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2014-2018.

 

In 2017 hebben we onder andere:

  • Het dagelijks onderhoud van de stad uitgevoerd conform de vastgestelde BORG kwaliteitsdoelen;
  • Het overgrote deel van het jaarprogramma groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte uitgevoerd;
  • 9000 meter riolering vernieuwd;
  • Bij 3,2 hectare verharding de afvoer van regen- en afvalwater van elkaar gescheiden;
  • Het ecologische beheer van de Stedelijke Ecologische Structuur voortgezet;
  • In een aantal projecten de ecologische kwaliteit van de openbare ruimte versterkt;
  • Zorg gedragen voor bescherming van de bodem en nazorg op het gebied bodemsanering;
  • Uitvoering gegeven aan het programma Bodem en ondergrond 2015 – 2020;
  • Onderhoud van begraafplaatsen volgens de BORG doelstellingen uitgevoerd.

In het programmadeel in deze jaarrekening (programma 9) gaan we nader in op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en riolering.